İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARINDA EYE TRACKİNG ARAŞTIRMALARININ BİBLİYOMETRİK İNCELENMESİ: LİTERATÜRÜ HARİTALAMA

Author:

Year-Number: 2023-21
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-17 21:55:57.0
Language : Türkçe
Konu : Radyo Televizyon ve Sinema
Number of pages: 226-239
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, iletişim ve medya çalışmalarında eye tracking (göz izleme) araştırmalarını bibliyometrik analiz ile incelemektir. Sistematik, nesnel ve kapsayıcı bir incelemeye sahip olan araştırmada, eye tracking alanındaki araştırmaların gelişimini anlamanın ve ortaya koymanın bir yolu olarak literatür haritalaması kullanılmıştır.  Araştırma eye tracking alanında yapılan çalışmaların boyutunu, coğrafi dağılımını, bu alandaki çalışmaların büyüme gidişatını, çalışma alanlarını, atıf sayısı dağılımını ortaya koyma açısından önem taşımaktadır. Bu çalışma bu alandaki gelişimi, mevcut araştırmalardaki boşlukları, yoğunlukları tanımlamaktadır ve günümüze kadar yoğun olarak çalışılan, az çalışılan ya da hiç çalışılmayan alanları belirlemek için öneriler sunmaktadır. Bibliyometri, herhangi bir araştırma alanını niceliksel olarak analiz eden ve önde gelen eğilimleri belirleyen bir araştırma alanıdır. Bu çalışma eye tracking alanındaki çalışmaların özetini sunmaktadır ve 1994-2023 yılları arasında yayınlanan toplam 332 makalenin bibliyometrik incelenmesine odaklanmaktadır. Sonuçlar toplam yayın, atıf sayısı, yazar ve h-indeksi dahil olmak üzere çeşitli göstergeleri kullanarak sınıflandıran Web of Science Core Collection’a dayanmaktadır. Elde edilen sonuçlara göre, eye tracking araştırmalarının daha çok iletişim çalışmaları alanında (306) yoğunlaştığı ve medya çalışmaları (36) alanında yapılan çalışmaların ise daha düşük oranda kaldığı görülmektedir. Bu çalışmalardan 10 tanesi her iki alandan da işaretlenmiştir. Ancak bununla birlikte iletişim ve medya alanlarında eye tracking konusunda yapılan çalışmalarda özellikle son dönemlerde önemli bir artış olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu alanda en az çalışmanın 1990’lı yıllarda en fazla çalışmanın ise 2020’li yıllardan itibaren yapıldığı ve Türkiye’de (1) yapılan çalışmaların ise oldukça sınırlı düzeyde kaldığı görülmüştür.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine eye tracking research in communication and media studies through bibliometric analysis. The study is systematic, objective and inclusive, using literature mapping as a way of understanding and revealing the development of research in the field of eye tracking. The research is important in terms of revealing the size and geographical distribution of studies in the field of eye tracking, the growth trajectory of studies in this field, the fields of study, and the distribution of citations. This study describes the development of the field, identifies gaps and concentrations in existing research, and provides recommendations for identifying areas that have been intensively studied, under-studied, or not studied at all to date. Bibliometrics is a research field that quantitatively analyzes any research area and identifies leading trends. This study provides a summary of work in the field of eye tracking and focuses on a bibliometric analysis of a total of 332 articles published between 1994 and 2023. The results are based on the Web of Science Core Collection, which classifies using several indicators, including total publications, number of citations, authors and h-index. According to the results, eye tracking research is mostly concentrated in the field of communication studies (306), with a lower proportion of studies in media studies (36). Ten of these studies were flagged from both fields. However, it has been concluded that there has been a significant increase in eye-tracking studies in the fields of communication and media studies, especially in recent years. It was observed that the least studies in this field were conducted in the 1990s and the most studies were conducted in the 2020s, and the studies conducted in Turkey (1) remained at a very limited level.

Keywords