TÜRK VE ÇİN MİTOLOJİSİNDEKİ YARATILIŞ MİTLERİNDE UMAY VE NÜWA İMGELERİ

Author :  

Year-Number: 2023-21
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-17 21:57:05.0
Language : Türkçe
Konu : Genel Türk Tarihi
Number of pages: 204-225
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yaratılış; doğurganlık özelliğinden dolayı kadınla özdeşleşmiştir. Bu yaratılışı anlamlandırmaya çalışan insan da hemen hemen her mitolojide kadını başrole oturtmuştur. Kadının kutsallığı bu noktada ön plana çıkmıştır. Mitoloji her ne kadar destansı anlatımlarıyla efsane olarak değerlendirilse de dönemin kültürel ve sosyal gerçekliklerini anlatması, aktarması açısından önemlidir. Yaratılış ilhamı veren, bazen emreden, bazen dolaylı olarak fiilin içerisinde bulunan Tanrıçalar, kadın iyeler ve dişi ruhlar neredeyse mitolojilerin tamamında yer almıştır ve uzunca bir dönem milletlerin yaşantılarında da ön plana çıkmıştır.  Çalışmamızda Yaratılış mitlerinde geçen Umay (Umay Ana, Umay Ene),Nü Wa, (veya Nügua) ( 女媧;  nǚwā ) kadın imgelerinin bütününün bulundukları toplumda ve dönemlerde koruyuculuğun, sahiplenmenin, ışığın, aydınlığın, bereketin, doğurganlığın, oluşumun ve gelişimin bazen direk, bazen de dolaylı temsilcileri olduklarını görülmektedir. Yüzyıllarca birbirine komşu olarak yaşayan Türklerin ve Çinlilerin mitolojisinde bulunan kadın imgesi daha önce karşılaştırılmamış, değerlendirilmemiştir. Bu çalışmada Türk ve Çin kültürdeki kadın karakterleri incelenmiş, daha sonraki dönemlerde edebiyatlarına ve sosyal yaşantılarına nasıl yansıdığını değerlendirilmiş, günümüzde dahi topluma nasıl ilham kaynağı olduğu ortaya konulmuştur. 

Keywords

Abstract

Umay and Nuwa Images in Creation Myths in Turkish and Chinese Mythology

Creation; It is identified with women because of its fertility feature. The human being, who tries to make sense of this creation, has put the woman in the leading role in almost every mythology. The sanctity of women came to the fore at this point. Although mythology is considered a legend with its epic narratives, it is important in terms of telling and conveying the cultural and social realities of the period. Goddesses, female possessors and female spirits, who inspire creation, sometimes command, sometimes indirectly, have taken place in almost all mythologies and have come to the fore in the lives of nations for a long time. In our study, Umay (Umay Ana, Umay Ene), Nü Wa, (or Nügua) (Traditional Chinese: 女媧; Pinyin: nǚwā) mentioned in the Creation myths, all of the female images are used in the societies and periods in which they exist, in terms of protection, ownership, light, enlightenment, abundance, fertility, It is seen that they are sometimes direct and sometimes indirect representatives of formation and development. The female image in the mythology of the Turks and the Chinese, who lived as neighbors to each other for centuries, has not been compared and evaluated before. In this study, female characters in Turkish and Chinese culture were examined, how they were reflected in their literature and social life in later periods, and how it was a source of inspiration for society even today.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics