Sicilya Norman Kralı II. Ruggero’nun Papalık, Bizans ve Müslümanlar ile ilişkileri

Author :  

Year-Number: 2022-18
Yayımlanma Tarihi: 2022-05-18 14:22:34.0
Language : Türkçe
Konu : Ortaçağ
Number of pages: 101-125
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Normanlar ya da Vikingler, Avrupa tarihinin seyrini değiştiren en önemli kavimlerden biri olmuşlardır. Özellikle dokuzuncu yüzyıldan sonra Avrupa’da adlarından çokça söz ettirmeye başladılar. Bir istilacı veya bazen basit bir tüccar olarak ortaya çıkıp Avrupa’nın birçok bölgesine yayıldılar. Bunların bazıları para karşılığı kralların, feodal beylerin, düklerin hatta Bizans İmparatorlarının hizmetinde çalıştılar. Birçoğunun yaptığı gibi güney İtalya’ya gelip şövalye olarak Apulia Dükünün hizmetine giren Hauteville kardeşler, önce güney İtalya’da daha sonra da Sicilya üzerinde hâkimiyetlerini kurmayı başarmışlardır.

Kuzeyden gelip paralı asker olarak hizmet gören Hauteville ailesi, bir süre sonra Sicilya ve Güney İtalya’da kendi krallıklarını kurmayı başardılar. Tartışılan konu ise onların birer istilacı olup olmadıkları veya bu topraklarda amaçladıkları şeylerle ilgilidir. Normanlar, bu tartışmalara Sicilya’daki faaliyetleriyle cevap vermiş oldular. Onlar sadece istila amacıyla hareket etmediklerini, çok daha ileri görüşlü olduklarını özellikle de Sicilya’da kanıtladılar. Böylesine bir kendini ispat etme çabasında başarının sahibi, hiç şüphe yok ki Hauteville Kardeşlerin küçüğü Roger de Tancred’dan başkası değildi. Bir kontluk olarak miras bıraktığı Sicilya’nın çok daha güçlü bir krallık olarak devam etmesinin temellerini oldukça sağlam bir şekilde atmıştı.

Öyle olmasaydı, onun ölümünden sonra ülkesini yönetecek yaşlarda olmayan çocukları ve onlara naiplik yapan dul eşi, Sicilya’nın ellerinden nasıl kayıp gittiğini izliyor olurlardı. Ama böyle olmadı. Norman kanı Hauteville hanedanın devamıyla Sicilya’daki hâkimiyetini sürdürdü. Bu güç, II. Roger ile kaldığı yerden daha da artarak büyüdü. II. Roger, yalnız babasının mirasını korumakla kalmadı o mirası daha da büyüterek Sicilya’yı kontluktan ihtişamlı bir krallığa dönüştürmeyi de başardı ve Sicilya’nın ilk Norman Kralı oldu.

 1. Roger, Sicilya Kontluğunu sadece bir krallığa dönüştürmekle kalmadı. Onu Akdeniz’de ve Avrupa’da her alanda sözü geçer ve etkili bir devlet haline getirdi. Akdeniz’de ve Avrupa’daki siyasal yapılarla diplomatik ilişkiler de kurdu. Papalık, Bizans ve Kuzey Afrika’daki Müslümanlarla siyasi, askeri ve ticari münasebet onun zamanında yoğun olarak yaşandı. Bu sayededir ki Sicilya Norman Krallığı Avrupa ve Akdeniz siyasetinde söz sahibi oldu. Bu çalışmada II. Roger dönemindeki diplomatik ilişkiler üzerinde durmaya gayret edeceğiz.

 

Keywords

Abstract

The Normans or Vikings were one of the most important tribes that changed the course of European
history. Especially after the ninth century, they began to be mentioned a lot in Europe. They emerged as
an invader, or sometimes simply a trader, and spread to many parts of Europe. Some of them worked in
the service of kings, feudal lords, dukes and even Byzantine Emperors for money. The Hauteville brothers, who came to southern Italy and entered the service of the Duke of Apulia as knights, as many
did, succeeded in establishing their dominance first in southern Italy and then in Sicily.
The Hauteville family, who came from the north and served as mercenaries, succeeded in establishing
their own kingdoms in Sicily and Southern Italy after a while. The debated issue is whether they are
invaders or what they aim for in these lands. The Normans responded to these controversies with their
activities in Sicily. They proved not just to invade, but to be far more farsighted, especially in Sicily.
The success in such an effort to prove himself was undoubtedly none other than Roger de Tancred, the
younger of the Hauteville Brothers. He laid the foundations for Sicily, which he inherited as a county,
to continue as a much stronger kingdom.
Otherwise, his children, who were not old enough to rule after his death, and his widow, who served as
regent, would have been watching Sicily slip out of their grasp. But that didn't happen. Norman blood
continued to dominate Sicily with the continuation of the Hauteville dynasty. This power, II. He grew
more and more from where he left off with Roger. II.
Not only did Roger preserve his father's legacy, he also succeeded in enlarging that legacy and
transforming Sicily from a county to a glorious kingdom, becoming the first Norman King of Sicily. II.
Roger not only transformed the Earl of Sicily into a kingdom. He made it an influential and influential
state in every field in the Mediterranean and Europe. He also established diplomatic relations with
political structures in the Mediterranean and Europe. Political, military and commercial relations with
the Papacy, Byzantium and Muslims in North Africa were intense during his time. Thanks to this, the
Norman Kingdom of Sicily had a say in European and Mediterranean politics. In this study, II. We will
try to focus on diplomatic relations in Roger's period.

Keywords


 • - AHMAD, Aziz, A History Of İslamic Sicily, Edinburgh, 1975.

 • - ALTAN, Ebru, II. Haçlı Seferi, Ankara, 2003. 81 Haskins, a.g.e., s. 238.- Crawford, a.g.e., s. 265-266. 82 Hitti, History of the Arabs, s. 612.- Fuat Sezgin, İslâm’da Bilim ve Teknik, C.I, (Çev. Abdurrahman Aliy), Ankara, 2007, s. 38. 83 Moreno, a.g.m., s. 186.- Haskins, a.g.e., s. 241.

 • İstanbul, 1993. - AMARİ, Michele, Storia di Musulmani di Sicilia, Catania, 1933. - BAZANCOURT, Le Baron, Histoire de la Sicilia Sous la Domination des Normands, Paris,

 • Altan), İstanbul, 2007. - FALCANDUS, Hugo, The History Of the Tyrants of Sicily by Hugo Falcandus, (Translated by

 • G. Loud- Thomas Wiedemann), Manchester, 1998. - HARE, Agustus J. C., Cities of Sourthern İtaly and Sicily, London, Trz. - HASKİNS, Charles Homer, The Normans in Europan History, Cambridge, 1915. - HEYD, William, Yakın-Doğu Ticaret Tarihi, (Çev. Enver Ziya Karal), Ankara, 2000. - HİTTİ, Philip K., History of the Arabs, London, 1953. - HUNKE, Sigrid, İslâm Güneşi, (Çev. Servet Sezgin), İstanbul, Trz. - İBN CÜBEYR, Ebü’l-Hüseyin Muhammed b. Ahmed, Endülüs’ten Kutsal Topraklara, (Çev.

 • İsmail Güler), İstanbul, 2003. - İBNÜ’L ESİR, İzzeddin Ali B. Muhammed, el-Kâmil fi’t-Târih, İslâm Tarihi, c. 7-12, (Çev.

 • Abdulkerim Özaydın-Ahmet Ağırakça), İstanbul, 1986. - JOHNS, Jeremy, The Arabic Adminestration in Norman Sicily: The Royal Diwan, Cambridge, - KAVAS, Ahmed, “ Mehdiye”, İA, TDV, c. 27, Ankara, 2003, s. 387-389. - KHONİATES, Niketas, Historia (İonnes ve Manuel Devirleri), (Çev. Fikret Işıltan), Ankara, - KİNNAMOS, İonnes, Historia, (Haz. Işın Demirkent), Ankara, 2001. - KOMNENA; Anna, Alexiad, (Çev. Bilge Umar), İstanbul, 1996. - LOUD, G.A., “ Sicily, Kingdom of”, The Crusades Encyclopedia, (Ed. Alan V. Murray),

 • California, 2006, s.1104-1105. - LOUD, G.A., “Sicily in The Twelve Century”, Cambridge Medieval History, vol. 4-2,

 • Cmabridge, 2008, s. 441-474. - MORENO, Martino Mario, “ Sicilya’da Müslümanlar”, (Çev. Abdulhalik Bakır-Aydın Çelik),

 • Orta Doğu Araştırmaları Dergisi, Ocak 2007, c. V, s. 1, Elazığ, 2007, s. 165-229. - OSTROGOSKY, Georg, Bizans Devleti Tarihi, (Çev. Fikret Işıltan), Ankara, 2011. - ROMUALD OF SALERNO, Chronicon, The History of The Tyrants of Sicily, (Translated by.

 • G. Loud-Thomas Wiedemann), Manchester, 1998. - RUNCİMAN, Steven, Haçlı Sefeleri Tarihi, c. I-III, (Çev. Fikret Işıltan), Ankara, 1992. - SAVELLİ, A., İtalya Tarihi, (Çev. Galip Kemal Söylemezoğlu), İstanbul, 1940. - SEZGİN, Fuat, İslâm’da Bilim ve Teknik, c. I-II, (Çev. Abdurrahman Aliy), Ankara, 2007. - TYERMAN, Christopher, “Crasudes Aganist Christians”, Encyclopedia Crasudaes, California,

 • 2006, s. 326-328. - WEARN, Cecilia, Medieval Sicily: Aspect of Life and Art in the Middle Ages, London, 1910.

                                                                                                    
 • Article Statistics