ÖĞRETMENLERİN KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN METAFORLAR ARACILIĞIYLA İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2021-17
Yayımlanma Tarihi: 2021-12-02 14:46:47.0
Language : İngilizce
Konu : Eğitim Yönetimi ve Denetimi
Number of pages: 221-237
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma kaynaştırma öğrencilerine yönelik öğretmen algılarının metaforlar aracılığıyla belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan metafor analizi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, 2019-2020 öğretim yılında Türkiye’nin Ankara ilindeki kamu okullarında görev yapan 100 öğretmenden oluşmuştur. Çalışma grubunun belirlenmesinde kartopu örnekleme, ölçüt örnekleme ve maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemleri kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen bir form kullanılmıştır. Bu formda katılımcılardan “Kaynaştırma öğrencisi … ’ya benzer/gibidir. Çünkü … ” ifadesini tamamlamaları istenmiştir. Çalışmada veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. “Kaynaştırma öğrencisi” kavramına ilişkin üretilen metaforlar ve katılımcıların bu metaforları kullanma nedenlerine yönelik ifadeleri dikkate alınarak kategoriler oluşturulmuştur. Bu kapsamda beş kategori ortaya çıkmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmenlerin kaynaştırma öğrencilerinin hassas olduklarını ve bundan dolayı özel ilgi ve sevgiye ihtiyaç duyduklarını düşündükleri ortaya çıkmıştır. Öğretmen görüşlerine göre kaynaştırma öğrencilerine bireysel ihtiyaçlarına uygun eğitim desteğinin verilmesi gerektiği ve onların sahip oldukları bireysel özellik ve farklılıkların yargılanmadan olduğu gibi kabul edilmesinin önemli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte kaynaştırma öğrencilerinin keşfedilmemiş özelliklerinin olabileceği ve bu özelliklerin uygun şartlar sağlandığında ortaya çıkarılabileceği öğretmen görüşleriyle ortaya konmuştur. Kaynaştırma öğrencilerinin akademik ve sosyal açıdan akranlarından geride olmalarından kaynaklı pek çok güçlükle karşılaştıkları ve bu kapsamda bulundukları öğrenme ortamlarında var olma mücadelesi verdiklerine yönelik öğretmen görüşleri de araştırmada ulaşılan sonuçlar arasında yer almıştır.

Keywords

Abstract

This study was conducted to determine teachers' perceptions of inclusion students through metaphors. Metaphor analysis, one of the qualitative research methods, was used in the study. The study group of the research composed of 100 teachers working in public schools in Ankara, Turkey. Snowball sampling, maximum diversity sampling and criterion sampling methods were used while determining the study group. A form developed by the researchers was applied as a data collection tool. In this form, participants were asked to complete the “Inclusion student is like…. Because…” statement. The data in the study were subjected to content analysis. Categories were created both according to the metaphors used for “inclusion student” and the participants causal expressions using these metaphors. In this context, five categories emerged. The results of the research revealed that teachers thought that inclusion students were sensitive, and therefore they needed special attention and love. According to the teachers' views, it was concluded that inclusion students should be given educational support appropriate to their individual needs and that their individual characteristics and differences should be accepted without judgment. Besides this, it was revealed by teachers' opinions that inclusion students might have undiscovered characteristics and that these characteristics could be revealed when appropriate conditions were met. Teachers' opinions about the fact that inclusion students faced many difficulties due to being behind their peers in academic and social terms and that they struggled to exist in the learning environment they were in, were among the results of the study.

Keywords


 • Ainscow, M. (2007). From special education to effective schools for all: A review of progress so far. In L. Florian (Ed.), The sage handbook of special education (146-159), London: Sage.

 • Ainscow, M., Booth, T., & Dyson, A. (2006). Improving schools, developing inclusion. London: Routledge.

 • Akbulut, S., Özgül, H., Ak, İ., & Uslu, E. (2015). Mevzuattan uygulamaya engelli hakları izleme raporu 2014 [Disability rights monitoring report from legislation to implementation 2014]. Ankara: Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği Yayınları [Ankara: Social Rights and Research Association (TOHAD) Publications].

 • AlMahdi, O., & Bukamal, H. (2019). Pre-service teachers’ attitudes toward inclusive education during their studies in Bahrain Teachers College. SAGE Open, 9(3), 1-14. doi: 10.1177/2158244019865772

 • Alnahdi, G. H., Saloviita, T., & Elhadi, A. (2019). Inclusive education in Saudi Arabia and Finland: pre‐service teachers’ attitudes. Support for Learning, 34(1), 71-85. doi:10.1111/1467

 • Altun, T., & Filiz, T. (2020). Sınıf öğretmenlerinin özel gereksinimli öğrencilerin eğitimine yönelik görüşlerinin incelenmesi [Investigation of classroom teachers' views on education of children with special needs]. Trakya Eğitim Dergisi [Trakya Journal of Education], 10(1), 91-113. doi:10.24315/tred.537847

 • Al-Yagon, M., & Mikulincer, M. (2004). Socioemotional and academic adjustment among children with learning disorders: The mediational role of attachment-based factors. The Journal of Special Education, 38(2), 111-123. doi:10.1177/00224669040380020501

 • Anderson, C. J., Klassen, R. M., & Georgiou, G. K. (2007). Inclusion in Australia: What teachers say they need and what school psychologists can offer. School Psychology International, 28(2), 131-147. doi:10.1177/0143034307078086

 • Anılan, H., & Kayacan, G. (2015). Sınıf öğretmenlerinin gözüyle kaynaştırma eğitimi gerçeği [The reality of inclusive education through classroom teachers]. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, XIV. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Özel Sayısı [Bartin University Journal of Faculty of Education Special Issue on XIV. International Participation Symposium of Primary School Teacher Education], 74-90. doi: 10.14686/BUEFAD.2015USOSOzelsayi13199

 • Avramidis, E., Bayliss, P., & Burden, R. (2000). A survey into mainstream teachers' attitudes towards the inclusion of children with special educational needs in the ordinary school in one local education authority. Educational Psychology, 20(2), 191-211. doi:10.1080/713663717

 • Avramidis, E., & Kalyva, E. (2007). The influence of teaching experience and professional development on Greek teachers’ attitudes towards inclusion. European Journal of Special Needs Education, 22(4), 367-389. doi:10.1080/08856250701649989

 • Avramidis, E., & Norwich, B. (2002). Teachers' attitudes towards integration/inclusion: A review of the literature. European Journal of Special Needs Education, 17(2), 129-147. doi:10.1080/08856250210129056

 • Azatyan, T., & Alaverdyan, A. (2020). Children with intellectual disabilities: Challenges in education. Armenian Journal of Special Education, 2(2), 77-85. doi:10.24234/se.2020.2.2.236

 • Barbosa A., Campos R., & Valentim T. (2011). A diversidade em sala de aula e a relação professor- aluno [Diversity in the classroom and the teacher-student relationship]. Estudos de Psicologia, 28(4), 453–461. doi:10.1590/S0103-166X2011000400006

 • Blackorby, J., Wagner, M., Cameto, R., Davies, L., Levine, P., & Newman, L. (2005). Engagement, academics, social adjustment, and independence. Palo Alto, CA: SRI.

 • Booth, T., & Ainscow, M. (2002). Index for inclusion: Developing learning and participation in schools. UK: Centre for Studies on Inclusive Education.

 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri (19. baskı). Pegem Akademi, Ankara.

 • Chamberlain, B., Kasari, C., & Rotheram-Fuller, E. (2007). Involvement or isolation? The social networks of children with autism in regular classrooms. Journal of Autism and Developmental Disorders, 37(2), 230-242. doi:10.1007/s10803-006-0164-4

 • Collins, E. C., & Green, J. L. (1990). Metaphors: The construction of a perspective. Theory into Practice, 29(2), 71-77. doi:10.1080/00405849009543435

 • Darling-Hammond, L. (2016). Research on teaching and teacher education and its influences on policy and practice. Educational Researcher, 45(2), 83-91. doi:10.3102/0013189X16639597

 • De Boer, A., Pijl, S. J., & Minnaert, A. (2011). Regular primary schoolteachers’ attitudes towards inclusive education: A review of the literature. International Journal of Inclusive Education, 15(3), 331-353. doi:10.1080/13603110903030089

 • De Laet, S., Colpin, H., Vervoort, E., Doumen, S., Van Leeuwen, K., Goossens, L., & Verschueren, K. (2015). Developmental trajectories of children’s behavioral engagement in late elementary school: Both teachers and peers matter. Developmental Psychology, 51(9), 12921306. doi:10.1037/a0039478

 • Deniz, E., & Çoban, A. (2019). Kaynaştirma eğitimine ilişkin öğretmen görüşleri [The opinions of teachers on inclusive education]. Electronic Journal of Social Sciences, 18(70), 734-761. doi: 10.17755/esosder.448379

 • Echeita, G., Simón, C., Márquez, C., Fernández, M. L., Moreno, A., & Pérez, E. (2017). Análisis y valoración del área de Educación del III Plan de Acción para Personas con Discapacidad en la Comunidad de Madrid (2012-2015) [Analysis and assessment of the Area of Education in the III Plan of Action for People with Disability in the Autonomous Community of Madrid]. Siglo Cero, 48(1), 51–71. Retrieved from https://dialnet.unirioja.es

 • Fisher, D., Roach, V., & Frey, N. (2002). Examining the general programmatic benefits of inclusive schools. International Journal of Inclusive Education, 6(1), 63-78. doi:10.1080/13603110010035843

 • Florian, L. (2015). Inclusive Pedagogy: A transformative approach to individual differences but can it help reduce educational inequalities. Scottish Educational Review, 47(1), 5-14. Retrieved from http://www.scotedreview.org.uk

 • Florian, L. (1998). An examination of the practical problems associated with the implementation of inclusive education policies. Support for Learning, 13(3), 105-108. doi:10.1111/1467

 • Forest, M., & Pearpoint, J. C. (1992). Putting all kids on the MAP. Educational Leadership, 50(2), 26-31. Retrieved from https://eric.ed.gov

 • Forlin, C. (2010). Future directions for teacher education for inclusion. In C. Forlin (Eds.), Teacher education for inclusion: Changing paradigms and innovative approaches (246–253), London: Routledge.

 • Forlin, C. (2001). Inclusion: Identifying potential stressors for regular class teachers. Educational Research, 43(3), 235-245. doi:10.1080/00131880110081017

 • Franklin, H., & Harrington, I. (2019). A review into effective classroom management and strategies for student engagement: Teacher and student roles in today’s classrooms. Journal of Education and Training Studies, 7(12), 1-12. doi:10.11114/jets.v7i12.4491

 • Freire, S., Pipa, J., Aguiar, C., Vaz da Silva, F., & Moreira, S. (2020). Student–teacher closeness and conflict in students with and without special educational needs. British Educational Research Journal, 46(3), 480-499. doi:10.1002/berj.3588

 • Frostad, P., & Pijl, S. J. (2007). Does being friendly help in making friends? The relation between the social position and social skills of pupils with special needs in mainstream education. European Journal of Special Needs Education, 22(1), 15-30.

 • Furrer, C., & Skinner, E. (2003). Sense of relatedness as a factor in children’s academic engagement and performance. Journal of Educational Psychology, 95(1), 148–162. doi:10.1037/00220663.95.1.148.

 • Gresham, F. M., Elliott, S. N., Vance, M. J., & Cook, C. R. (2011). Comparability of the social skills rating system to the social skills improvement system: Content and psychometric comparisons across elementary and secondary age levels. School Psychology Quarterly, 26(1), 27. doi:10.1037/a0022662

 • Guralnick, M. J., Neville, B., Hammond, M. A., & Connor, R. T. (2007). The friendships of young children with developmental delays: A longitudinal analysis. Journal of Applied Developmental Psychology, 28(1), 64-79. doi:10.1016/j.appdev.2006.10.004

 • Güleryüz, B., & Özdemir, M. (2015). Sınıf öğretmenlerinin ve sınıf öğretmeni adaylarının kaynaştırma eğitimine ı̇lişkin tutumlarının ı̇ncelenmesi [To analyze the attitudes of primary school teachers and pre-service primary school teachers towards inclusive education], Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi [Usak University Journal of Social Sciences], 8(3), 5364. Retrieved from https://dergipark.org.tr

 • Güleryüz, Ş. O. (2009). Kaynaştırma eğitimine devam eden engelli öğrencilerin akranları ile ilişkilerinde karşılaştıkları sorunların değerlendirilmesi [Evaluation of disabled students who are in inclusive education and their problems which are faced with their peers] (Unpublished Master’s Thesis). Selçuk University, Turkey.

 • Gündüz, A. (2015). Özel ve devlet ilkokullarındaki birinci sınıf kaynaştırma öğrencilerinin akademik başarılarına ilişkin öğretmen görüşleri [Teacher opinions on academic successes of the first-grade mainstreamed students in the private and state primary schools] (Unpublished Master’s Thesis). Çanakkale Onsekiz Mart University, Turkey.

 • Holahan, A., & Costenbader, V. (2000). A comparison of developmental gains for preschool children with disabilities in inclusive and self-contained classrooms. Topics in Early Childhood Special Education, 20(4), 224–235. doi:10.1177/027112140002000403

 • Hunt, P., Soto, G., Maier, J., & Doering, K. (2003). Collaborative teaming to support students at risk and students with severe disabilities in general education classrooms. Exceptional Children, 69(3), 315-332. doi:10.1177/001440290306900304

 • Ilyin, E. P. (2002). Motivy i motivacija [Motives and Motivation]. SPb: Peter.

 • Jordan, A., Glenn, C., & McGhie-Richmond, D. (2010). The supporting effective teaching (SET) project: The relationship of inclusive teaching practices to teachers’ beliefs about ability and about their roles as teachers. Teaching and Teacher Education, 26(2), 259–266. doi:10.1016/j.tate.2009.03.005

 • Jordan, A., Schwartz, E., & McGhie-Richmond, D. (2009). Preparing teachers for inclusive classrooms. Teaching and Teacher Education, 25(4), 535–542. doi:10.1016/j.tate.2009.02.010

 • Kalyva, E., Gojkovic, D., & Tsakiris, V. (2007). Serbian teachers' attitudes towards inclusion. International Journal of Special Education, 22(3), 31-36. Retrieved from https://eric.ed.gov

 • Katıtaş, S. (2019). Özel gereksinimli çocuklara eğitim hakkının sağlanması sürecinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri [Problems encountered in the process of ensuring the right to education to children with special needs and solution suggestions]. Jass Studies- The Journal of Academic Social Science Studies, (78), 93-112. doi:10.29228/JASSS.39379

 • Katıtaş, S., & Coşkun, B. (2020). What is meant by inclusive education? Perceptions of Turkish teachers towards inclusive education. World Journal of Education, 10(5), 18-28. doi:10.5430/wje.v10n5p18

 • Kern, L., Delaney, B., Clarke, S., Dunlap, G., & Childs, K. (2001). Improving the classroom behavior of students with emotional and behavioral disorders using individualized curricular modifications. Journal of Emotional and Behavioral Disorders, 9(4), 239-247.

 • Koster, M., Pijl, S. J., Nakken, H., & Van Houten, E. (2010). Social participation of students with special needs in regular primary education in the Netherlands. International Journal of Disability, Development and Education, 57(1), 59-75. doi:10.1080/10349120903537905

 • Kök, M., Balci, A., & Bilgiz, Ş. (2017). Okul öncesı̇ öğretmenlerı̇nı̇n ve öğretmen adaylarinin kaynaştirma öğrencı̇sı̇ne yönelı̇k metaforları [Metafors for pre-school teachers and teacher candidates' course students]. TURAN: Stratejik Arastirmalar Merkezi [TURAN: Center for Strategic Researches], 9(36), 290-302. doi:10.15189/1308-80410-302.

 • Krischler, M., & Pit-ten Cate, I. M. (2019). Pre-and in-service teachers’ attitudes toward students with learning difficulties and challenging behavior. Frontiers in Psychology, 10(327), 1-10. doi:10.3389/fpsyg.2019.00327

 • Kurt, A. D., & Tomul, E. (2020). Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine ilişkin görüşlerinin incelenmesi [Examining the views of classroom teachers on inclusive education]. Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi [Journal of Interdisciplinary Educational Research], 4(7), 144-154. Retrieved from https://dergipark.org.tr

 • Kurth, J. A., & Keegan, L. (2014). Development and use of curricular adaptations for students receiving special education services. The Journal of Special Education, 48(3), 191-201. doi: 10.1177/0022466912464782

 • Lane, K. L., Barton-Arwood, S. M., Nelson, J. R., & Wehby, J. (2008). Academic performance of students with emotional and behavioral disorders served in a self-contained setting. Journal of Behavioral Education, 17(1), 43-62. doi:10.1007/s10864-007-9050-1

 • Lee, S., Wehmeyer, M. L., Soukup, J. H., & Palmer, S. B. (2010). Impact of curriculum modifications on access to the general education curriculum for students with disabilities. Exceptional Children, 76(2), 213-233. doi:10.1177/001440291007600205

 • Loreman, T., & Earle, C. (2007). The development of attitudes, sentiments and concerns about inclusive education in a content-infused Canadian teacher preparation program. Exceptionality Education Canada, 17, 85-106. Retrieved from https://eric.ed.gov

 • Magumise, J., & Sefotho, M. M. (2020). Parent and teacher perceptions of inclusive education in Zimbabwe. International Journal of Inclusive Education, 24(5), 544-560. doi:10.1080/13603116.2018.1468497

 • MEB. (1983). Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu [Children with Special Education Needs Law]. Retrieved from https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/18192.pdf

 • Menda, E., Karabeyoğlu, N., & Berktay, N. (2013). Towards a barrier-free Turkey: Where do we stand? The status quo and proposals–executive summary. İstanbul: Sabancı Üniversitesi Yayınları [Istanbul: Sabancı University Publishing].

 • Moberg, S. (2003). Education for all in the North and the South: Teachers' attitudes towards inclusive education in Finland and Zambia. Education and Training in Developmental Disabilities, 417-428. Retrieved from https://www.jstor.org

 • Moberg, S., Muta, E., Korenaga, K., Kuorelahti, M., & Savolainen, H. (2020). Struggling for inclusive education in Japan and Finland: teachers’ attitudes towards inclusive education. European Journal of Special Needs Education, 35(1), 100-114. doi:10.1080/08856257.2019.1615800

 • Moberg, S., & Savolainen, H. (2003). Struggling for inclusive education in the North and the South: Educators' perceptions on inclusive education in Finland and Zambia. International Journal of Rehabilitation Research, 26(1), 21-31. doi:10.1097/01.mrr.0000054970.12822.d6

 • Morningstar, M. E., Shogren, K. A., Lee, H, & Born, K. (2015). Preliminary lessons about supporting participation and learning in inclusive classrooms. Research and Practice for Persons with Severe Disabilities, 40(3), 192–210. doi:10.1177/1540796915594158

 • Muntaner Guasp, J. J., Rossello Ramon, M. R., & de la Iglesia Mayol, B. (2016). Buenas prácticas en educación inclusiva [Good practices in inclusive education]. Educatio Siglo XXI, 34(1 Marzo), 31-50. doi:10.6018/j/252521

 • Nilholm, C., & Göransson, K. (2017). What is meant by inclusion? An analysis of European and North American journal articles with high impact. European Journal of Special Needs Education, 32(3), 437-451. doi:10.1080/08856257.2017.1295638

 • Özcan, İ. (2020). Okul öncesi öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine yönelik duyguları tutumları ve kaygıları ile kaynaştırma uygulamalarındaki öğretmen yeterlilikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Çankırı ili örneği) [Examining of the relationship the between teacher qualification in integration practices with the emotions, attitudes and concerns about integration education (Çankırı province example)] (Unpublished Master’s Thesis). Pamukkale University, Turkey.

 • Page, A., Boyle, C., McKay, K., & Mavropoulou, S. (2019). Teacher perceptions of inclusive education in the Cook Islands. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 47(1), 81-94. doi:10.1080/1359866X.2018.1437119

 • Peters, S. J. (2004). Inclusive education: An EFA strategy for all children. Washington, DC: World Bank, Human Development Network.

 • Reid, D., & Feist, D. (2018). Questioning the role of tomorrow's teacher: Technology-facilitated differentiated learning in 21st century classrooms. In J. Keengwe (Ed.), Handbook of research on pedagogical models for next-generation teaching and learning (135-153). USA: IGI Global.

 • Rieser, R., & Peasley, H. (2002). Disability equality in education: Inclusion in schools course book. London: Disability Equality in Education.

 • Ring, E., & Travers, J. (2005). Barriers to inclusion: A case study of a pupil with severe learning difficulties in Ireland. European Journal of Special Needs Education, 20(1), 41-56.

 • Rivkin, S. G., Hanushek, E. A., & Kain, J. F. (2005). Teachers, schools, and academic achievement. Econometrica, 73 (2), 417–458. doi:10.1111/j.1468-0262.2005.00584.x

 • Rouse, M., & Florian, L. (1996). Effective inclusive schools: A study in two countries. Cambridge Journal of Education, 26(1), 71-85. doi:10.1080/0305764960260106

 • Ryndak, D. L., & Fisher, D. (Eds.) (2003). The foundations of inclusive education: A compendium of articles on effective strategies to achieve inclusive education (2nd ed.). Baltimore: TASH.

 • Saban, A. (2009). Öğretmen adaylarinin öğrenci kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeler [The mental images pre-service teachers have in their mind related to the student concept]. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi [The Journal of Turkish Educational Sciences], 7(2), 281-326. Retrieved from https://dergipark.org.tr

 • Saloviita, T. (2020). Attitudes of teachers towards inclusive education in Finland. Scandinavian Journal of Educational Research, 64(2), 270-282. doi:10.1080/00313831.2018.1541819

 • Sanır, H. (2009). Kaynaştırma eğitimine devam eden öğrencilerin akademik öğrenme ile ilgili karşılaştıkları sorunların öğretmen ve aile görüşleri açısından değerlendirilmesi [Evaluation of the problems of the students who are in inclusive education in academic learning according to teacher and family opinions] (Unpublished Master’s Thesis). Selçuk University, Turkey.

 • Schoop‐Kasteler, N., & Müller, C. M. (2020). Peer relationships of students with intellectual disabilities in special needs classrooms–a systematic review. Journal of Research in Special Educational Needs, 20(2), 130-145. doi:10.1111/1471-3802.12471

 • Schwab, S., Gebhardt, M., Krammer, M., & Gasteiger-Klicpera, B. (2015). Linking self-rated social inclusion to social behaviour. An empirical study of students with and without special education needs in secondary schools. European Journal of Special Needs Education, 30(1), 1-14. doi:10.1080/08856257.2014.933550

 • Scruggs, T. E., Mastropieri, M. A., & McDuffie, K. A. (2007). Co-teaching in inclusive classrooms: A metasynthesis of qualitative research. Exceptional Children, 73(4), 392-416.

 • Sebba, J. & Sachdev, D. (1997). What works in inclusive education? Ilford: Barnardo’s Publications.

 • Sharma, K., & Mahapatra, B. C. (2007). Emerging trends in inclusive education. New Delhi: IVY Publication House.

 • Sharma, U., & Sokal, L. (2016). Can teachers’ self-reported efficacy, concerns, and attitudes toward inclusion scores predict their actual inclusive classroom practices? Australasian Journal of Special Education, 40(1), 21–38. doi:10.1017/jse.2015.14

 • Sheehy, K., Budiyanto, Kaye, H., & Rofiah, K. (2019). Indonesian teachers’ epistemological beliefs and inclusive education. Journal of Intellectual Disabilities, 23(1), 39-56.

 • Shenton, A. K. (2004). Strategies for ensuring trustworthiness in qualitative research projects. Education for Information, 22(2), 63-75. doi:10.3233/EFI-2004-22201

 • Smith, M. K., & Smith, K. E. (2000). “I believe in inclusion, but…”: Regular education early childhood teachers' perceptions of successful inclusion. Journal of Research in Childhood Education, 14(2), 161-180. doi:10.1080/02568540009594761

 • Sokal, L., & Sharma, U. (2014). Canadian in-service teachers’ concerns, efficacy, and attitudes about inclusive teaching. Exceptionality Education International, 23(1), 59-71. doi:10.5206/eei.v23i1.7704

 • Specht, J., McGhie-Richmond, D., Loreman, T., Mirenda, P., Bennett, S., Gallagher, T., Young, G., Metsala, J., Aylward, L., Katz, J., Lyons, W., Thompson, S., & Cloutier, S. (2016). Teaching in inclusive classrooms: Efficacy and beliefs of Canadian preservice teachers. International Journal of Inclusive Education, 20(1), 1–15. doi:10.1080/13603116.2015.1059501

 • Stanovich, P. J., & Jordan, A. (1998). Canadian teachers’ and principals’ beliefs about inclusive education as predictors of effective teaching in heterogeneous classrooms. The Elementary School Journal, 98(3), 221–238. doi:10.1086/461892.

 • Strogilos, V., & Stefanidis, A. (2015). Contextual antecedents of co-teaching efficacy: Their influence on students with disabilities' learning progress, social participation and behaviour improvement. Teaching and Teacher Education, 47, 218-229.

 • Strogilos, V., Tragoulia, E., & Kaila, M. (2015). Curriculum issues and benefits in supportive co- taught classes for students with intellectual disabilities. International Journal of Developmental Disabilities, 61(1), 32-40. doi:10.1179/2047387713Y.0000000031

 • Supriyanto, D. (2019). Teachers’ attitudes towards inclusive education: A literature review. Indonesian Journal of Disability Studies, 6(1), 29-37. doi: 10.21776/ub.ijds.2019.006.01.4

 • Uditsky, B. (1993). From integration to inclusion: The Canadian experience. In R. Slee (Ed.), Is there a desk with my name on It? The politics of integration (79-92), London: Falmer Press.

 • UN. (2006). Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Retrieved from https://www.un.org

 • UNESCO. (1994). The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education. Retrieved from https://www.european-agency.org

 • Vanderpuye, I., Obosu, G. K., & Nishimuko, M. (2020). Sustainability of inclusive education in Ghana: Teachers’ attitude, perception of resources needed and perception of possible impact on pupils. International Journal of Inclusive Education, 24(14), 1527-1539.

 • Waddington, C. H. (2014). The strategy of the genes. London: Routledge.

 • Waitoller, F. R., & Kozleski, E. B. (2013). Working in boundary practices: Identity development and learning in partnerships for inclusive education. Teaching and Teacher Education, 31, 3545. doi:10.1016/j.tate.2012.11.006

 • Waldron, N. L., & McLeskey, J. (1998). The effects of an inclusive school program on students with mild and severe learning disabilities. Exceptional Children, 64(3), 395–405.

 • Wang, M. T., & Eccles, J. S. (2012). Social support matters: Longitudinal effects of social support on three dimensions of school engagement from middle to high school. Child Development, 83(3), 877–895. doi:10.1111/j.1467-8624.2012.01745.x

 • Wolery, M., & Schuster, J. W. (1997). Instructional methods with students who have significant disabilities. Journal of Special Education, 31(1), 61-79. doi:10.1177/002246699703100106

 • Woodcock, S., & Woolfson, L. M. (2019). Are leaders leading the way with inclusion? Teachers’ perceptions of systemic support and barriers towards inclusion. International Journal of Educational Research, 93, 232-242. doi:10.1016/j.ijer.2018.11.004

 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri [Qualitative research methods in the social sciences] (6th ed.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

 • You, S., Kim, E. K., & Shin, K. (2019). Teachers’ belief and efficacy toward inclusive education in early childhood settings in Korea. Sustainability, 11(5), 1-12. doi:10.3390/su11051489

                                                                                                    
 • Article Statistics