ESKİ YUNAN VE ROMADA FARMAKOLOJİ ÇALIŞMALARI VE JOHN SCARBOCOUGH'UN KONU İLE İLGİLİ TESPİTLERİ

Author:

Year-Number: 2021-17
Number of pages: 43-87
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Eski Yunan ve Roma uygarlıklarının Eski Mısır, Mezopotamya ve Anadolu uygarlıklarından etkilendiği bilinen bir gerçektir. Ancak bu uygarlığın, çeşitli vesilelerle Avrupa'ya geçen birçok doğu kaynaklı (Orta Asya, Kafkasya ve İran coğrafyaları) kavimlerin (İskit, Pers) kültür ve uygarlıklarının da etkisi altında kaldığı aşikârdır. Durum böyle olunca bütün bilim dalları gibi tıp ve Farmakoloji kültür ve bilimleri de doğal olarak bu etkileşimden etkilenmişlerdir. Yunanistan'da yaşanan "Filozoflar Çağı" diyebileceğimiz çağdaki bilimsel gelişmeler, diğer bilim dallarında olduğu gibi Farmakoloji dalında da büyük bir canlanma yaratmıştır. Bu canlanma faktörü, ileride Roma İmparatorluğunda da diğer faktörlerle birlikte -Eski Mısır, Mezopotamya ve Eski İran'la olan ilişkilerle ilgili faktörler- başta Farmakoloji olmak üzere bütün bilimlerin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Uygarlıklar arası bu etkileşimin semerelerini, özellikle Farmakoloji alanında Hipokrates, Theophrastus, Dioscorides ve Galenos gibi filozof ve hekimlerin verimli çalışmalarında görmek mümkündür.

Bu makalede, Eski Yunan ve Roma İmparatorluğundaki Farmakoloji çalışmaları enine uzununa anlatılmaya çalışılmıştır. Ayrıca bir batılı Farmakolog olan John Scarbocough'un, Eki Yunan ve Roma Farmakolojisi üzerine yapmış olduğu tespitlerin bir değerlendirmesini de kapsayan genel bir değerlendirme yapılmıştır.

Keywords

Abstract

It is a known fact that ancient Greek and Roman civilizations were influenced by Ancient Egypt, Mesopotamia and Anatolian civilizations.  However, it is obvious that this civilization was also under the influence of the cultures and civilizations of many eastern origin (Central Asia, Caucasus and Iran geographies) tribes (Scythian, Persian) that went to Europe on various occasions. In this case, medicine, pharmacology cultures and sciences, like all branches of sciences, were naturally affected by this interaction. The scientific developments in the age that we can call  "Age of Philosophers" in Greece created a great revival in the field of Pharmacology, as in other branches of science.  This revival factor would contribute to the development of all sciences, primarily Pharmacology, in  future in the Roman Empire, along with the other factors - factors related to relations with Ancient Egypt, Mesopotamia and Ancient Iran. It is possible to see the fruits of this interaction between civilizations in the fruitful works of philosophers and physicians such as Hippocrates, Theophrastus, Dioscorides and Galenos, particularly in the field of Pharmacology.

In this article, Pharmacology studies in Ancient Greece and Roman Empire were tried to be explained in detail.  In addition, a general evaluation was made, including the detection of the findings of John Scarbocough, a western Pharmacologist, on Ancient Greek and Roman Pharmacology.

Keywords