Atlı Bozkır Kültürünün Jeopolitiği (Eski Dünyanın Merkezi Orta Asya)

Author :  

Year-Number: 2020-14
Language : Türkçe
Konu : Genel Türk Tarihi
Number of pages: 70-77
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Zaman değişse de olayların aslı hep aynı kalır. M.Ö. 3500 yıl önce tarih sahnesine çıkan Türklerin hükümranlık yani devletleşme süreci başlamıştır. Bu süreç Türklere dünya jeopolitiğinin temel noktalarını da öğretmeye başlamıştır. Yerleşik hayat denemelerinden sonra Bozkır kültürüne geçişten sonra Türkler Avrasya’nın geniş jeopolitik coğrafyasını tanıdıkça tarihe mal olan büyük devletleri arka arkaya kurmaya başarmışlardır. Bu çalışmada Türklerin Jeopolitik anlayışının bilinçaltı kodları irdelenmiştir.

Keywords

Abstract

The facts of cases are always same despite the time. Turks gave a start the process of statification in 3500 B.C. This process taught Turks the basis of world geopolitics. After sedentary life tries and steppe culture , they familiarised the geopolitic geography of Europe and then they started to establish big states. In this study, the subconscious codes of Turks’s geopolitics vision are scrutinized.

Keywords


 • Baştav, Ş. (1998). Büyük Hun Kağanı Attila. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

 • Baştav, Ş. (1998). Büyük Hun Kağanı Attila. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. Çoruhlu, Y. (2007). Erken Devir Türk Sanatı. İstanbul: Kabalcı Yayınları.

 • deGroot, J. M. (2010). Hunlar ve Türkistan, (Terc. G. Ahmetcan ASENA). İstanbul: Pan Yayıncılık.Durmuş, İ. (2008). “Eski Türk Devletlerinin Oluşumun Temel Unsurları”. Gazi Türkiyat, Sayı 2 , 25-45.

 • Durmuş, İ. (2008). İskitler. Ankara: Genelkurmay Yayınevi.

 • Ergin, M. (2006). Orhun Abideleri. İstanbul: Boğaziçi Yayınları.

 • Gündoğdu, A. (2009). Türk Jeopolitiği. İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık.Güngör, E. (1996). Türk Kültürü ve Milliyetçilik. İstanbul: Ötüken Neşriyat.

 • Herodotos. (2006). Tarih. Terc. Mümtekin ÖKMEN. İstanbul: İş Bankası Yayınları.

 • Hsiung-nu(Hun)Monografisi. (2004). HAN HANEDANLIĞI TARİHİ, Terc. Ayşe ONAT, Sema ORSOY, Konuralp ERCİLASUN. Ankara: Türk tarih Kurumu Basımevi.

 • İlhan, S. (2019). Jeopolitik (Güç Odağı Kuramı). İstanbul: Kırmızı Kedi Yayınevi.

 • İlhan, S. (1999). Kafkasya'nın Gelişen Jeopolitiği. Ankara : Türk Kültürü Araştırma EnstitüsüKafesoğlu, İ. (1997). Türk Milli Kültürü. İstanbul: Ötüken Neşriyat.

 • Kafesoğlu, İ. (2014). Umumi Türk tarihi Hakkında Tespitler Görüşler Mülahazalar. İstanbul: Ötüken Neşriyat.

 • Koca, S. (2010). Türk Kültürünün Temelleri II. Ankara: Pelin Ofset.Koca, S. (2002). Türklerin Göçleri ve Yayılmaları. Türkler Ansiklopedisi (s. 651-663). içinde Ankara: Yeni Türkiye Yayınları.

 • Ligeti, L. (1982). Asya Hunları. G. NEMETH içinde, Atitila Hunları (s. 25-50). Ankara: (Terc. Şerif BAŞTAV), Ankara Ünv. DTCF Yayınları.

 • OğuzKağanDestanı. (1970). W. BANG ve G. R. RAHMETİ. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.Ögel, B. (1981). Büyük Hun İmparatorluğu. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları (2 cilt).

 • Ögel, B. (1991). İslamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.Ögel, B. (1982). Türklerde Devlet Anlayışı (13. Yüzyıl Sonlarına Kadar). Ankara: Başbakanlık Basımevi.

 • Priskos. (1995). Avrupa Hunları, Grek Seyyahı Priskos(V. Asır)'a Göre, (Terc.Ali Ahmetbeyoğlu). İstanbul: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı.

 • Taşağıl, A. (2014). Kök Tengri'nin Çocukları. İstanbul: Bilge Kültür Sanat Yayınları.

 • Yuvalı, A., & Yoska, E. (2019). Türk Dünyasının Ortak Kültürel Değerleri. Konya: Kömen

                                                                                                    
 • Article Statistics