Romandan Uyarlanan Filmler: Alexander Lernet Holenia’nın Die Standarte Adlı Eserinin Medyalararası Bir Yaklaşımla İncelenmesi
Films Adapted From Novel: An Investigation on Alexander Lernet Holenia's Novel Die Standarte with an Inter-Media Approach

Author : Halit Üründü
Number of pages : 43-59

Abstract

Bu çalışmada, Avusturyalı yazar Alexander Lernet Holenia’nın Die Standarte adlı romanı ile 1977 yılında Herbert Asmodi tarafından filme uyarlanan aynı adlı medya aracı karşılaştırılmıştır. İki ana omurgadan oluşan medyalararası çalışmanın giriş bölümünde edebiyattan filme uyarlama çalışmaları hakkında öne sürülen temel argümanlar ortaya konulmuş, teorik bilgilerin yer aldığı ikinci bölümde ise Edebiyattan Filme; Almanya da Uyarlama İzleri konusu ele alınmıştır. Uyarlama filmlerin tarihsel gelişimine ışık tutulan bu bölümde farklı iletişim kodları kullanan edebiyat ile filmin birbirine ne denli yakın ve destekler nitelikte oldukları ortaya konulmuştur. Edebi filmlerin geçmişten günümüze sürekli bir değişim ve gelişim içerisinde oldukları düşünüldüğünde her iki medya aracının birbirinden farklı özelliklere sahip olabileceğinden söz edilmiş ve kullandıkları göstergeler karşılaştırılmaya çalışılmıştır. Üçüncü bölümde ise Edebiyattan Filme; Medyalararası farklılıklar konusu ele alınarak geçmişten günümüze uyarlamaların üretim aşaması ve kaynağı gereği birbirinden farklı gelişmekte olduğu ve yazılı metin olan bir roman ile görsel ve işitsel unsurları barındıran filmin dilinin farklı olduğuna değinilmiştir. Die Standarte adlı film ve romanın çözümlemesi adlı son bölümde roman ve film ile ilgili teorik yaklaşımlar ışığında filmden ve romandan örnekler verilerek, film uyarlamasının edebiyatın gölgesinde kalıp kalmadığı savı yerinde tespitlerle incelenmeye çalışılmıştır. Her bir medya aracının, gerek roman gerekse filmin kendi içinde birer sanat eseri olduğu görüşü temelinde, uyarlamanın edebiyatın filme aktarılmış bir yorumlaması olup olmadığı özgün bir şablonla değerlendirilmiştir.

Keywords

Medyalararası, Uyarlama filmler, Avusturya Edebiyatı, Alexander Lernet-Holenia, Die Standarte

Read: 1,511

Download: 538