Hizmetkâr Liderlik Tarzının Öz Yeterliliğe ve Kolektif Yeterliliğe Etkisi

Author :  

Year-Number: 2020-14
Yayımlanma Tarihi: 2020-05-31 13:00:41.0
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 103-134
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

20. yüzyılın ikinci çeyreğinden günümüze kadar yapılan çoğu araştırmalarda, bireyi odağına alan ve bireyin etkin olduğu bütün örgüt ve organizasyonlarda bir etkileşim, değişim ve dönüşüm yaşandığı gözlenmektedir. Bu yaşanan dönüşüm ve değişim süreci başta liderlik yaklaşımları olmak üzere örgüt yönetim tarzlarını da etkisi altına almıştır. Bununla beraber, günümüzde kendisine ve işe maksimum itaat ve hizmet edilen, çıkar ve amaçları doğrultusunda hareket eden liderlik modelinin yerine; takipçilerine rehberlik ve hizmet eden, ortak amaç doğrultusunda onları birleştiren, onlara değer veren ve imkânlar sunan ve bu özellikleri bir yaşam biçimi olarak gören hizmetkâr liderlik modeli gelişmiştir. Özellikle çağımızda hızla gelişen rekabetçi çevrede örgütlerin, organizasyonların kaynakların etkili kullanımı, çalışanlarıyla birlikte yüksek verimliliğin, performansın ve motivasyonun gerçekleştirilmesi oldukça zorlaşmıştır. Bu temel unsurları gerçekleştirmede; hizmetkâr liderlik modeli, örgüt yönetiminde oldukça dikkat çeken bir liderlik modeli olarak karşımıza çıkmaktadır. Hizmetkâr liderlik, her ne kadar diğer önemli liderlik modelleri olan dönüşümcü, karizmatik, etkileşimci, babacan ve otantik liderlikten; takipçilerinin/astlarının gelişimi, büyümesi ve yetiştirilmesi, ihtiyaçlarına ve isteklerine özel olarak odaklanması kurum kültürü oluşturması bakımından farklılık göstermektedir. Bu çerçevede çalışmanın amacı; yöneticilerin astları tarafından algılanan hizmetkâr liderlik tarzının, astların öz yeterliliğine ve kolektif yeterliliğine etkisini incelemektir.

Keywords

Abstract

In most researches conducted from the second quarter of the 20th century to the present day, it is observed that there is an interaction, change and transformation in all organizations and organizations that focus on the individual and in which the individual is active. This transformation and change process has also influenced organizational management styles, especially leadership approaches. However, instead of the model of leadership that is being serviced and served in accordance with its interests and objectives, maximum obedience and service to today and to itself; A servant leadership model has developed that provides guidance and service to its followers, unites them for common purpose, values them and offers opportunities and sees these characteristics as a way of life. Especially in today's rapidly developing competitive environment, organizations, organizations' effective use of resources, with employees to achieve high efficiency, performance and motivation has become quite difficult. In realizing these basic elements; The servant leadership model appears to be a remarkable leadership model in organizational management. Servant leadership, although other important leadership models are transformational, charismatic, interactive, paternalistic and authentic leadership; the development, growth and upbringing of followers / subordinates, and a special focus on their needs and aspirations differ in terms of establishing corporate culture. The aim of this study is; examine the effect of servant leadership style perceived by subordinates of managers on self-efficacy and collective competence of subordinates.

Keywords


 • Aslan, Ş. (2013). Geçmişten Günümüze Liderlik Kuramları (Sağlık Yönetimi Bakış Açısıyla).

 • Aslan, Ş. (2013). Geçmişten Günümüze Liderlik Kuramları (Sağlık Yönetimi Bakış Açısıyla). Konya: Eğitim Yayınevi.

 • Aslan, Ş., & Özata, M. (2011). Sağlık Çalışanlarında Hizmetkâr Liderlik: Dennis-Bocernea

 • Bande, B., Fernández-Ferrín, P., Varela-Neira, C., & Otero-Neira, C. (2016). Exploring the

 • Bandura, A. (1997). Self-Efficacy in Changing Societies. Cambridge: Cambridge University Press Publishing.

 • Bandura, A. (1982). Self-Efficacy Mechanisms in Human Agency. Journal of American Psychologist, 37 (2), 122-147.

 • Bandura, A. (1997). Self-Efficacy: The Exercise of Control. New York: W. H. Freeman and Company Publishers.

 • Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Journal of Psychological Review, 84 (2), 191-215.

 • Bandura, A. (1986). Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory. New Jersey: Prentice Hall Publishers.

 • Barbuto, J. E., & Wheeler, D. W. (2006). Scale Development and Construct Clarification of Servant Leadership. Journal of Group and Organization Management, 31 (3), 300-326.

 • Bass, B. M. (2000). The Future of Leadership in Learning Organizations. Journal of Leadership and Organizational Studies, 7 (3), 18-40.

 • Cerff, K. (2006). The Role of Hope, Self-Efficacy and Motivation to Lead in the Development of Leaders in the South African Colleage Student Context. Virginia Beach: Regent University,

 • Cerff, K., & Winston, B. E. (2006, August). The Inclusion of Hope in the Servant Leadership

 • Chen, G., & Bliese, P. D. (2002). The Role of Different Levels of Leadership in Predicting Self andCollective Efficacy: Evidence for Discontinuity. Journal of Applied Psychology, 87 (3), 549-556. Cooper, A. M., & Trammell, D. (2013). The Essentials of Servant Leadership: Principles in

 • Covey, S. R. (2002). Servant-Leadership and Community Leadership in the Twenty-First Century.L. C. Spears, & M. Lawrence içinde, Focus on Leadership: Servant-Leadership for the Twenty- First Century (s. 27-35). New York: John Wiley and Sons Publisher.

 • Craft, D. H., & Hogan, P. I. (1985). Development of Self-Concept and Self-Efficacy:

 • Deppe, C. (1993). Tao Te Ching: A Window to the Tao through the Words at Lao Tzu. Corvallis- Oregon: Fertile Valley Publishing.

 • Dierendonck, D. V. (2011). Servant Leadership: A Review and Synthesis. Journal of Management, 37 (4), 1228-1261.

 • Erel, D. (2000). The Concept of Self-Efficacy and Self-Efficacy-Performance Relationship. Ankara Üniversitesi SBF Dergis, 55 (4), 13-35.

 • Ergezer, B. (1992). Liderlik ve Özellikleri. Ankara: Ocak Yayınları.

 • Farling, M. L., Stone, A. G., & Winston, B. E. (1999). Servant Leadership: Setting the Stage for Empirial Research. Journal of Leadership Studies, 6 (1-2), 49–72.

 • Focht, A., & Ponton, M. (2015). Identifying Primary Characteristic of Servant Leadership: Delphi Study. International Journal of Leadership Studies, 9

 • Goddard, R. D., Hoy, W. K., & Hoy, A. W. (2004). Collective Efficacy Beliefs:Theoretical

 • Developments, Empirical Evidence, and Future Directions. Journal of Educational Researcher, 33Greenleaf, R. K. (2002). Servant Leadership: A Journey Into the Nature of Legitimate Power and Greatness. (L. C. Spears, Dü.) New Jersey: Paulist Press.

 • Haldun, İ. (1997). Mukaddime I. (Z. K. Ugan, Çev.) İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.

 • Huh, Y., Reigeluth, C. M., & Lee, D. (2014). Collective Efficacy and Relationship with Leadership in aComputer-Mediated Project-Based Group Work. Journal of Contemporary Educational

 • Irving, J. A., & Longbotham, G. J. (2007). Team Effectiveness and Six Essential Servant

 • Jennings, K. R., & Stahl-Wert, J. (2017). Hizmetkar Liderlik: Hayatını Tümüyle Değiştirebilecek Beş Etkili Yöntem. (F. Şirin, Çev.) İstanbul: Arıtan Yayınevi.

 • Joseph, E. E., & Winston, B. E. (2005). A Correlation of Servant Leadership, Leader Trust, and Organizational Trust. Leadership & Organization Development Journal, 26 (1), 6-22.

 • Kautilya. (2016). The Arthashastra. (L. N. Rangarajan, Çev.) New Delhi: Penguin Books India.Lane, J., Lane, A. M., & Kyprianou, A. (2004). Self-Efficacy, Self-Esteem and Their Impact on Academic Performance. Social Behavior and Personality: An İnternational Journal, 32

 • Laub, J. A. (1999, April). Assessing The Servant Organization: Development of the ServantOrganizational Leadership Assessment (SOLA) Instrument. Atlantic University- Doctorial Dissertation .

 • Liden, R. C., Wayne, S. J., Zhao, H., & Henderson, D. (2008). Servant Leadership: Developmentof Multidimensional Measure and Multi-level Assessment. The Leadership Quarterly, 19 (2), 161-

 • Luo, J., & Zheng, J. B. (2018). The Impact of Servant Leadership on Proactive Behaviors: A Study Based on Cognitive Evaluation Theory. Journal of Psychology, 9 (5), 1228-1244.

 • Maddux, J. E., & Kleiman, E. M. (2018). Self-Efficacy. G. Oettingen, A. T. Sevincer, & P. M.Gollwitzer içinde, The Psychology of Thinking about the Future (s. 174-198). New York: The Guilford Publications.

 • Madiha, M., & Akhouri, D. (2018). Self-Efficacy and Life Satisfaction Among Young Adults. International Journal of Applied Science Engineering and Management, 4 (2), 19-29.

 • Nixon, M. M. (2005, August). The Servant Leadership: Followership Continuum from a SocialPsychology Cognitive Perspective. Regent University-School of Leadership Studies, Servant Leadership Research Roundtable , 1-8.

 • Page, D., & Wong, P. T. (2000). A Conceptual Framework for Measuring Servant-Leadership. S.B. Adjibolosoo içinde, The Human Factor in Shaping the Course of History and Development (s. Chapter 5.). California: University Press of America.

 • Page, D., & Wong, P. T. (2003, August). Servant Leadership: An Opponent-Process Model and the Revised Servant Leadership Profile. Regent University-School of Leadership Studies, Servant

 • Patterson, K. A. (2003, August). Servant Leadership: A Theoretical Model. Regent University- School of Leadership Studies, Servant Leadership Research Roundtable , 1-10.

 • Reinke, S. J. (2004). Service Before Self: Towards A Theory of Servant-Leadership. Global Virtue Ethics Review, 5 (3), 30-57.

 • Russell, R. F., & Stone, A. G. (2002). A Review of Servant Leadership Attributes: Developing A Practical Model. Leadership and Organization Development Journal, 23 (3), 145-157.

 • Sharma, H. L., & Nasa, G. (2014). Academic Self-Efficacy: A Reliable Predictor of Educational Performances. British Journal of Education, 2 (3), 57-64.

 • Spears, L. C. (2010). Character and Servent Leadership: Ten Charactertics of Effective, Caring Leaders. The Journal of Virtues & Leadership, 1

 • Spears, L. C. (2005). The Understanding and Practice of Servant Leadership. The International

 • Journal of Servant-Leadership- Gonzaga University-The Greenleaf Center for Servant-Leadership, Waddell, J. T. (2006, August). Servant Leadership. Regent University- School of Leadership

 • Walumbwa, F. O., Hartnell, C., & Oke, A. (2010). Servant Leadership, Procedural Justice Climate,Service Climate,Employee Attitudes, and Organizational Citizenship Behavior: A Cross Level Investigation. Journal of Applied Psychology, 95 (3), 517-529.

 • Williams, D., & Rhodes, R. E. (2016). The Confounded Self-Efficacy Construct: Review,

 • Winston, B. E. (2003, August). Extending Patterson's Servant Leadership Model: Explaining How

 • Yang, J., Liu, H., & Gu, J. (2017). A Multi-level Study of Servant Leadership on Creativity. Leadership and Organization Development Journal, 38 (5), 610-629.

 • Zaccaro, S. J., Blair, V., Peterson, C., & Zazanis, M. (1995). Collective Efficacy. J. E. Madduxiçinde, Self-Efficacy, Adaptation, and Adjustment: Theory, Research, and Application (s. 305- 330). New York: Plenum Press Publishing.

 • Zulkosky, K. (2009). Self-Efficacy: A Concept Analysis. Nursing Forum, 44 (2), 93-102.

                                                                                                    
 • Article Statistics