Hizmetkâr Liderlik Tarzının Öz Yeterliliğe ve Kolektif Yeterliliğe Etkisi

Author:

Year-Number: 2020-14
Number of pages: 103-134
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

20. yüzyılın ikinci çeyreğinden günümüze kadar yapılan çoğu araştırmalarda, bireyi odağına alan ve bireyin etkin olduğu bütün örgüt ve organizasyonlarda bir etkileşim, değişim ve dönüşüm yaşandığı gözlenmektedir. Bu yaşanan dönüşüm ve değişim süreci başta liderlik yaklaşımları olmak üzere örgüt yönetim tarzlarını da etkisi altına almıştır. Bununla beraber, günümüzde kendisine ve işe maksimum itaat ve hizmet edilen, çıkar ve amaçları doğrultusunda hareket eden liderlik modelinin yerine; takipçilerine rehberlik ve hizmet eden, ortak amaç doğrultusunda onları birleştiren, onlara değer veren ve imkânlar sunan ve bu özellikleri bir yaşam biçimi olarak gören hizmetkâr liderlik modeli gelişmiştir. Özellikle çağımızda hızla gelişen rekabetçi çevrede örgütlerin, organizasyonların kaynakların etkili kullanımı, çalışanlarıyla birlikte yüksek verimliliğin, performansın ve motivasyonun gerçekleştirilmesi oldukça zorlaşmıştır. Bu temel unsurları gerçekleştirmede; hizmetkâr liderlik modeli, örgüt yönetiminde oldukça dikkat çeken bir liderlik modeli olarak karşımıza çıkmaktadır. Hizmetkâr liderlik, her ne kadar diğer önemli liderlik modelleri olan dönüşümcü, karizmatik, etkileşimci, babacan ve otantik liderlikten; takipçilerinin/astlarının gelişimi, büyümesi ve yetiştirilmesi, ihtiyaçlarına ve isteklerine özel olarak odaklanması kurum kültürü oluşturması bakımından farklılık göstermektedir. Bu çerçevede çalışmanın amacı; yöneticilerin astları tarafından algılanan hizmetkâr liderlik tarzının, astların öz yeterliliğine ve kolektif yeterliliğine etkisini incelemektir.

Keywords

Abstract

In most researches conducted from the second quarter of the 20th century to the present day, it is observed that there is an interaction, change and transformation in all organizations and organizations that focus on the individual and in which the individual is active. This transformation and change process has also influenced organizational management styles, especially leadership approaches. However, instead of the model of leadership that is being serviced and served in accordance with its interests and objectives, maximum obedience and service to today and to itself; A servant leadership model has developed that provides guidance and service to its followers, unites them for common purpose, values them and offers opportunities and sees these characteristics as a way of life. Especially in today's rapidly developing competitive environment, organizations, organizations' effective use of resources, with employees to achieve high efficiency, performance and motivation has become quite difficult. In realizing these basic elements; The servant leadership model appears to be a remarkable leadership model in organizational management. Servant leadership, although other important leadership models are transformational, charismatic, interactive, paternalistic and authentic leadership; the development, growth and upbringing of followers / subordinates, and a special focus on their needs and aspirations differ in terms of establishing corporate culture. The aim of this study is; examine the effect of servant leadership style perceived by subordinates of managers on self-efficacy and collective competence of subordinates.

Keywords