Hizmetkâr Liderlik Tarzının Öz Yeterliliğe ve Kolektif Yeterliliğe Etkisi
The Effect of Servant Leadershıp Style on Self-Effıcacy and Collectıve Effıcacy

Author : Samet Taş
Number of pages : 103-134

Abstract

20. yüzyılın ikinci çeyreğinden günümüze kadar yapılan çoğu araştırmalarda, bireyi odağına alan ve bireyin etkin olduğu bütün örgüt ve organizasyonlarda bir etkileşim, değişim ve dönüşüm yaşandığı gözlenmektedir. Bu yaşanan dönüşüm ve değişim süreci başta liderlik yaklaşımları olmak üzere örgüt yönetim tarzlarını da etkisi altına almıştır. Bununla beraber, günümüzde kendisine ve işe maksimum itaat ve hizmet edilen, çıkar ve amaçları doğrultusunda hareket eden liderlik modelinin yerine; takipçilerine rehberlik ve hizmet eden, ortak amaç doğrultusunda onları birleştiren, onlara değer veren ve imkânlar sunan ve bu özellikleri bir yaşam biçimi olarak gören hizmetkâr liderlik modeli gelişmiştir. Özellikle çağımızda hızla gelişen rekabetçi çevrede örgütlerin, organizasyonların kaynakların etkili kullanımı, çalışanlarıyla birlikte yüksek verimliliğin, performansın ve motivasyonun gerçekleştirilmesi oldukça zorlaşmıştır. Bu temel unsurları gerçekleştirmede; hizmetkâr liderlik modeli, örgüt yönetiminde oldukça dikkat çeken bir liderlik modeli olarak karşımıza çıkmaktadır. Hizmetkâr liderlik, her ne kadar diğer önemli liderlik modelleri olan dönüşümcü, karizmatik, etkileşimci, babacan ve otantik liderlikten; takipçilerinin/astlarının gelişimi, büyümesi ve yetiştirilmesi, ihtiyaçlarına ve isteklerine özel olarak odaklanması kurum kültürü oluşturması bakımından farklılık göstermektedir. Bu çerçevede çalışmanın amacı; yöneticilerin astları tarafından algılanan hizmetkâr liderlik tarzının, astların öz yeterliliğine ve kolektif yeterliliğine etkisini incelemektir.

Keywords

Liderlik, Hizmetkâr Liderlik, Özyeterlilik, Kolektif Yeterlilik

Read: 708

Download: 208