ORTAÇAĞ İSLAM VE BATI TOPLUMLARININ EKONOMİK UYGULAMALARINI ETKİLEYEN KURUMLARIN MUKAYESESİ

Author :  

Year-Number: 2019-13
Yayımlanma Tarihi: 2019-10-29 16:21:08.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyal Bilimler
Number of pages: 202-222
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Büyük imparatorluk bürokrasisi, büyük pazarlar ve ticaret, kuralların kanunlara dayandığı bir yapının yerini, 5. yy.’da Roma imparatorluğunun yıkılmasından sonra, küçük devletlerden oluşan feodal bir yapıya, kapalı ve küçük piyasalara, kuralların dine ve geleneksel statülerin takdirine dayandığı bağnaz ve karanlık bir dünyaya bırakmıştır. Bin yıllık ortaçağ tarihinde, ruhban sınıfı ve soyluların dayanışmaları, ekonomik faaliyetlerin tarımla sınırlı kalmasına neden olmuş ve ekonomik gelişmeyi engellemiştir. Ortaçağın doğu medeniyetleri, coğrafi, doğal kaynak, geleneksel ve dinsel özelliklerine uygun, özgün iktisadi uygulamalar geliştirerek dini ve örfi kurallarla örtüşen kendilerine özgü bir iktisadi gelenek ortaya koymuşlardır. Doğu medeniyetlerinin büyük devletler çağında, büyük pazarlar ve ticaret, kuralların örfi ve şer-i hukuka dayandığı daha kurallı bir toplum, dini bürokrasinin siyaseti aşamadığı bir yapı, daha gelişmiş bir toplumsal aşama olarak, Türk İslam medeniyetlerinin hakimiyet sahasıyla sınırlı kalmıştır. Bu çalışma, ortaçağda İslam ve Batı medeniyetlerinin ekonomik uygulamalarını etkileyen kurumlar açısından bir karşılaştırma yapmayı amaç edinmektedir.

Keywords

Abstract

The great empire bureaucracy, big markets and trade, a structure whose rules depend on law after the collapse of the Roman empire in the fifth century, left their places to a feudal structure based on small states; closed and small markets, laws that depend on religion and traditional statuties, and a dark and bigoted world.During the thousand-year medieval history, the solidarity between clergy and aristocracy restiricted economic activities with farming and prevented the economic development. The eastern civilizations of the Middle Ages developed specific economic practices in accordance with their geographical, natural resources, traditional and religious characteristics,and created their own unique economic tradition that overlaps with religious and common rules. In the age of the great states of the Eastern Civilizations big markets and trade, more orderly society that depends on religious and common rules, a structure that religious bureaucracy could not surpass politics. Limited themselves within the soverign areas of the Turkish-Islamic civilization. In this study, institutions that affect the economic practices of medieval Islam and Western civilizations will be compared.

Keywords


 • Acun, F. (2002). Klasik Dönem Eyalet İdare Tarzı Olarak Timar Sistemi ve Uygulaması. XX (Ed.), Türkler (C. 9) İçinde (s. 899–908). Ankara: Yeni Türkiye Yayınları.

 • Akalın, K. H. (2013). Orta Çağ İktisat Zihniyetinin Kazanç Maksatlı Ticaret Etkinliğine Karşı Tutumu. Gümüshane University Electronic Journal of the Institute of Social Science/Gümüshane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 4(7).

 • Aktan, C. C. (1988). Osmanlı Tımar Sisteminin Mali Yönü. Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 52, s. 69-78.

 • Aydemir, C. ve Genç, Y.S. (2011). Ortaçağın Sosyoekonomik Düzeni: Feodalizm. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 10(36), s. 226-241.

 • Aydın, M. (1986). Batı ve Doğu Hıristiyanlığına Tarihi Bir Bakış. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 27(1), s. 123-148.

 • Cin, H. (1966). Osmanlı Toprak Hukukunda Miri Arazinin Hukuki Rejimi ve Bu Arazinin TMK. Karşısındaki Durumu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 22(1), s. 745-798.

 • Dilik, S. (1988). Sosyal güvenliğin tarihsel gelişimi. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 43(01).

 • Doğru, C. (2008). Osmanlı Toplumunda Kapitalist – Girişimci Sınıfın ve İnsan Tipinin Oluşumunu Engelleyen Faktörler, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), s. 75-91.

 • Güran, T. (1997). İktisat Tarihi, Acar Yayıncılık, İstanbul, 177s.

 • Güriz, A. (1969). Teorik açıdan mülkiyet sorunu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara, 337s.

 • Heaton, H. (2005). Avrupa İktisat Tarihi, Çev. MA Kılıçbay ve O. Aydoğuş, Paragraf Yayınevi, Ankara, 653s.

 • Keskin, M. (2004). Din ve Toplum İlişkileri Üzerine Bir Genelleme. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 4(3), s. 7-21.

 • Kılıç, R., ve Demirçelik, M. (2011). Mülkiyet Kavramının Tarihsel Gelişimi Sürecinde Ortaçağ Ve Reform Hareketi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (30), s.181-190.

 • Köktürk, A. (2011). “Modern Öncesi Devletin Yönetim Anlayışı”, Güvenlik Stratejileri Dergisi, 7(13), s. 73-97.

 • Ölmezoğulları, N. (1999). Ekonomik sistemler ve küreselleşen kapitalizm. Ezgi Kitabevi. 289s.

 • Özgüven, A. (2001). İktisadi düşünceler-doktrinler ve teoriler. Filiz Kitabevi. İstanbul, 229s.

 • Sander, O. (1994). Siyasi Tarih İlk çağlardan 1918’e, İmge Kitabevi, Ankara, 307s.

 • Şahinöz, A., ve Teoman, Ö. (2002). Osmanlı tarımında bir sistem tartışması: Timar. Gazi Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi, 4(3).

 • Şeker, C. (2011). Ortaçağ Batı Avrupa Esnaf Loncaları ve Ahi Teşkilatı – Kökenler ve Özerklik. Ed.: B. Çakır, İ. Gümüş. Kırklareli Üniversitesi Yayınları, no: 1, Kırklareli, s.1-17.

 • Tabakoğlu, A. (1997). Türk İktisat Tarihi, Dergah Yayınları, İktisat Dizisi I, İstanbul, 346s.

 • Talas, C. (1974). Ekonomik Sistemler, Doğan Yayınevi, Ankara, 438s.

 • Tuş, M. (1999). Osmanlılarda Özel Toprak Mülkiyeti ve Vakıf Münasebeti. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (5), s. 181-196.

 • Ülgen, P. (2010). Ortaçağ Avrupasında Feodal Sisteme Genel Bir Bakış. Mukaddime, 1(1), s. 1-17.

 • Yazıcı, N. (1996). Lonca Sisteminin İşsizlik Sigortasıyla İlgisi Üzerine Bazı Düşünceler. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 35(1), s. 154-165.

                                                                                                    
 • Article Statistics