KADI BURHANEDDİN AHMED’İN KIZI KAYSERİ VALİSİ VE SEFİRE HATİCE HATUN (MISIR)

Author :  

Year-Number: 2019-13
Yayımlanma Tarihi: 2019-10-27 12:36:11.0
Language : Türkçe
Konu : orta çağ tarihi
Number of pages: 110-118
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türk ve İslam tarihinde devlet yönetiminde ve sosyal hayatta kadınların önemli rol oynadıkları görülür. Bu kadınlardan biri de Kadı Burhaneddin Ahmed’in kızı olup Dulkadirlilerin Beyi Nasıreddin Mehmed’in eşi Hatice (Mısır) Hatundur. Memluk devletine esir düşen oğlu Feyyaz’ı kurtarmak için iki defa Mısır’a elçi olarak gönderilmiştir. Bundan dolayı Mısır Hatun adı verilmiştir. Bir ara kocası tarafından Kayseri Valiliğine atanmıştır.

Keywords

Abstract

In Turkish and Islamic history, women play an important role in state administration and social life. One of these women is the daughter of Kadi Burhaneddin Ahmed, Khadija (Mısır) Hatun, the wife of Nasireddin Mehmed, the ruler of the Dulkadiris. He was sent twice as an envoy to Egypt to save his son Feyyaz, who was captured by the Mameluke state. Therefore, it was named as Egyptian Hatun. He was appointed as the Governor of Kayseri by his husband.

Keywords


 • AHMET NAZİF, Kayseri Tarihi, (Mirat-ı Kayseriyye), (Hazr. M. Palamutoğlu), Kayseri 1987.

 • AHMET NAZİF, Kayseri Tarihi, (Mirat-ı Kayseriyye), (Hazr. M. Palamutoğlu), Kayseri 1987.ATALAY, Besim, Maraş Tarihi ve Coğrafyası, (Hazr. İ. Gökhan-M. Karataş), Kahramanmaraş 2008.

 • BALA, Mirza, Kadı Burhaneddin, İA, C. 6, İstanbul 1977.

 • ÇAYIRDAĞ, Mehmet. "Kayseri'de XIV. ve XV. Yüzyıllarda İki Emir Ailesi Emir Zahireddin Mahmud ve Emir Şeyh Çelebi." Vakıflar Dergisi, 27 (1998).

 • ÇAYIRDAĞ, Mehmet, Kayseri'de Selçuklu ve Beylikler Dönemine Ait Bazı Kitabe ve Mezar Taşları, Tarih Dergisi, Sayı 34, 1984.

 • ERKİLETLİOĞLU, Halil, Kayseri Tarihi, İl Kültür Müdürlüğü Yayınları, Kayseri 1993.

 • GÖDE, Kemal, Halil Edhem (Eldem) Kayseri Şehri Selçuklu Tarihinden Bir Bölüm, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayınları Kayseri 2011.

 • GÖKHAN, İlyas, Dulkadir Beyliği, İslam Tarihi ve Medeniyeti, C.11, Siyer Yayınları, İstanbul 2018.GÖKHAN, İlyas -Rıdvan Yiğit, Sultan Barsbay’ın Diyarbakır Seferi, Kapadokya Tarih ve Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 1, Aralık 2013.

 • İBN HACER, İnbâi’l-Gumr bi-Ebnâ’l- Umr, C.8, Darü-l- Kütibi’l- İlmiye, Beyrut 1986.

 • İBN TAGRİBİRDİ, Nücumü’z- Zahire,(Çev. Ahsen Batur), Selenge Yayınları, İstanbul 2013.

 • İBN TAGRİBİRDÎ, Nücumüz-Zahire,(Tahkik:Muhammed Şemseddin Hüseyin) C. 13, Kahire 1992.MAKRÎZÎ, Kitabü’s-Sülük, C.IV/I, II, (Tahk.: Said Abdülfettah Aşur) Matbaatü Darül Kütüp, Kahire 1972.

 • MEHMED NEŞRİ, Kitâb-ı Cihan- Nümâ, C. I (Yay.: M. A. Köymen, F. R. Unat), TTK Yay., Ankara MORDTMANN, J. H, Dulkadırlılar, (Eklemler: M. Halil Yinanç) İA, İstanbul 1977, s.654-662.

 • ÖZAYDIN, Abdülkerim, Kadı Burhaneddin, DİA, C.24, İstanbul 2001.

 • ÖZBEK, Yıldıray -Celil Arslan, Kayseri Taşınmaz Varlıklar Envanteri, C. III, Kayseri 2008.

 • ŞİKARİ, Karamanname (Zamanın kahramanı Karamanîler’in tarihi) Hazr: Metin Sözen, Necdet Sakaoğlu), Karaman Valiliği-Karaman Belediyesi, İstanbul 2005.

 • UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı, Anadolu Beylikleri, TTK Yay. Ankara 1983. YİNANÇ, Mükrimin Halil, Elbistan, İA, C. 4. Eskişehir 1997.

 • YİNANÇ, Refet, Dulkadir Beyliği, TTK Yayınları Ankara 1989.

 • YÜCEL, Yaşar, Kadı Burhaneddin Ahmed ve Devleti, Sevinç Matbaası, Ankara 1983. http://kayseriden.biz/icerik.asp?ICID=209.

                                                                                                    
 • Article Statistics