THE NEW YORK TİMES’TA ENVER PAŞA (1914-1922)

Author :  

Year-Number: 2019-13
Yayımlanma Tarihi: 2019-10-27 12:36:20.0
Language : Türkçe
Konu : tarih
Number of pages: 179-201
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Enver Paşa İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin bir üyesi olarak istibdada karşı meşruti yönetimi getirmek için verdiği mücadelede Hürriyet kahramanı, Trablusgarp'ta İtalyanlara karşı Arapların örgütlenmesindeki başarısıyla İslam mücahidi, Balkan savaşında Edirne’yi alması ile Edirne Fatihi unvanlarına sahip olmuştur. Enver Paşa, Harbiye Nazırı olduktan kısa bir süre sonra Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı'na katılmıştır. Daha önce aldığı terfilerle ve elde ettiği başarılarla kendinden söz ettiren Enver Paşa, I. Dünya Savaşı’nın başlangıcından bitişine kadar geçen sürede Harbiye Nazırı olarak aldığı kararlarla ve verdiği demeçlerle ulusal ve uluslararası basında kendinden çok söz ettirmiştir. Osmanlı Devleti'nin son döneminde ülke yönetiminin üst noktalarında görev yapan ve 16 yıl hizmet eden Enver Paşa’nın1914-1922 yılları arasında The New York Times Gazetesi’nde nasıl anıldığı hangi konularda yer bulduğu incelenmiştir. Dünya kamuoyunun önemli bir temsilcisi olan Amerika’da yayınlanan The New York Times’da Enver Paşa imajın nasıl yansıdığı ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Enver Pasha gained the appellations Hero of Freedom, as a member of the Committee of Union and Progress, with his struggle to bring the constitutional regime against despotism, Islamic mujahideen with the success of organizing the Arabs against the Italians in Trupoli, and Conqueror of Edirne as he conquered Edirne in Balkan War. Shortly after Enver Pasha became the Minister of War, Ottoman Empire participated in the First World War. Enver Pasha, who made himself known with his previous promotion sandachievements, became popular in the national and international press with his decisions and statements from the beginning of the First World War to the end as the Minister of War. In order to answer the question of how Enver Pasha, who served his country for 16 years during the collapse of the Ottoman State, between 1918-1922 was reflected in the external press, the New York Times has been examined. This study was carried out to find out the image of Enver Pasha attributed by the World public opinion.

Keywords


 • Ahmad, F. (2006). Bir Kimlik Peşinde Türkiye. İstanbul: Bilgi Üniversitesi.

 • Ak, İ. (2019). Osmanlı basınında Kafkas İslam Ordusu’nun Bakü’yü Kurtarması. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi.64,385-408.

 • Aksun, Z. N. (2005). Enver Paşa ve Sarıkamış Harekâtı. İstanbul: Ötüken Yayınları.

 • Alkan, N. (2017). General Von Seeckt’e ve General Von Sanders’e Göre Türkiye’nin I. Dünya Savaşı’ndaki Mağlubiyetlerinin Nedenleri. Uluslararası I. Dünya Savaşı 100.Yılı Sempozyumu Bildiriler Kitabı, (1),137-148. Ankara: TTK.

 • Alkan, N. (2009). 1908 Jön Türk İhtilalinin Bağlanmasında Reval Buluşmasının Önemi. Toplumsal Tarih. Temmuz, 48-54.

 • Altıntaş, A. (2005). Osmanlı İmparatorluğu’nun Tehcir Kararı ve Uygulaması. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Ermeni Özel Sayısı (7) 1,77-100.

 • Anderson, M. S. (2001). Doğu Sorunu 1774-1923 Uluslararası İlişkiler Üzerine Bir İnceleme. (Çev., İdil, Eser), İstanbul: YKY.

 • Armaoğlu, F. (1999). 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi 1914-1995. İstanbul: Alkım.

 • Aşgın, S. (2017). Buzdağı’nın Altı: Çanakkale Savaşı’nın Kısmi Arka Planı. Uluslararası I. Dünya Savaşı 100.Yılı Sempozyumu Bildiriler Kitabı, (1),427-453. Ankara: TTK

 • Ateş, S. (2013). Birinci Dünya Savaşı ve Kafkasya. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, (3) 5,163-178.

 • Ateş, T. (2001). Siyasal Tarih. İstanbul: Der.

 • Aydemir, Ş. S. (1995). Makedonya’dan Orta Asya’ya Enver Paşa C.III.1918-1922. Remzi Kitabevi.

 • Babacan, H. (2017). İttihat ve Terakki Yöneticileri Arasında I. Dünya Savaşı’na Giriş Tartışmaları. Uluslararası I. Dünya Savaşı 100. Yılı Sempozyumu Bildiriler Kitabı, (2),361-382. Ankara: TTK

 • Bardakçı, M. (2019). Enver. İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.

 • Birecikli, İ. (2008). 100. Yılında II. Meşrutiyet’in İlanı Üzerine Bir İnceleme. Gazi Akademik Bakış. (2) 3, 211-226.

 • Cemal Paşa (2010). Anılarım 1913-1922.İstanbul: Paraf

 • Erşen, M. (2009). Hüseyin Feyzi Bey’in Enver Paşa-İslam İhtilal Cemiyetleri İttihadı–Anadolu Arasındaki İlişkilere Dair Raporu. Turkısh Studies, (4) 3,952-975.

 • Gürün, K. (2008), Ermeni Dosyası. İstanbul: Remzi Kitabevi.

 • Hanioğlu, M. Ş. (1995). Enver Paşa md., TDV İslam Ansiklopedisi,1, 261.

 • İnaltekin, A. (2017). Türk-Alman İlişkilerinin Birinci Dünya Savaşı’na Siyasi, İktisadi ve Kültürel Etkileri. Uluslararası Birinci Dünya Savaşı’nın 100. Yılı Sempozyumu Bildiriler Kitabı, (2),155-193, Ankara:TTK.

 • İnönü, İ. (2006). Hatıralar. Ankara: Bilgi.

 • Kara, İ. (2008). Basmacılık Hareketinde Enver Paşa’nın Rolü. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans) Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • Karabekir, K. (2001). İstiklal Harbimizde İttihat Terakki ve Enver Paşa. İstanbul: Emre.

 • Kaştan, Y. (2017). Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’ndaki Cephelerinde Alman Müttefikliğinin Rolü. Uluslararası I. Dünya Savaşı’nın 100. Yılı Sempozyumu Bildiriler Kitabı, (1) ,1-36, Ankara: TTK.

 • Kemal, C. (2014). I. Dünya Savaşında Gazze’yi Nasıl Kaybettik?. AÜ Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, 55,125-146.

 • Koca, F. (2006). Musa Kazım Efendi md. TDV İslam Ansiklopedisi, (31),211-212.

 • Koloğlu, O. (2019) her yönüyle Enver Paşa.earşiv.sehir.edu.tr:8080/xmIvi/bitstream/handle/11498/27245/001640117010.pdfsquence=1, Erişim Tarihi:7.09.2019.

 • Kösoğlu, N. (2008). Şehit Enver Paşa. İstanbul: Ötüken.

 • Mutlu, C. (2017). Çanakkale Savaşlarında İtilaf Devletleri’nin İnsan Haklarına Aykırı Hareketleri. Uluslararası I. Dünya Savaşı 100.Yılı Sempozyumu Bildiriler Kitabı, (1),365-394, Ankara: TTK.

 • Ortaylı, İ. (2013). Türk Tarihinin Portrelerinden.www.milliyet.com.tr/turk-tarihinin- portrelerinden/ilberortayli/Pazar/yazardetay/04.08.2013/1745642/default.htm,Erişim Tarihi:7.09.2019.

 • Özeden, K. (2017). I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu ile Almanya Arasındaki Ziyaret Diplomasisi. Uluslararası I. Dünya Savaşı 100.Yılı Sempozyumu Bildiriler Kitabı, (1), 89-136, Ankara: TTK.

 • Özçelik, M. (2015). İtilaf Devletleri’nin Çanakkale’yi Tahliyesinin Türk Basınına Yansımaları. Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı,14, 447-467.

 • Saka, A. (2016). Irak Cephesinde Türk-İngiliz Mücadelesi ve Kut-ûlAmare’den Aksaray’a İngiliz Esirleri. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 35, 688-697.

 • Salim, S. (2010). I. Dünya Savaşı’nda Irak Cephesinde Osmanlı Devleti ve İngiltere Arasındaki Çarpışmalar. Gazi Akademik Bakış Dergisi, (4),7,133-152.

 • Sander, O. (2006). Anka’nın Yükselişi ve Düşüşü. Ankara: İmge.

 • Sarıçelik, K. (2017). Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin İtilaf Devletlerine Karşı Anadolu’nun Akdeniz Kıyılarında Aldığı Bazı Tedbirler. Selçuk Ün. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 21,173189.

 • Semiz, Y. (2003).18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Savaşı Sebepleri, Gelişimi ve Sonuçları. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi,14, 226-247.

 • Serez, M. (2017). Alman İttifakı ve Osmanlı İmparatorluğu’nun Birinci Dünya Savaşı’na Girmesi. Uluslararası I. Dünya Savaşı’nın 100. Yılı Sempozyumu Bildiriler Kitabı, (1), 451-472, Ankara: TTK.

 • Şehsuvaroğlu, H. (2019). Sultan Mehmed Reşad. earsiv.sehir.edu.tr:8080/xm/vi/bitstream/handle/11498/…/001642150010/.pdf?squence=18isAllow ed=y, Erişim Tarihi:7.09.2019.

 • Tekin, A. (2016). Enver Paşa ve Dönemi. İstanbul: Kariyer.

 • Savaş, T. (2019). Turan Orduları Başkomutanı Enver Paşa. İstanbul: Kamer.

 • Tursun, H. ve Molbedeva, D. (2014). Enver Paşa’nın Orta Asya’daki Milli Mücadeleye Verdiği Desteğin Moskova Arşivlerinde Belgelenmesi. bilig, 64, 231-242.

 • Türk, F. (2015). Enver Paşa’nın Naaşının Tacikistan’dan Türkiye’ye Getirilişinin Türk Basınına Yansımaları. Gazi Akademik Barış, (9)17, 71-89.

 • Uygur, F. (2018). Fransız Matbuatına Göre I. Dünya Savaşı’nda Irak Cephesinde Medayin Muharebeleri (KutûlAmare). DTCF Dergisi, 58-1, 451-472.

 • Uygun, E. (2018). Türkistan Tarihine Dair Bir Literatür Taraması: The Levand Herald Gazetesi. Türk Tarih Araştırmaları Dergisi, (3) 1, 99-122.

                                                                                                    
 • Article Statistics