OSMAN HAMDİ RESİMLERİNDE ETNOĞRAFİK KÜLTÜR VARLIKLARI

Author:

Number of pages: 257-267
Year-Number: 2019-Volume 12

Abstract

Türk kültür ve Sanat tarihi içinde yaşadığı dönemde özgün ve çok yönlü kişiliğinin etkisiyle ilkleri gerçekleştiren Osman Hamdi Bey, eserleri ile birçok araştırmacının ilgisini çekmiştir. Bu nedenle Osman Hamdi Bey ile ilgili yurt içi ve dışında birçok araştırma yapılmıştır. Osman Hamdi Bey’in resim ve tasarımsal yeteneği, entellektüalitesi ve reformist kişiliği, Osmanlı sanatı ve estetik algısını yönlendirmiştir. Bu çalışmada, Osman Hamdi Bey’in hayatı, resimleri ve resimlerinde yer alan etnoğrafik eserler araştırılmıştır. Etnoğrafik objeler malzeme, teknik, kompozisyon kurgusundaki işlevi ve simgesel dillerinin anlaşılabilmesi için incelenmiştir. Osman Hamdi Bey resimlerini fotoğraflama, karakalem eskiz ve tuval üzerine yağlıboya tekniklerini kullanarak gerçekleştirmiştir. Resimlerini enteriyör, figüratif, natürmort, peyzaj, portre ve janr etkili olarak betimlemiştir. Türk Resim Sanatında, figüratif kompozisyonlarda kadın figürünü kullanan ilk sanatçıdır. Oryantalist tarzda resimler yapan Osman Hamdi Bey, Avrupalı oryantalist sanatçılara yanıt niteliğinde kompozisyonlar tasarlamıştır. Avrupalı oryantalist sanatçılar enteriyör resimlerinde, doğuya özgü metaları kompozisyonlarına dahil etmişlerdir. Böylece doğu etkisini pekiştirmişlerdir. Ancak zaman zaman farklı kültür bölgelerine ait etnografik eserleri resimlerinde bir arada kullanmışlardır. Diğer oryantalist sanatçılar gibi Osman Hamdi Bey’de resimlerinde, etnografik eserleri kullanmıştır. Farklı mekanlarda gözlemlediği ya da fotoğrafladığı tarihi değeri olan geleneksel el sanatları örneklerini, resmin konusuna göre seçerek kompozisyona yerleştirmiştir. Tercih ettiği etnografik eserler; iç mekan tasarımının etkisini güçlendirdiği gibi simgesel-sembolik anlamlarıyla verilmek istenen mesajı güçlendiren görsel elemanlar olmuşlardır.

Keywords

Abstract

Osman Hamdi Bey, who realized the firsts under the influence of his original and multifaceted personality in the period of Turkish culture and art history, attracted the attention of many researchers with his works. For this reason, Osman Hamdi Bey conducted many researches both in Turkey and abroad. Osman Hamdi Bey’s painting and design skills, intellectuality and reformist personality have led to Ottoman art and aesthetic perception. In this study, the ethnographic artifacts of Osman Hamdi Bey’s life, paintings and paintings were investigated. Ethnographic objects have been examined in order to understand the functions, symbolic languages and the functions of materials, techniques and compositions. Osman Hamdi Bey’s paintings have been done by photographing, charcoal sketching and oil painting on canvas. His paintings are influential in interiors, figurative, still life, landscape, portrait and janr. He is the first Turkish artist to use the female figure in figurative compositions. Osman Hamdi Bey made orientalist paintings and designed compositions in response to European orientalist artists. European orientalist artists have included oriental commodities in their interior paintings. Thus, they reinforced the eastern effect. However, from time to time, they used ethnographic works of different cultural regions in their paintings. Like other orientalist artists, he used ethnographic works. He placed traditional handicrafts samples which he had observed or photographed in different places according to the subject of the painting and placed them into the composition. Preferred ethnographic works are intended to be visual elements which they strengthen the effect of the interior design as well as the symbolic meaning to strengthen the message.

Keywords