OSMAN HAMDİ RESİMLERİNDE ETNOĞRAFİK KÜLTÜR VARLIKLARI

Author :  

Year-Number: 2019-Volume 12
Language : null
Konu : ART HISTORY
Number of pages: 257-267
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türk kültür ve Sanat tarihi içinde yaşadığı dönemde özgün ve çok yönlü kişiliğinin etkisiyle ilkleri gerçekleştiren Osman Hamdi Bey, eserleri ile birçok araştırmacının ilgisini çekmiştir. Bu nedenle Osman Hamdi Bey ile ilgili yurt içi ve dışında birçok araştırma yapılmıştır. Osman Hamdi Bey’in resim ve tasarımsal yeteneği, entellektüalitesi ve reformist kişiliği, Osmanlı sanatı ve estetik algısını yönlendirmiştir. Bu çalışmada, Osman Hamdi Bey’in hayatı, resimleri ve resimlerinde yer alan etnoğrafik eserler araştırılmıştır. Etnoğrafik objeler malzeme, teknik, kompozisyon kurgusundaki işlevi ve simgesel dillerinin anlaşılabilmesi için incelenmiştir. Osman Hamdi Bey resimlerini fotoğraflama, karakalem eskiz ve tuval üzerine yağlıboya tekniklerini kullanarak gerçekleştirmiştir. Resimlerini enteriyör, figüratif, natürmort, peyzaj, portre ve janr etkili olarak betimlemiştir. Türk Resim Sanatında, figüratif kompozisyonlarda kadın figürünü kullanan ilk sanatçıdır. Oryantalist tarzda resimler yapan Osman Hamdi Bey, Avrupalı oryantalist sanatçılara yanıt niteliğinde kompozisyonlar tasarlamıştır. Avrupalı oryantalist sanatçılar enteriyör resimlerinde, doğuya özgü metaları kompozisyonlarına dahil etmişlerdir. Böylece doğu etkisini pekiştirmişlerdir. Ancak zaman zaman farklı kültür bölgelerine ait etnografik eserleri resimlerinde bir arada kullanmışlardır. Diğer oryantalist sanatçılar gibi Osman Hamdi Bey’de resimlerinde, etnografik eserleri kullanmıştır. Farklı mekanlarda gözlemlediği ya da fotoğrafladığı tarihi değeri olan geleneksel el sanatları örneklerini, resmin konusuna göre seçerek kompozisyona yerleştirmiştir. Tercih ettiği etnografik eserler; iç mekan tasarımının etkisini güçlendirdiği gibi simgesel-sembolik anlamlarıyla verilmek istenen mesajı güçlendiren görsel elemanlar olmuşlardır.

Keywords

Abstract

Osman Hamdi Bey, who realized the firsts under the influence of his original and multifaceted personality in the period of Turkish culture and art history, attracted the attention of many researchers with his works. For this reason, Osman Hamdi Bey conducted many researches both in Turkey and abroad. Osman Hamdi Bey’s painting and design skills, intellectuality and reformist personality have led to Ottoman art and aesthetic perception. In this study, the ethnographic artifacts of Osman Hamdi Bey’s life, paintings and paintings were investigated. Ethnographic objects have been examined in order to understand the functions, symbolic languages and the functions of materials, techniques and compositions. Osman Hamdi Bey’s paintings have been done by photographing, charcoal sketching and oil painting on canvas. His paintings are influential in interiors, figurative, still life, landscape, portrait and janr. He is the first Turkish artist to use the female figure in figurative compositions. Osman Hamdi Bey made orientalist paintings and designed compositions in response to European orientalist artists. European orientalist artists have included oriental commodities in their interior paintings. Thus, they reinforced the eastern effect. However, from time to time, they used ethnographic works of different cultural regions in their paintings. Like other orientalist artists, he used ethnographic works. He placed traditional handicrafts samples which he had observed or photographed in different places according to the subject of the painting and placed them into the composition. Preferred ethnographic works are intended to be visual elements which they strengthen the effect of the interior design as well as the symbolic meaning to strengthen the message.

Keywords


 • CEZAR, Mustafa, Müzeci- Ressam Osman Hamdi Bey, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, İstanbul 1987,

 • CEZAR, Mustafa, Müzeci- Ressam Osman Hamdi Bey, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, İstanbul 1987, s.1-4.

 • ÇAL, Halit, Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de Müzeler, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Cilt 7, Sayı 14, 2009, s. 318.

 • ERZEN, Jale N., I. Osman Hamdi Bey Kongresi Bildiriler, “Osman Hamdi: Türk Resminde İkonografi Başlangıcı”, Mimar Sinan Üniversitesi Yayınları, İstanbul:1992.

 • KAHRAMAN, M. Emin., GÜLAÇTI, İ. Erim., Elbise-İ Osmaniye: 1873 Viyana Uluslararasi Sergisi’nde Bir Yaratici Endüstri Örneği, Beykoz Akademi Dergisi, 2016, s. 34.

 • KIVANÇ, Osma, Doğulu Bir Ressamın, Osman Hamdi Bey’in Gözüyle Doğu, http://www.ayk.gov.tr/wp-content/uploads/2015/01/%C3%96%C4%9ERETEN-Ahmet-

 • %C4%B0TALYA%E2%80%99NIN-TRABLUSGARB%E2%80%99A-SALDIRISI-KAR%C5%9EISINDA-OSMANLI-TOPLUMUNUN-TAVRI.pdf (E.T: 03.02.2019)

 • MANSEL, Arif Müfit, Osman Hamdi Bey, Cilt: XXIV, Sayı: 94, Belleten, 1960, s. 292.

 • MUŞMAL, Hüseyin, Anadolu’nun İlk Eski Eser( Arkeoloji) Müzesi Konya Asar-ı Atika Müzesi’ninKuruluşu, Tarihin Peşinde Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı:1, 2009, s. 128.

 • ÖNİZ, Hakan. , SÜTÇÜOĞLU, Okay., Sualtı Kültür Mirası, Osmanlı İmparatorluğu ve Osman Hamdi, Arkeoloji ve Sanat, Sayı: 153, 2016, s. 244.

 • Şimşek ve Dinç, XIX. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunda Eski Eser Anlayışının Doğuşu ve BuAlanda Uygulanan Politikalar, Uludağ Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: X, Sayı: 16, 2009, s.110.

 • TANSUĞ, Sezer, Osman Hamdi Bey’in Resimlerinde Üslup Ayrımları, I. Osman Hamdi Bey Kongresi Bildiriler, Mimar Sinan Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1990, s.162-163.

 • TAŞBAŞ, Erdal, Osmanlı’da Eski Eser Korumacılığı ve Bir Örnek: Osman Hamdi Bey’in Side’yeGöçmen İskânını Engelleme Çalışmaları, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:X, Sayı:2, 2017, s. 128.

 • ÜREKLİ, Fatma, Farklı Yönleriyle Osman Hamdi Bey, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2019, s. 1913.https://www.sakipsabancimuzesi.org/sites/default/files/pdf_files/01_basin_bulteni_0.pdf. (ET: 18.02. 2019)

                                                                                                    
 • Article Statistics