HZ. PEYGAMBER'İN (sav) YAŞADIĞI DÖNEMDE DÜNYANIN DURUMU

Author :  

Year-Number: 2019-Volume 12
Language : null
Konu : ORTA ÇAĞ
Number of pages: 55-73
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tarihte büyük roller ifâ etmiş olan peygamberler, genel anlamda dünya üzerinde çok güçlü medeniyetlerin ve güçlü hükümdarların bulunduğu dönemde dünyaya gelmişlerdir. Hz. Musa (as) peygamber, Koptah medeniyetinin zirveye ulaştığı ve II. Ramses döneminin güçlü bakiyesinin iktidarda olduğu bir dönemde; Koptah uygarlığının Semitik topluluklara karşı uyguladığı baskılara son vermek ve tanrı kral anlayışını yıkmak için mücadele etmiştir. Hz. İbrahim (as) peygamber, Mezopotamya'da birinci Babil döneminin yaşandığı bir dönemde dünyaya gelerek; putperestliğe karşı tek tanrıcılığın (tevhid) mücadelesini vermiştir. Hz. İsa (as) peygamber de Roma'nın en güçlü imparatoru olan Oktavianus'un iktidarı döneminde dünyaya gelmiş ve tek tanrıcılığın Roma topraklarına girişinin önünü açmıştır. Aynı şekilde Hz. Peygamber (sav) de dünya üzerinde Doğu Roma, Sâsânî, Göktürk ve Sui gibi büyük imparatorlukların olduğu bir dönemde dünyaya gelerek; tevhid dinini son ve en mükemmel şekliyle insanlığa sunmuştur.

Keywords

Abstract

The prophets, who have played a great role in history, have come to earth in the period when very powerful civilizations and powerful rulers have been around the world in general terms. Prophet Moses, in an era when Coptic civilization was at the top and Ramses the II. was its leader with great power, struggled against the oppression applied by Coptic civilization towards Semitic communities and in order to destroy the God-king understanding. The Prophet Abraham came to earth in a time when the first Babylonian period was experienced in Mesopotamia and gave the struggle of monotheism (tawhid) against paganism. The Prophet Jesus came to earth at the time of the power of Octavianus, the most powerful emperor of Rome, and opened the way for the entrance of monotheism into the Roman territory. Likewise The Prophet Mohammad (may Allah bless him and grant him peace) came to earth at a time when great empires such as Eastern Rome, Sassanid, Gokturk and Sui were in the world; and presented the religion of monotheism to humanity in its last and most perfect form.

Keywords


 • AKŞİT, Oktay, Hellenistik ve Roma Devrinde Likya, İÜEF Yayınları, İstanbul, 1971.

 • AKŞİT, Oktay, Hellenistik ve Roma Devrinde Likya, İÜEF Yayınları, İstanbul, 1971.

 • ALTUNGÖK, Ahmet, Taner Yıldırım, Siyasi Açıdan Arap İran İlişkileri, Mutlu Yayınları, İstanbul, 2016.

 • BAILLY, Auguste, Bizans Tarihi, (Çev. Haluk Şaman), Tercüman Yayınları, İstanbul, (Trs). BEDİRHAN, Yaşar, Ortaçağ Tarihi, Eğitim Kitabevi Yayınları, Konya, 2007.

 • BURY, John Bagnell, A History of the Later Roman Empire from Arcadius to Irene (395 A.D to 800 A.D, c. I, Adamant Media Corporation, 2005.

 • ÇAĞATAY, Neşet, İslam’dan Önce Arap Tarihi ve Cahiliye Çağı, AÜİF Yayınları, Ankara, 1957. DAYF, Şevki, Târîhu’l Edebü’l A’rabî el-Asru’l Cahilî, Dâru’l-Ma’ârif, Kahire, 1960.

 • DIEHL, Charles, Bizans İmparatorluğu Tarihi, İstanbul, 1989.

 • DİVİTÇİOĞLU, Sencer, Kök Türkler, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2000.

 • EBERHARD, Wolfram, Çin Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1947.

 • GREGORY, Timothy E., Bizans Tarihi, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2008. GREGORY, Timothy E, A History of Byzantium, Singapore, 2010.

 • GRENARD, Fernand, Asyanın Yükselişi ve Düşüşü, MEB Yayınları, İstanbul, 1992.GÜNALTAY, Şemseddin, Yakın Şark; Elam ve Mezopotamya, TTK, Ankara, 1987.GÜNAY, Ünver; GÜNGÖR, Harun, Başlangıçtan Günümüze Türklerin Dini Tarihi, Rağbet Yayınları, İstanbul, 2003.

 • HERODOTOS, Herodot Tarihi, TİB Kültür Yayınları, İstanbul, 2006.

 • İBNÜ’L-BELHÎ, “Farsname”, (Çev.; Abdulhalik Bakır; Ahmet Altungök), Ortaçağ Tarih ve Medeniyetine Dair Çeviriler, (Edt.; Abdulhalik Bakır), Ankara, 2008, ss. 23-150.

 • İNAN, Afet, Eski Mısır Tarih ve Medeniyeti, TTK Yayınları, Ankara, 1992.

 • JOHNSTON, Howard J. D., East Rome, Sasanian Persia and the End of Antiquity, Variorum Collected Studies, Cornwall, 2006.

 • İPLİKÇİOĞLU, Bülent, Hellen ve Roma Tarihinin Anahatları, Arkeoloji Sanat Yayınları, İstanbul, KAFESOĞLU, İbrahim, Türk Milli Kültürü, Boğaziçi Yayınları, İstanbul, 1984.

 • KİTAPÇI, Zekeriya, Orta Asya’da İslamiyet’in Yayılışı ve Türkler, SÜ Yayınları, Konya, 1989.KRAMER, Samuel Noah, Sümerler, (Çev. Özcan Buze), Kabalcı Yayınları, İstanbul, 2002. KONUKÇU, Enver, Kuşan ve Akhun Tarihi, Ezurum, 1971.

 • LENDERING, Jona, Roma Mermer Şehir, (Çev. Burak Sengir), Kitap Yayınevi, İstanbul, 2011. LİGETİ, Lajos, Bilinmeyen İç Asya, c. 1, 2, MEB Yayınları, Ankara, 1990.

 • MAKDİSÎ, Mutahhar b. Tahir, Kitabu’l-Bed’ ve’t-Târih, c. I, (Trc. M. Rıza Şefiî Kudkenî), Tehran,MANGO, Cyril, Bizans; Yeni Roma İmparatorluğu, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2011. MANSEL, Arif Müfid, Ege ve Yunan Tarihi, TTK, Ankara, 1999.

 • OSTROGORSKY, Georg, Bizans Devleti Tarihi, (Çev. Fikret Işıltan), TTK, Ankara, 2006.

 • RASONYI, Laszlo, Tarihte Türklük, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 1988

 • ROUX, Jean Paul, Türklerin Tarihi, Milliyet Yayınları, (Yrs), 1991.

 • SALMAN, Hüseyin, "Türgişler", Türkler Ansiklopedisi, c. II, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002, ss. 312-420.

 • SARIÇAM, İbrahim; AYCAN, İrfan, Emeviler, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 1993.

 • SE’ÂLEBÎ, Abdulmelik b. Muhammed b. İsmâil Nişâbûrî, Gureru’l Ahbâr Mülûku’l-Fars ve Siyerihum, Paris, 1955.

 • SICKER, Martin, The pre-Islamic Middle East, Greenwood, 2000. SINOR, Denis, Erken İç Asya Tarihi, İstanbul, 2002.

 • ŞAHİD, İrfan, Byzantium and the Arabs in the Sixth Century, c. 1, Harvard University Press, 1995. ŞEYH, Mustafa, el-A’rab Kable’l-İslâm, Dâru’l-Me’arifetü’l Câmi’iyye, İskenderiye, 1993

 • TABERÎ, Muhammet Cerir, Tarih-i Taberi, (Çev. M. Faruk Gürtunca), Sağlam Yayınları, c. I, İstanbul, 1982.

 • THOMSON, George, Tarih Öncesi Ege, Homer Kitabevi, İstanbul, 2007. TOGAN, Zeki Velidi, Umumi Türk Tarihine Giriş, İstanbul, 1981.

 • TREADGOLD, Warren, A History of the Byzantine State and Society, California, 1997.ULUÇAY, Çağatay, İlk Türk Müslüman Devletleri, MEB. Yayınları, İstanbul, 1977.ÜLGEN, Pınar, "Ortaçağ Avrupasında Feodal Sisteme Genel Bir Bakış", Mukaddime, S. I, Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınları, 2010.

 • VASILIEV, A. A., Bizans İmparatorluğu Tarihi, c. I, (Çev. Arif Müfid Mansel), Maarif Yay., Ankara, 1943. 1952.

                                                                                                    
 • Article Statistics