KULLANILDIĞI, ÖĞRETİLDİĞİ VE GELİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILDIĞI ORTAMLARLA ALMANYA’DAKİ TÜRKÇENİN DURUMU: KELSTERBACH ÖRNEĞİ (2)

Author :  

Year-Number: 2019-Volume 12
Language : null
Konu : Türk dili, yabancılara Türkçe öğretimi, toplum dil bilim
Number of pages: 212-228
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kelsterbach’taki Türkçe ile ilgili çalışmanın ikinci bölümünde konu, dil becerileri, Kelsterbach’taki Türkçede yer alan Almanca etkiler, Kelsterbach’ta Türkçenin kullanıldığı ve geliştirilmeye çalışıldığı ortamlar (yer adları, basın-yayın faaliyetleri, sosyal etkinlikler ile ailelerin çocuklarına ana dili kazandırma çalışmaları, bayram kutlamaları, düğünler gibi eğlence ve kutlamalarda Türkçe gibi) ile onun azınlık hakları çerçevesinde resmî olarak öğretilip öğretilmemesi alt birimleriyle ele alınmıştır.

Keywords

Abstract

In the second part of the study on Turkish in Kelsterbach, the subject, language skills, German influences in Turkish in Kelsterbach, environments in which Turkish is used in Kelsterbach and in which it is tried to be developed (place names, press activities, social activities, In the entertainment and celebrations, such as Turkish, the celebrations, celebrations, weddings, Turkish, etc.) and its not being taught officially within the framework of minority rights have been handled with its sub-units.

Keywords


 • Baş, Nurhan (2014). Federal Almanya’da Yayımlanan Türkçe Günlük Gazetelerin Dil Kullanımı Üzerine, Bilig, Yaz, S 70: S. 81-104.

 • Başkurt, İrfan (2009). Almanya'da Yaşayan Türk Göçmenlerin Kimlik Problemi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 12 (2009-2), 81-94.).

 • Bekar, Beytullah (2013). Almanya’da Türkler ve Türkçe. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/9 Summer 2013, p. 771-787, ANKARA-TURKEY.

 • Bekar, Beytullah-Öztürk Abdullah (2018). Avrupa’da Türkçe Derslerinin Dil Edinimine Katkısı (Almanya’da Üçüncü Kuşaklar Üzerine Bir İnceleme). Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 8(1), 17-27, Mart 2018 Ordu University Journal of Social Science Research, 8(1), 17-27, March 2018, s. 17-27.

 • Bekar, Beytullah (2017). Almanya’nın Almanya’da Konuşulan Türkçeye Yönelik Dil Planlama Çalışmaları ve Sonuçları. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 8, s. 1-8.

 • Çakır, Mustafa (2002-2003). Almanya’daki Çok Kültürlü Ortamlarda Türkçenin Anadili Olarak Kullanımı, Sosyal Bilimler Dergisi: s. 39-58.

 • Genel, Mehmet Gökhan (2014). Almanya’ya Giden İlk Türk İşçi Göçünün Türk Basınındaki İzdüşümü “Sirkeci Garı’ndan Munchen Hauptbahnhof’a”, Selçuk İletişim, 2014, 8 (3): s. 301-338.

 • Öner, Mustafa (2017). Sözlük Yazıcılığında Etnografizmler. Geçmişten Geleceğe Türk Sözlükçülüğü, Elginkan Vakfı 3. Türk Dili ve Edebiyatı Kurultayı Bildirileri 19-21 Nisan 2017, İstanbul: Elginkan Vakfı, s. 357- 364.

 • Yakup Yılmaz, 76 yaşında ve okuryazar değildir. 1970 yılında Almanya’ya işçi olarak gelmiş ve burada emekli olmuştur.

                                                                                                    
 • Article Statistics