Osmanlı Devleti'nde İlk Hava Seyahati: İstanbul-Kahire-İskenderiye

Author:

Number of pages: 146-156
Year-Number: 2019-Volume 12

Abstract

Osmanlı Devleti İtalya ile giriştiği Trablusgarp Savaşı’ndan sonra Uşi Antlaşması’nı imzalamış ve savaşın neticesinde Trablusgarp’ı kaybetmiştir. İtalya’nın işgali altında bulunan On İki Ada İtalya’nın bunları iade edeceğini ifade etmesine rağmen iade edilmemiştir. Trablusgarp Savaşı henüz bitmeden Osmanlı bu sefer de aralarında ittifak kuran Balkan Devletler ile savaşa girişmiştir. Mevcut hükümetin güçsüzlüğü, moral düşüklüğü ve ordunun yoksulluğu yenilgiyi de kaçınılmaz kılmıştı. Savaşın sonunda Osmanlı Doğu Avrupa’da kalan topraklarını kaybetmiş, Girit üzerindeki hâkimiyetinden vazgeçmiş ayrıca Yunanlıların işgal ettiği Ege Adaları’nın kaderini de büyük devletlere bırakmıştır. Payitaht İstanbul, Bulgar işgali tehlikesiyle karşı karşıya kalmış ve dönemin Sadrazamı Kamil Paşa, Padişah’ın ve hükümetin Bursa’ya taşınmasını bile gündeme getirmiştir. Bu kadar müşkül bir duruma düşen Osmanlı Devleti’nde dönemin Harbiye Nazırı Enver Paşa devletin kaybolan prestijini, moralini düzeltebilmek ve devletin azametini gösterip tebaasıyla bağlarını kuvvetlendirmek adına 1914 senesinde “İstanbul-Kahire-İskenderiye hava seferi gerçekleştirmeye karar vermiştir. Ana veri kaynağı olarak arşiv belgelerinin kullanıldığı bu çalışmada seferin fikri ve teknik altyapısı tüm yönleriyle incelenmeye çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Osmanlı Devleti İtalya ile giriştiği Trablusgarp Savaşı’ndan sonra Uşi Antlaşması’nı imzalamış ve savaşın neticesinde Trablusgarp’ı kaybetmiştir. İtalya’nın işgali altında bulunan On İki Ada İtalya’nın bunları iade edeceğini ifade etmesine rağmen iade edilmemiştir. Trablusgarp Savaşı henüz bitmeden Osmanlı bu sefer de aralarında ittifak kuran Balkan Devletler ile savaşa girişmiştir. Mevcut hükümetin güçsüzlüğü, moral düşüklüğü ve ordunun yoksulluğu yenilgiyi de kaçınılmaz kılmıştı. Savaşın sonunda Osmanlı Doğu Avrupa’da kalan topraklarını kaybetmiş, Girit üzerindeki hâkimiyetinden vazgeçmiş ayrıca Yunanlıların işgal ettiği Ege Adaları’nın kaderini de büyük devletlere bırakmıştır. Payitaht İstanbul, Bulgar işgali tehlikesiyle karşı karşıya kalmış ve dönemin Sadrazamı Kamil Paşa, Padişah’ın ve hükümetin Bursa’ya taşınmasını bile gündeme getirmiştir. Bu kadar müşkül bir duruma düşen Osmanlı Devleti’nde dönemin Harbiye Nazırı Enver Paşa devletin kaybolan prestijini, moralini düzeltebilmek ve devletin azametini gösterip tebaasıyla bağlarını kuvvetlendirmek adına 1914 senesinde “İstanbul-Kahire-İskenderiye hava seferi gerçekleştirmeye karar vermiştir. Ana veri kaynağı olarak arşiv belgelerinin kullanıldığı bu çalışmada seferin fikri ve teknik altyapısı tüm yönleriyle incelenmeye çalışılmıştır.

Keywords