BALKAN AYDINLARININ GÖZÜYLE ATATÜRK

Author:

Number of pages: 92-117
Year-Number: 2019-Volume 12

Abstract

Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye’de gerçekleştirdiği inkılaplar sadece kendi ülkesinde değil dünyanın hemen her tarafında olumlu karşılanmıştır. Müslüman ülkelerde ortaya çıkan tepkiler de gelenekçi ve yenilikçi çevrelere göre farklı oluşmuştur. Hristiyan çevrelerde ise neredeyse tamamen olumludur. Bu makalede Mustafa Kemal’in liderliğinde Avrupalı sömürgeci ülkelere karşı yapılan Türk Milli Mücadelesinin ve ardından Türkiye’de gerçekleştirilen inkılapların Balkanlar’daki yankıları ve etkileri üzerinde odaklanılmıştır. Bu kapsamda mümkün olan oranda Balkanlarda konuşulan farklı dillerdeki literatür kullanarak incelenmeye Atatürk ve gerçekleştirdiği inkılaplar çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

The reforms implemented by Mustafa kemal ataturk in Turkey were welcome not only in his country but also almost all around the World. Reactions in Muslim countries naturally varied depending on whether they were in traditionalist or modernist circles. In Christian circles, on the other hand, reactions were almost entirely favorable. This article focuses on the repercussions and impacts on the Balkans of the Turkish National Struggle led by Mustafa Kemal against European colonialist countries and subsequent reforms. In this framework, an attempt was madeto review, as far as possible, the relevant literatüre different languages across the Balkans concerning Ataturk and the reforms he implemented.

Keywords