BALKAN AYDINLARININ GÖZÜYLE ATATÜRK

Author :  

Year-Number: 2019-Volume 12
Language : null
Konu : Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Number of pages: 92-117
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye’de gerçekleştirdiği inkılaplar sadece kendi ülkesinde değil dünyanın hemen her tarafında olumlu karşılanmıştır. Müslüman ülkelerde ortaya çıkan tepkiler de gelenekçi ve yenilikçi çevrelere göre farklı oluşmuştur. Hristiyan çevrelerde ise neredeyse tamamen olumludur. Bu makalede Mustafa Kemal’in liderliğinde Avrupalı sömürgeci ülkelere karşı yapılan Türk Milli Mücadelesinin ve ardından Türkiye’de gerçekleştirilen inkılapların Balkanlar’daki yankıları ve etkileri üzerinde odaklanılmıştır. Bu kapsamda mümkün olan oranda Balkanlarda konuşulan farklı dillerdeki literatür kullanarak incelenmeye Atatürk ve gerçekleştirdiği inkılaplar çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

The reforms implemented by Mustafa kemal ataturk in Turkey were welcome not only in his country but also almost all around the World. Reactions in Muslim countries naturally varied depending on whether they were in traditionalist or modernist circles. In Christian circles, on the other hand, reactions were almost entirely favorable. This article focuses on the repercussions and impacts on the Balkans of the Turkish National Struggle led by Mustafa Kemal against European colonialist countries and subsequent reforms. In this framework, an attempt was madeto review, as far as possible, the relevant literatüre different languages across the Balkans concerning Ataturk and the reforms he implemented.

Keywords


 • AKBULUT, Dursun Ali, Saltanat, Hilâfet ve Milli Hâkimiyet, Samsun 1994, s. 15. ATAY, Falih Rıfkı, Atatürk Ne İdi?, Pozitif Yayınları, İstanbul 2010.

 • ČONTIĆ, Mithat, Turska i njen položaj u svetu: Istorijski put turskog naroda: Privredni razvitak: Politički život: Međunarodni položaj, Beograd 1954, s. 65.

 • KURT, Gülşah, “Sırp-Hırvat-Sloven Krallığı Dönemi'nde Yugoslavya'nın Siyasi Hayatı ve Türkiye ileSiyasi İlişkiler”, (Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bilim Dalı Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ABD, Basılmamış Doktora Tezi), Ankara 2009.

 • MUHAREMI, Amir, Turska : uvod u povijest, unutarnju i vanjsku politiku, Novi Liber, Zagreb 2012. NIKOLAJEV, Mirko Kus, Kamal Atatürk: Ogled to turskom čudu, Zagreb 1939.

 • AKAN, Hatice, “Erken Cumhuriyet Döneminde Bir Yolsuzluk Olayı: Ali Cenani Bey Davası”, Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Dergisi, II/3(2016), s. 135-153.

 • AKANDERE, Osman, “20-26 Ekim 1931 Tarihlerinde İstanbul’da Toplanan İkinci Balkan Konferansı ve Sonuçları”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 14(2003), s. 249-298.

 • AKSEKİ, Cengiz, “Atatürk’ün Ölümünün Türk Ulusal Basınına Yansıması (1938-1939)”, Belgi Dergisi, S. 12 (Yaz 2016/II), s. 202-236.

 • ARI, Asim, “Tevhid-i Tedrisat ve Laik Eğitim”, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22/1 (2002) 1-11

 • AVCI, Casim, “Hilafet”, DİA, XVII, İstanbul 1998, s. 540.

 • AŞKIN, Deniz, “Osmanlı Devleti’nin Son Dönemlerinde Medrese Eğitim Sistemi ve TürkiyeCumhuriyeti’nin İlk Yıllarında Eğitimin Konjonktürel Boyutu”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6/2(2017) s. 977-995.

 • AŞKUN, İnal Cem, “Atatürkçü Düşünce Açısından Üniversitenin Kültürel Kişilik ve KimlikSorunsalı”, Cumhuriyetin 80. Yılına Armağan, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara 2004, s. 75-87.

 • CİPEK, Tihomir, “Hitlerova socijalna država: Pljačka, rasni rat i nacionalni socijalizam”, Politološka lektira, S. 14(2013), s. 60-63.

 • DİNÇ, Sait, “Atatürk Döneminde (1920- 1938) Türk Dış Politikasında Gelişmelere Genel Bir Bakış;İkili ve Çok uluslu İlişkiler”, Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi S. 3(2008), s. 1- 30.

 • Enciklopedije Leksikografskog zavoda, “Lav Trocki”, (ed. Marko Kostrenčić, Miroslav Krleža i Miljenko Protega), Zagreb 1999.

 • EREN, İsmail, “Atatürk’e Ait Yugoslavya Eski Başbakanı M. Stoyadinoviç’in İzlenimleri”, IX. Türk Tarih Kongresi Bildirileri, Ankara 1981, s. 1939-1946.

 • IVANČIĆ, Hrvoje, “Turska kroz povijest i danas : pod znakom polumjeseca”, Drvo znanja, God.12 (2008), 117, s. 82-87.

 • JAKŠIĆ, Danica, “Mustafa Kemal Ataturk tvorac moderne Turske: Ostvaren cilj”, Oslobođenje, 38,123012 (2.10.1982), s. 10.

 • JAKŠIĆ, Danica, “Mustafa Kemal Ataturk tvorac moderne Turske: Proglašenje Republike”, Oslobođenje, 38,123012 (2.10.1982), s. 10.

 • KILIÇ, Selami, “Şapka Meselesi ve Kılık Kıyafet İnkılâbı”, Atatürk Yolu, S. 16(1995), s. 529-547.NADİ, Yunus, “Atatürk’ün vasıfları: 1 Atatürk Meclise büyük bir ehemmiyet verirdi”, Cumhuriyet, 14 Kasım 1938, s. 5.

 • ÖKSÜZ, Hikmet, “Atatürk Döneminde Balkan Politikası (1923-1938)”, Türkler, XVI, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s. 625-642.

 • TIMOTIJEVIĆ, Dušan, “Stari ostaci u Turskoj”, Savremena Turska, Novinsko izdavačko preduzeće Udruženje Novinara Srbije, Beograd 1954, s. 445-48.

                                                                                                    
 • Article Statistics