DÂNİŞMENDLİ YAĞIBASANOĞULLARI VE SELÇUKLU DEVLETİ SİYASETİNDEKİ ROLLERİ

Author :  

Year-Number: 2018-Volume 11
Language : null
Konu : ORTA ÇAĞ
Number of pages: 98-107
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Selçuklu Devleti’nde emirlerin saltanata müdahalesi, II. Süleyman-şah’ın Gürcistan seferine giderken ani ölümüyle başlar. Süleyman-şah’ın ölümünden sonra O’nun emirleri, çocuk yaştaki oğlu III. Kılıç Arslan’ın tahta geçmesini sağlamışlardır. Bu durum Dânişmendli Yağıbasanoğulları’nı harekete geçirmiş, onlar da İstanbul’da bulunan I. Gıyaseddin Keyhüsrev’in ikinci kez tahta geçmesinde büyük bir rol oynamışlardır. Yağıbasanoğulları’nın Selçuklu tahtına müdahale etme hevesi daha sonra da devam etmiştir. Nitekim I. izzeddin Keykâvus ile Alâeddin Keykubad arasında yaşanan taht kavgasında Alâeddin’in tarafını tutarak İzzeddin Keykâvus’un öfkesine hedef olmuşlardır.

Keywords

Abstract

The intervention of the commands to the sultanate begins with the suddenly dead of Suleyman-şah II on the way to Georgia. After the death of Suleyman-şah his commands have ensured the pass the throne his small son Kılıç Arslan III.This situation activated Sons of Danişmends Yağıbasan and they have played a role to pass the second time to throne. Gıyaseddin Keyhüsrev I. where he stayed in İstanbul The intervention of the sons of Danişmends Yağıbasan to the sultanate continued.. Thus sons of Danişmends Yağıbasan been side to fighting of throne between I. Izzeddin Keykavus and Alaeddin Keykubad. They stoped the side of Alaeddin Keykubad for this reason they were the target of Izzeddin Keykâvus's anger.

Keywords


 • Aksarayî, Müsâmeretü‟l-Ahbâr (çev. Mürsel Öztürk), Ankara 2000.

 • Anonim, Dânişmend Gâzi Destânı, (haz Mehmet Sert-Bekir Biçer) Ankara,2007.

 • Anonim, Danişmend-nâme, Tıpkıbasım, Atatürk Kitaplığı M. Cevdet K.441, (haz. N. Demir), Harvard 2002. 22 Aksarayî, a.g.e., s.35.

 • ı Ahmed‟in el- Veledü‟ş-Şefik ve‟l-Hafidü‟l-Halik‟i, (Yayınlanmış Doktora Tezi PDF‟si) Gregory Abû‟l- Farac, Abû‟l-Farac Tarihi, (Suryanca‟dan İngilizce‟ye çev. Ernest A. Wallis Budge, İngilizce‟den Türkçe‟ye çev. Ömer Rıza Doğrul), Ankara 1987, TTK Yay., II. Baskı. İbn Bibi, el-Evâmirü‟l Alâ‟iyye Fi‟l-Umuri‟l- Alâ‟iyye, (Selçuk-nâme), (çev. Mürsel Öztürk), Ankara 1996. Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, İstanbul 1993, Boğaziçi Yay., III.Baskı. ------------------, Doğu Anadolu Türk Devletleri Tarihi, İstanbul 1993, III. Baskı. Solmaz, Sefer "Danişmendli Ailesi İle Büyük Selçuklu Hanedanı Arasındaki Akrabalık İlişkileri", I. Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi Tebliğleri, (Konya, 11-13 Ekim 2000) II, Konya 2001, s. 271-282. Suryani Mihael, Suryani Mihail Vekainamesi, (Ter. Hrant D. Andreasyan), 1944. Urfalı Mateos, Vekayi-Nâmesi(952-1136) ve Papaz Grigor'un Zeyli (1136-1162),(Çev. Hrant D. Anderasyan), Ankara 1987, TTK , Yay., II.Baskı. Zahirüddin Nişaburi, Selçuk-nâme, (Nşr. İrec Afşar), Tahran 1332.

                                                                                                    
 • Article Statistics