DÂNİŞMENDLİ YAĞIBASANOĞULLARI VE SELÇUKLU DEVLETİ SİYASETİNDEKİ ROLLERİ
THE ROLE OF SONS OF DANIŞMENDS YAĞIBASAN IN THE SELJUK STATE POLITICS

Author : Ayşe Dudu Kuşçu
Number of pages : 98-107

Abstract

Selçuklu Devleti’nde emirlerin saltanata müdahalesi, II. Süleyman-şah’ın Gürcistan seferine giderken ani ölümüyle başlar. Süleyman-şah’ın ölümünden sonra O’nun emirleri, çocuk yaştaki oğlu III. Kılıç Arslan’ın tahta geçmesini sağlamışlardır. Bu durum Dânişmendli Yağıbasanoğulları’nı harekete geçirmiş, onlar da İstanbul’da bulunan I. Gıyaseddin Keyhüsrev’in ikinci kez tahta geçmesinde büyük bir rol oynamışlardır. Yağıbasanoğulları’nın Selçuklu tahtına müdahale etme hevesi daha sonra da devam etmiştir. Nitekim I. izzeddin Keykâvus ile Alâeddin Keykubad arasında yaşanan taht kavgasında Alâeddin’in tarafını tutarak İzzeddin Keykâvus’un öfkesine hedef olmuşlardır.

Keywords

DAMİŞMENDLİ YAĞIBASAN

Read:1632

Download: 919