Kullanıldığı, Öğretildiği ve Geliştirilmeye Çalışıldığı Ortamlarla Almanya’daki Türkçenin Durumu: Kelsterbach Örneği
The Status of Turkish in Germany with the Environments That it is tried To Be Used, Taught, and Developed in: The Kelsterbach Example (1)

Author : Meryem ARSLAN
Number of pages : 247-277

Abstract

Bu çalışmanın konusu, Kelsterbach Belediyesi sınırları içerisinde kullanılan Türkçedir. Birinci bölümde konu, dört dil becerisine göre Kelsterbach’taki Türkçe; onun bazı ağız özellikleri ve anlam özellikleri açısından ele alınmıştır. Çalışmanın malzemeleri, gözlem ve soruşturma tekniğiyle toplanmıştır. Onun dar bir alanda yapılmasının nedeni, Almanya’daki Türkçe ile ilgili çalışmalardaki genel bilgilerde gözden kaçmış/kaçırılmış ayrıntılara daha fazla değinilebileceği düşüncesidir. Çalışmanın amacı Almanya’daki Türkçenin özelliklerinin tespiti ve öğretilmesi araştırmalarına katkı sunmaktır.

Keywords

Kelsterbach’ta Türkler ve Türkçe, ağız özellikleri, yalancı eşdeğerlikler, sözvarlığı

Read:1522

Download: 878