Kullanıldığı, Öğretildiği ve Geliştirilmeye Çalışıldığı Ortamlarla Almanya’daki Türkçenin Durumu: Kelsterbach Örneği

Author :  

Year-Number: 2018-Volume 11
Language : null
Konu : toplum dil bilim
Number of pages: 247-277
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın konusu, Kelsterbach Belediyesi sınırları içerisinde kullanılan Türkçedir. Birinci bölümde konu, dört dil becerisine göre Kelsterbach’taki Türkçe; onun bazı ağız özellikleri ve anlam özellikleri açısından ele alınmıştır. Çalışmanın malzemeleri, gözlem ve soruşturma tekniğiyle toplanmıştır. Onun dar bir alanda yapılmasının nedeni, Almanya’daki Türkçe ile ilgili çalışmalardaki genel bilgilerde gözden kaçmış/kaçırılmış ayrıntılara daha fazla değinilebileceği düşüncesidir. Çalışmanın amacı Almanya’daki Türkçenin özelliklerinin tespiti ve öğretilmesi araştırmalarına katkı sunmaktır.

Keywords

Abstract

The topic of this study is the Turkish used within the boundaries of the Kelsterbach Municipality. In the first section, the topic was discussed in terms of the Turkish in Kelsterbach in respect to the four language skills; its certain dialect features and meaning properties. The materials of the study were gathered with the observation and investigation technique. The reason why it was conducted in a confined space was the thought that the overlooked/unnoticed details in the studies on the Turkish in Germany could be mentioned more. The goal of the study is to contribute to the work on the determination and education of the properties of the Turkish in Germany.

Keywords


 • Akıncı Çötok, Nesrin (2010).Çok Kültürlülük, Kültürlerarasılık Ve Entegrasyon Tartışmaları Bağlamında Alman Eğitiminde Türk Öğrenciler: Bremen Örneği. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Bölümü Sosyoloji Anabilim Dalı Basılmamış Doktora Tezi, Sakarya.

 • Aydın, Muhammet M. (2013). Bekir Yıldız’ın Alman Ekmeği Adlı Eserinde, Almanya’da Yaşayan Türk Vatandaşlarının Yaşadıkları, Sosyal ve Siyasal Sorunlar. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Van.

 • Bekar, Beytullah-Öztürk Abdullah (2018). Avrupa’da Türkçe Derslerinin Dil Edinimine Katkısı (Almanya’da Üçüncü Kuşaklar Üzerine Bir İnceleme). Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 8(1), 17-27, Mart 2018 Ordu University Journal of Social Science Research, 8(1), 17-27, March 2018, s. 17-27.

 • Bekir, Beytullah (2013). Almanya’da Türkler ve Türkçe. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/9 Summer, 771-787.

 • Bekar, Beytullah (2015). Almanya Türkçesi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Basılmamış Doktora Tezi, Kayseri.

 • Çelik, Latif (2008). Almanya’da Türk İzleri. Mainz: Logophon Verlag GmbH.

 • Demir, Nurettin (1996). Batı Trakya’da Türkçenin Durumu, 2-19. https://www.academia.edu/34163219/Bat%C4%B1_Trakyada_T%C3%BCrk%C3%A7enin_Durumu

 • Er, Mutlu (2005). Der Sinnbereich "Schmeichelei" ım Deutschen und Türkischen / Türkçe’de ve Almanca’da Yağcılık Kavram Alanı Sözcükbilim ve Anlambilim Üzerine Bir Çalışma. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Alman Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

 • Erbaş, Sinem (2013). Göçün Yeniliğe Katkısı: Almanya'daki Türkler Üzerine Bir Değerlendirme. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Anabilim Dalı Dalı Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir

 • Genel, Mehmet Gökhan (2014). Almanya’ya Giden İlk Türk İşçi Göçünün Türk Basınındaki İzdüşümü “Sirkeci Garı’ndan Munchen Hauptbahnhof’a”, Selçuk İletişim, 2014, 8 (3): s. 301-338.

 • Heckmann, Friedrich (Leitung) (2015). efms 2015. Integration Stärken Ein Konzept für Kelsterbach.“https://www.kelsterbach.de/fileadmin/content/Kultur_Bildung_Soziales/Familienstadt/Integrati on/2_2016_04_18_Integrationskonzept_Kelsterbach.pdf”

 • Keleş, Nejdet (2015). Almanya’da Oluşan Türkiye Türkçesi Ağzı- Almanya’da Yerleşik Türklerin Anadili Türkçesine Eğitim-Dili Almancanın Telaffuz Etkileriyle Doğan Yeni Bir Türkiye Türkçesi AğzıYılmaz Özbek Armağan Kitabı. Editörler: Ahmet Sarı, Cemile A. Ercan vd. Çizgi: Konya, Isbn: 978-6059108-11-9, 2015, s. 149-160.

 • Kon, Kadir (2011).Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya’daki Müslüman Esir Kampları (1914-1918). Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Tarihi Anabilim Dalı Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

 • Pamuk, İrem (2017). Türkiye Kökenli Öğrencilerin Kimlik İnşasına Ve Aidiyet Gelişimine Alman Vatandaşlık Eğitiminin Katkıları. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bilim Dalı Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul.

 • Tulgar, Sami (2006). Geçmişten Günümüze Türkiye Almanya İlişkileri. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Strateji Bilimi Anabilim Dalı Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli.

 • Ünal, Özkan (2009).Osmanlı Arşiv Kaynaklarına Göre Osmanlı-Alman Ekonomik İlişkileri (1856- 1914), Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin.

 • Yücel, Haluk (2015).Almanya'ya Giden Türk İşçileri Ve Müzik Yaşamı. Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Müziği Anasanat Dalı Basılmamış Sanatta Yeterlilik, İstanbul

 • Yakup Yılmaz, 76 yaşında ve okuryazar değildir. 1970 yılında Almanya’ya işçi olarak gelmiş ve burada emekli olmuştur.

                                                                                                    
 • Article Statistics