CUMHURİYETİMİZİN KURUCUSU ATATÜRK VE GÜZEL SANATLAR

Author :  

Year-Number: 2018-Volume 10
Language : null
Konu :
Number of pages: 94-102
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu derleme makalede Cumhuriyet’in kurucusu Atatürk’ün güzel sanatlara ilgisinden ve güzel sanatlara verdiği önemden söz edilecektir. Atatürk, çocukluğundan başlayarak sanata ilgi duyan, sanatı seven, sanatçılara değer veren ve destekleyen bir devlet adamıdır. Kültür ve sanat alanında birçok yenilik getirmiş, Türkiye'yi yüksek bir uygarlık düzeyine ulaştırırken, sanata verdiği önemle Modern Türk Sanatı’nın gelişimine büyük katkıları olmuştur. Sanata ve sanatçıya verdiği önemi, onun söyledikleri ve yaptıklarıyla kısmen de olsa açıklayabiliriz. Atamızın Kültür ve sanat alanındaki temel düşüncesi, yüksek düzeydeki zengin Türk kültürünü ve sanatını tanıtmaktı. Bu amaçla kültür ve sanat adamlarını her zaman korumuş, kollamış ve onların çalışmalarına destek olmuştur. Sanat ve kültür adamları yetiştirilmesi için girişimlerde bulunmuş, dünyadaki gelişmeleri izlemiş ve Türk insanının bilimde ve sanatta çağdaş düzeye ulaşması için büyük çaba göstermiştir. Ona göre güzel sanatlar alanındaki başarı, bütün inkılâpların başarıldığına dair bir kanıttır. Bu konuda yazılmış önemli anı ve makalelerden derlenen bu çalışma, bir bellek tazelemesidir.

Keywords

Abstract

This edited article is about the interest on fine arts of Ataturk, The founder of The Turkish Republic. Ataturk is a state leader who loved and supported the fine arts and the artists. He developed and modernized the culture and the arts in Turkey while he had been very supportive for Modern Turkish Art which helped Turkey to reach high civilized society. We could explain his interest on art and on artists even partially with his speeches and his new politics. He wished great Turkish art and culture to be known well. He followed the developments in the world and he wanted the Turkish people have a modern and civilized state in both arts and sciences since he was a big fan of supporting and protecting the artists to get better education. He thought that the success on fine arts is an evidence of a succes of his series of revolution on society.

Keywords


 • AKARSU, Bedia, Atatürk ve Sanat, Altın portakal Kültür ve Sanat Vakfı Yayını, 2000. (Nakleden Bedri Baykam, 2001)

 • ALPSAN, Feyzaver, (DanıĢman ve Ali Bey Hüseyinzade Turan’ ın kızı), Ġbrahim Yıldırım (BilirkiĢi), Ali Bey Hüseyinzade Turan, Türk Ocakları Ġstanbul ġubesi Yayını, Ġstanbul, 2012.

 • ARIBURNU, Kemal, Atatürk’ten Anılar, Türkiye ĠĢ Bankası Yayınları, Ankara 2.Basım, 1976.

 • Atatürk’ün Kültür ve Medeniyet Konusundaki Sözleri (1990). Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Sayı: 37, Ankara

 • BAYKAM, Bedri, Binyıl Kırılması (Mustafa Kemal Batıcı Değil ÇağdaĢlaĢan Dünyanın Öncülerindendi 67/78- Atatürk ve Sanat 79) Ġstanbul, 2001.

 • ELĠBAL, Gültekin, Atatürk ve Resim Heykel, Türkiye ĠĢ Bankası Yayını, Ġstanbul, 1973. (Nakleden Bedri Baykam 2001).

 • GENÇAYDIN, Zafer, Atatürk ve Sanat, Altın Portakal Kültür ve Sanat Yayını, 2000, (Nakleden Bedri Baykam).

 • GEZER, Hüseyin, Türk Heykeli (Cumhuriyet Dönemi), Türkiye ĠĢ Bankası Yayınları, Ankara, 1984.

 • GÜRBÜZ, Yılmaz, “Atatürk ve Gökalp’in ġiirleri Arasındaki Benzerlik”, Milli Kültür, Cilt.3, Sayı 7, 1981.

 • KRĠPKL, Heinrich, (Ulus Zafer Anıtı 1927, Pietre Canonica, Taksim Anıtı, 1926-1928 (Nakleden Bedri Baykam 2001).

 • TURANĠ, Adnan, (1992). “Atatürk ve Güzel Sanatlar”, Atatürkçü DüĢünce, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk AraĢtırma Merkezi, Ankara.

 • “Atatürk, Sanat, Sanatçı ve Resim” adlı “Anonim” makale, T.C. Başbakanlık, Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu,Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Dergi. http://www.atam.gov.tr/dergi/sayi-56/ataturk-sanat-sanatci-ve-resim, Atatürk’ün Kültür ve Medeniyet Konusundaki Sözleri (1990). Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Ku

                                                                                                    
 • Article Statistics