İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRKLERDE SÜSLEME SANATI

Author :  

Year-Number: 2018-Volume 10
Language : null
Konu :
Number of pages: 124-127
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türklerde süsleme sanatı göçebe yaşam tarzına uygun bir gelişim göstermiştir. Koşum takımları, kemer tokası ve diğer giyim malzemeleri üzerindeki süslemeler Türklerin sanat anlayışını göstermesi bakımından önem arz etmektedir. Göçebe yaşam tarzı içerisinde daha çok taşınabilir malzeme üzerinde uygulanan süslemeler, özellikle Uygur döneminde yerleşik yaşama geçişle birlikte mimari eserler üzerinde de görülmeye başlamıştır.

Keywords

Abstract

Ornamental art in Turks has evolved to fit the nomadic lifestyle. The ornaments on the harnesses, belt buckles and other clothing materials are important for showing the artistic understanding of the Turks. In the nomadic lifestyle, the ornaments applied mostly on portable material have begun to be seen on the architectural artifacts with the transition to settled life especially in Uyghur period.

Keywords


 • Barışta, H.Ö. (1984). Türk İşleme Sanatı. Ankara: Gazi Eğitim Fakültesi Yayınları.

 • Barışta, H.Ö. (1984). Türk İşleme Sanatı. Ankara: Gazi Eğitim Fakültesi Yayınları.

 • Bodur, F. (1987). Türk Maden Sanatı. İstanbul: Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, s.11-19.

 • Çandarlıoğlu, G. (2002). Uygur Devletleri Tarihi ve Kültürü. Türkler. Ed. S. Koca vd. Ankara: Semih Ofset, 2, s.193-214.

 • Eliade, M. (2003). Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi. İstanbul: Kabalcı Yayınları.

 • Eroğlu, E. (2017). Turfan Bölgesine Göçün Uygur Yaşamına Etkileri. TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi. C.9, S.35, s.326-331.

 • Esin, E. (1985). Türk Kültür Tarihi: İç Asya’daki Erken Safhalar. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları.

 • Esin, E. (1997). Türk Kültür Tarihi: İç Asya’daki Erken Safhalar. Ankara: Atatürk KültürGrousset, R. (1996). Bozkır İmparatorluğu. Çev. M.R. Uzmen. İstanbul: Ötüken Yayınları.

 • Kılıçkan, H. (2004). Orta Asya’dan Anadolu’ya Türk Bezeme Sanatı ve Örnekleri. İstanbul: İnkilap Yayınevi.

 • Melyukova, A. I. (2014). İskitler ve Sarmatlar. Çev. A. Şenel. Erken İç Asya Tarihi. Der. D. Sinor. İstanbul: İletişim Yayıncılık, s.141-166.

 • Memiş, E. (2009). Eskiçağ’da Türkler . Konya: Çizgi Kitabevi.

 • Okladnikov, A.P. (2000). Tarihin Şafağında İç Asya. Çev. A. Şenel. Erken İç Asya Tarihi. Der. D. Sinor . İstanbul: İletişim Yayıncılık, s.61-140.

 • Ögel, B. (2014). İslamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.

 • Roux, J. P. (2001). Orta Asya Tarih ve Uygarlık

 • . Çev. L. Arslan. İstanbul: Kabalcı Yayınevi. Tekçe, E. F. (1993). Pazırık. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

 • Toparlı, R., Çigenli, S. ve Yanık, N. H. (2000). Kitab-ı Mecmu-ı Tercüman-ı Türki ve Acemi ve Mugali. Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları.

 • Tuluk, H. (2008). Türk Süsleme Sanatları İçinde Metal Sanatı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

                                                                                                    
 • Article Statistics