MECLİS-İ MEBUSAN YOZGAT MEBUSU “KINACIZADE ŞAKİR BEY”İN 1912 SENESİ MECLİS FAALİYETLERİ

Author :  

Year-Number: 2018-Volume 10
Language : null
Konu : Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Number of pages: 103-110
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

II. Meşrutiyet Döneminde yapılan seçimler çoğulcu katılım özelliği taşımaktadır. Bu durum demokratik siyasal kültürün gelişmesinde önemli bir rol oynadığı gibi yeni bir oluşumu da beraberinde getirmiştir. Bu süreç 1908 seçimleri ile başlamış 1912, 1914 ve 1919 olmak üzere dört genel seçim yapılarak tamamlanmıştır. Meşrutiyet dönemi Meclisleri her bakımdan Türk parlamento tarihinde oldukça derin izler bırakmıştır. Osmanlı Devleti’nin farklı şehirlerinden seçilerek Meclise gelen mebuslar yapmış oldukları siyasi faaliyetler ile dönemin fikir hayatı, eğitim, hukuk, seçim, siyasal, sosyal ve ekonomik yapısına ışık tutmuşlardır. Bu çalışmanın amacı II. Meşrutiyet Dönemi’nde yapılan genel seçimler sonucunda oluşan Osmanlı Meclis-i Mebusan’ın da görev yapmış Yozgat mebusu Kınacızade Şakir Bey’in ikinci Döneme ait meclis faaliyetlerini ele almaktır. Özellikle yasama faaliyetleri içerisinde yapmış konuşmaları tespit edilen Şakir Bey; Mecliste yaptığı faaliyetlerle önemli izler bırakmış ülke sorunları hakkında kendi düşüncelerini ve çözüm önerilerini ortaya koymuştur. Bu çalışmanın ana kaynaklarını TBMM arşivinde bulunan Meclis-i Mebusan Zabıt Cerideleri, Meclis albümleri ile meşrutiyet dönemi diğer bilgi ve belgelerden faydalanılmıştır

Keywords

Abstract

The elections in the II. Constitutional Period had the characteristics of pluralistic participation. Just like how this situation played an important role in the development of democratic political culture, it brought with it a new entity. This process started with the 1908 elections and concluded, holding four general elections in 1912, 1914, and 1919. The Parliaments of the Constitutional Period have left rather deep marks on the history of the Turkish parliament in every respect. Being chosen from the different cities of the Ottoman State, the deputies coming to the Parliament shed light on the political activities they had done and on the ideal life, education, laws, elections, political, social, and economic structures of the period. The purpose of this study is to discuss the parliamentary activities in the second period of the Yozgat deputy Kinacizade Shakir Bey, who held office in the Ottoman Chamber of Deputies that formed as a result of the general elections held in the II. Constitutional Period. Shakir Bey, whose speeches have been identified especially within his legislative activities, left important marks with his activities in the Parliament and revealed his own thoughts and solution proposals about the country’s problems. The main sources of this study benefited from the Official Meeting Reports of the Chamber of Deputies found in the GNAT archives, Parliamentary albums, and other information and documents of the constitutional period.

Keywords


 • Belgelerle ve Fotoğraflarla Meclis-i Mebusan (1877-1920) (2010), Hazırlayan: T. Cengiz Göncü, İstanbul.

 • Çavdar, Tevfik, (2004), Türkiye’nin Demokrasi Tarihi, 1839-1950, Ankara.

 • Çoker, Fahri, Milli Mücadele ve TBMM I. Dönem (1919-1923) (1995), Cilt 3, TBMM Vakfı Yayınları No:6, Ankara

 • Demir, Fevzi, (2007), Osmanlı Devleti’nde II. Meşrutiyet Dönemi Meclis-i Mebusan Seçimleri, İmge Kitapevi, Ankara.

 • Demirci, H.Aliyar, (2006), İkinci Meşrutiyet’te Ayan Meclisi 1908-1912, İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınları, İstanbul.

 • Devletimizi Kuranlar, (1985), Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi, 65. Yıl Ajans –Türk Matbaacılık Sanayi, Ankara.

 • Gazel, Ahmet Ali, (2008), “II. Meşrutiyet Dönemi‟nde İttihatçılarla Muhaliflerin “Uzlaşma” Çabaları (1908-1912)”, Yüzüncü Yılında II. Meşrutiyet, Editör: Asım Öz, İstanbul, ss.205-233.

 • M.Halis Özer, (2014), “Cumhuriyetin İlk Yıllarında Milli Tüccar Oluşturma Çabalarında İş Bankası‟nın Rolü “, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 69, Sayı 2, s.351-357.

 • Olgun, Kenan, (2011),“Türkiye‟de Cumhuriyetin İlanından 1950‟ye Genel Seçim Uygulaması”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt XXVII, Sayı:79, Mart, Ankara, ss.1-36.

 • Saygı, Serhan Kemal, (2014), Meclis-i Mebusan’da İzmir Mebusları (1908-1918), Libra Yayıncılık, Ankara.

 • -23 Temmuz 1328), (1946), Vilayet ve Müstakil Sancaklara ve Yeni Türk Alfabesine Göre Sıralanmıştır, Ankara.

 • Toprak, Zafer, (1985), “Meşrutiyet‟te Seçimler ve Seçim Mevzuatı”, TCTA, C.4, İstanbul, ss.970-976.Türkiye Büyük Millet Meclisi Azay-ı Kiramına Mahsul Muhtasar İkinci ve Üçüncü Dönem Tercüme-i Hal Varakası.

 • Varlık, M. Bülent, (2014), “Ankara Millî Mensucat [Türk] Anonim Şirketi (1916-1930)”, Ankara Araştırmaları Dergisi, Haziran, 2 (1), ss.74-92.

                                                                                                    
 • Article Statistics