The Economic Richness of Turkey in the Seljuk Period, The Causes and Consequences of the Stretching of this Richness

Author:

Year-Number: 2018-Volume 10
Number of pages: 252-260
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye Selçuklu Devleti, uzun savaşlar ve kargaşanın ardından XII. ve XIII. yüzyılda, önce siyasî istikrara, hemen ardından da iktisadî refaha kavuşmuştur. Ülkenin ulaştığı gönenç ve zenginlik hakkında devrin müellifleri çeşitli bilgiler vermişlerdir. Selçuklu Türkiyesi'nde ticaretin sekteye uğramasında devletin içine düştüğü siyasî buhranın rolü büyüktür. Türkiye Selçuklu Devleti, en müreffeh devrini I. Alaaddin Keykubâd'ın (1220-1237), saltanatı sırasında yaşamıştı. O'nun ölümüyle de gerileme ardından da yıkılış devresine girildi. Bu durumu devrin tarihçisi İbn Bibi, "Ülkenin düzeni alt üst oldu" diyerek özetlemektedir. Şemseddîn Ahmed el-Eflâkî el- Ârifî'nin (Ö.1360) bir rivayeti de I. Alaaddin Keykubâd (1220-1237), dönemi ile ondan sonraki devirler arasındaki farkı güzel bir biçimde tasvir etmektedir. Bu rivayete göre; Baha Veled (Ö.1231), I. Alaaddin Keykubâd'ın (1220-1237) gördüğü bir rüyayı tabir ederken; "Senin zamanında insanlar rahat yaşayacak... senin zamanında altın gibi kıymetli olacaklar. Senin oğulların gümüş derecesinde, torunlarının zamanında tunç mertebesine düşecekler, alçak ve haris insanlar başbuğ olacaklar" demiştir. İlhanlılar'ın (1256-1353) müstemlekesi durumuna düşen Türkiye, çok ağır vergilerin toplandığı, İlhanlılar tarafından atanan valilerin veya müstevlilerin ağır vergilerle halkı soyup zengin oldukları bir ülke olmuştur.

Keywords

Abstract

Turkey Seljuk State, after long wars and turmoil, XII. And XIII. In the 20th century, political stability first followed by economic refuge. The authors of devrin about the wealth and wealth reached by the country gave various information. In Selçuklu Turkey, the role of the political crisis that falls into the state in the trade of trade is great. The Seljuk State of Turkey experienced its most prosperous period during the reign of I. Alaaddin Keykubad (1220-1237). He fell into a downturn after death, and then fell into a devastation cycle. This situation is summarized by the devra historian Ibn Bibi, saying, "The order of the country is inferior." A narration of Şemseddîn Ahmad al-Eflaqi al-Arifî (d.1360) also depicts the difference between the period Alaaddin Keykubad (1220-1237) and the subsequent periods in a beautiful way. According to this rumor; Baha Veled (Ö.1231), Alaaddin Keykubad (1220-1237) saw a dream that he saw; "People will live comfortably in your time ... they will be precious like gold in your time, in the silver of your sons, in the time of their grandkids, they will fall to the bronze rank, and they will be low and wretched people." Turkey, which is in the position of Ilhanlılar (1256-1353), became a country where very heavy taxes were collected, governors appointed by Ilkhanis or robbers were robbed by heavy taxes.

Keywords