HEİNRİCH CHRİSTOPH FREİHHER VON PENKLER’İN İSTANBUL ELÇİLİĞİ VE FAALİYETLERİ

Author:

Year-Number: 2018-Volume 10
Number of pages: 222-251
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Uluslararası ilişkilerin yürütülmesindeki en önemli unsurlardan birisi devletlerin birbirini karşılıklı temsilidir. Devletlerarası ilişkilerde karşılıklı temsili sağlayan en önemli kişiler ise elçilerdir. Bu durum elçilere verilen karşı taraf hükümdarı nezdinde kendi devlet başkanını temsil yetkisi ile ilgilidir. Bu sebeple iki devlet arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulması ve gelişiminde elçilerin faaliyetlerinin bilinmesi oldukça önem arz etmektedir. Bu noktada 1526 Mohaç Meydan Muharebesi ile başlayan ve uzun yıllar devam eden Osmanlı-Avusturya ilişkilerinde birçok elçinin karşılıklı olarak gönderildiği bilinmektedir. Bunlardan birisi XVIII. yüzyılın ortalarında Babıâli’ye gönderilen Heinrich Christoph Freihher Von Penkler’dir. Çalışmada XVIII. yüzyıl Osmanlı-Avusturya ilişkilerinin gelişiminde önemli katkıları olan Avusturya elçisi Heinrich Christoph Freihher Von Penkler’in iki kez getirildiği İstanbul elçiliği sırasındaki faaliyetleri üzerinde durulmuştur. İlki 1742-1754 yılları arasında, ikincisi 1762-1766 yılları arasında elçilik faaliyetlerinde bulunan Penkler’in elçiliği Osmanlı-Avusturya ilişkileri açısından oldukça önemlidir. Nitekim Penkler ilk elçiliği sırasında 1739 Belgrad Barış Antlaşması’nın 1747 yılında uzatılmasını sağlamıştır. Yedi Yıl Savaşları’na denk gelen ikinci elçiliği döneminde ise Penkler, devleti ile Osmanlı arasındaki ilişkilerin dostça devam etmesinde büyük rolleri olmuştur. Çalışmada XVIII. yüzyıl Osmanlı-Avusturya ilişkilerinin gelişiminde Heinrich Christoph Freihher Von Penkler’in etkisi ortaya çıkartılmak istenmektedir. Yine çalışmada elçinin Osmanlı İstanbul’da kaldığı süre boyunca ihtiyaçlarının karşılanması ve teşrifat kuralları dâhilinde kendisine yapılan uygulamaların tespiti üzerinde durulmuştur. Araştırmada bu amaçları gerçekleştirmek amacıyla döneme ait birinci kaynaklar olan arşiv vesikaları ile kronikler ve diğer eserlerden istifade edilmiştir.

Keywords

Abstract

One of the most important elements in the conduct of international relations is mutual representation of states. The most important persons providing mutual representation in interstate relations are the embassys. This is related to the authority to represent his / her president in the presence of the opposing ruler given to the embassies. For this reason, it is very important to know the activities of the ambassadors in the establishment and development of diplomatic relations between the two states. At this point it is known that many ambassadors were sent mutually in the Ottoman-Austrian relations which started with 1526 Mohaç Meydan Battle and continued for many years. One of them is XVIII. Heinrich Christoph Freihher Von Penkler, who was sent to the Babıâli in the middle of the century. In study Heinrich Christoph Freihher Von Penkler, who is an important contributor to the development of Ottoman-Austrian relations in the 18th century, has been focusing on the activities of the Istanbul embassy, which was brought twice. The embassy of Penkler, which was in the province of 1742-1754 and the second of which was in the embassy activities between 1762-1766, is very important in terms of Ottoman-Austrian relations. As a matter of fact, during the first embassy of Penkler, the 1739 Belgrade Peace Treaty was extended in 1747. In the period of the second embassy, which corresponds to the Seven Years' War, the Penkler played a major role in maintaining friendly relations between the state and the Ottoman Empire. In study the influence of Heinrich Christoph Von Penklers in the development of Ottoman-Austrian relations in the 18th century is desired. Again during the study, it was emphasized to meet the needs of the embassy during the Ottoman period in Istanbul and to determine the applications made to them within the guidelines. In order to realize these aims in the research, archive resources, which are the first sources of turnover, were used from chronicles and other works.

Keywords