İNGİLİZ MANDASI DÖNEMİNDE TÜRKMENLER VE TÜRKMENELİ ÖZELİNDE IRAK (1918-1932)

Author:

Year-Number: 2017-Volume 9
Number of pages: 232-246
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkmenler 647 yılından itibaren Irak bölgesine yerleşmeye başlamışlardır. Bölgeye uzun yıllar damgasını vurduklarından dolayı, Irak’ın coğrafyasının bir bölümü “Türkmeneli” olarak adlandırılmıştır. Türkmeneli Musul şehrinin batısındaki Telafer ilçesi ve civarındaki köylerden başlayarak doğu ve güneydoğuya doğru, Musul, Erbil, Altunköprü, Kerkük, Tuzhurmatu (Tazehurmatu), Kifi, Karatepe, Kızılarbat, Hanakin, Mendeli, Bedre ve Şahbaran şehirlerini kapsayan bir bölgedir. Türkmenler; Osmanlı Devleti döneminde bu coğrafyada, devletin ana unsurlarından birisi olarak yaşamlarını huzur ve güven içerisinde devam ettirmişlerdir. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerine gelindiğinde ise batılı devletlerin Irak coğrafyası üzerindeki emellerinden dolayı, günümüzde de halen daha devam eden zor günleri başlamış oldu. Türkmeneli özelinde Irak bölgesi Musul meselesi ile Anadolu’dan ayrılmış ve Türkmenler İngiltere yönetimi altına girmişlerdir. 1918-1932 yılları arasındaki dönem İngiliz manda yönetimi olarak geçmiş ve Türkmenler bu dönemde bazı katliamlara maruz kalmışlardır.

Keywords

Abstract

Turkmen started to come to Iraq region from 647. Due to the fact that they have stamped the region for many years, some of the geography in Iraq is called Turcomania. Turcomania is a region covering the cities of Mosul, Arbil, Altun Kupri, Kirkuk, Tuz Khurmatu (Tazehurmatu), Kifri, Karatepe, Kızılarbat, Hanakin, Mendeli, Bedre and Shahbaran, starting from the town of Telafer and its surrounding villages to the east and southeast. During the Ottoman period, the Turkmen continued their lives as peace and security as one of the main elements of the state. When the Ottoman Empire came to its recent times, the difficult times of Turkmens continued today due to the western states' immigration to Iraq's geography. Turcomania region, the Iraqi region was separated from the Mosul and the anadol, and the Turkmen were under British rule. The period between 1918 and 1932 was referred to as the British mandate and the Turkmen were exposed to some massacres during this period.

Keywords