GEÇMİŞTE ERZİNCAN ŞEHRİNİN SOSYO-EKONOMİK VE KÜLTÜREL YAPISI (M.Ö. II. YÜZYIL - M.S. XVII. YÜZYIL)

Author :  

Year-Number: 2017-Volume 9
Language : null
Konu : ORTA ÇAĞ
Number of pages: 152-174
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Erzincan, hem ilkçağda hem de ortaçağda bir yerleşim yeri olarak her zaman insanların kendisinden vazgeçemediği bir bölge olmuştur. Çevresinde var olan diğer yerleşim birimlerine göre hem coğrafi koşulları hem de iklim şartları açısından daha yaşanılır olan Erzincan, bu özelliği ile henüz barınma ve kendini koruma içgüdülerine sahip olan ilkçağ insanı için uygun bir yaşam alanı sunmuştur. Olumsuz şartların kalktığı ve İnsanoğlunun, hem maddi hem de manevi olgunluğunun oluşmaya başladığı Ortaçağ döneminde de Erzincan, sık sık depremlere maruz kalsa da sosyal, kültürel ve iktisadi bakımlardan gelişmeler göstermiş ve insanlar için her zaman bir cazibe merkezi olmuştur. Şüphesiz onun her zaman bir cazibe merkezi olmasında en büyük etkenler verimli toprakları, elverişli iklimi, transit ticaret yolu üzerinde olması ve ortasından akan karasu ırmağıdır. Bu özellikleri ile Erzincan, üzerinde yaşayanları her zaman etkilemiş ve sözü edilen tarihi dönemler boyunca kendine has bir medeniyeti ortaya çıkarmıştır. İşte biz bu çalışmada Erzincan’ın kendine has bu medeni yapısında sosyo-ekonomik ve kültürel yönden ilkçağ ve ortaçağ bağlamında nasıl bir dönüşüm yaşadığını ele almaya çalışacağız.

Keywords

Abstract

Erzincan has always been a region where people can not give up on themselves as a settlement both in the early ages and in the middle ages. Erzincan, which has a habit of living in terms of both hemispheric conditions and climatic conditions according to the other settlements around it, has offered a suitable living space for the primitive man who has the instinct of self-protection and self-protection. In the Middle Ages, when negative conditions and human and material and spiritual hegemony are beginning to emerge, Erzincan has developed from social, cultural and economic care, and has always been a center of attraction for people. Undoubtedly, the most important factors in her being a center of attraction are the fertile land, the favorable climate, the terrible rapture that flows through the middle and the transit trade route. With these characteristics, Erzincan has always influenced the people who live on it and revealed a unique civilization during the mentioned historical periods. In this work, we will try to get a sense of the transformation of Erzincan's unique civilization in socio-economic and cultural aspects in the context of ancient and medieval.

Keywords


 • Akkan, Erdoğan (1963),Erzincan Ovasının İklim Özellikleri, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih

 • Akkan, Erdoğan (1963),Erzincan Ovasının İklim Özellikleri, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, 21(3-4), s.79-101

 • Aksüt, Ali Kemali (1992), Erzincan Tarihi, Coğrafi, Toplumsal, Etnografı, İdari, İnceleme Araştırma Tecrübesi, Kaynak Yayınları: İstanbul.

 • Altınbilek, M.S. (1997), Plânlama Sorunları Açısından Erzincan’ın Şehir Coğrafyası (Basılmamış Doktora Tezi), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Erzurum.

 • Bakır, Abdulhalik, (2005), Ortaçağ İslam Dünyasında Tekstil Sanayi Giyim-Kuşam ve Moda, Bizim Büro Basımevi: Ankara.

 • Barbaro, Josaphat, (2005), Anadolu’ya ve İran’a Seyahat, trc. Tufan Gündüz, Yedi Tepe Yayınları: İstanbul.

 • Batuta İbn-i ( 2004), Seyahatnamesi, trc. A. Sait Aykut, c. I, Yapı Kredi Yayınları: İstanbul.

 • Cahen, Claude (2000), Osmanlılardan Önce Anadolu ( Cev: Erol Üyepazarcı ) Tarih Vakfı Yurt Yayınları: İstanbul.

 • Can, Yılmaz (1995), İslam Şehirlerinin Fiziki Yapısı, Türkiye Diyanet Vakfı: Ankara. Çelebi, Evliya, (1314,1896), Seyahatname, II, İkdam Matbaası: İstanbul.

 • Darkot, Besim (1993) Erzincan, TDV. İslam Ansiklopedisi, IV, İstanbul: MEB Yayınları.

 • Eflaki, Ahmet (2006), Ariflerin Menkıbeleri I ( Çev. Tahsin Yazıcı) Kabalcı Yayınları: İstanbul.

 • Gül, Abdulkadir (2009), “1642-1643 Tarihli Avârız Defterlerine Göre Erzincan Şehri”Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt-Sayı: 11-1, s.111-129

 • Hayli, Selçuk (2002), “Erzincan Ovasında Genel Arazi Kullanımı”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 12, S.1, s.1-23

 • Hayli, Selçuk (2002), “Erzincan Ovasında tarımın başlıca özellikleri”Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 12, S.2, s.1-29

 • Kara, Ruhi (1999), Erzincan Efsaneleri Üzerine Bir Araştırma, (Yüksek lisans) Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Erzurum.

 • Kurban, Doğan (1968), Anadolu-Türk Şehri Tarihi gelişimi, Sosyal ve Fiziki Özellikleri üzerinde Bazı Gelişmeler, Vakıflar Dergisi, 7, s. 53-57

 • Miroğlu, İsmet (1990), Kemah Sancağı ve Erzincan Kazası (1520- 1566), TTK Basımevi: Anakara. Miroğlu, İsmet (1995)Erzincan, DİA, XI, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları: İstanbul.

 • Nasuh, Matrakçı (1976), Beyan-ı Menazil-i Sefer-i Irakeyn, Yay. H.G. Yurdaydın, Ankara.

 • Özgüç, Tahsin (1969), Altıntepe II: mezarlar, depo binası ve fildişi eserler = Altıntepe II : tombs, storehouse and ivories, Türk Tarih Kurumu yayınları: Ankara.

 • Özgüdenli, Osman Gazi (2009), Selçuklular, (Büyük Selçuklular / Sosyo ekonomik ve Kültürel Hayat ), TDV İslam Ansiklopedisi, cilt: 36, s.371-375

 • Sakaoğlu, Necdet (2005), Türk Anadolu’da Mengücekoğulları, Yapı Kredi Yayınları: İstanbul

 • Soloman Wilhem,-Kalvi,Erzincan Yer Sarsıntıları www.mta.gov.tr/v2.0/daire-Sümer, Faruk (1998), Selçuklular Devrinde Doğu Anadolu’da Türk Beylikleri, Türk Tarih Kurumu Basımevi: Anakara.

 • Sümer, Faruk (2009),“ Selçuklular”, TDV İslam Ansiklopedisi, Cilt,36,s.365-371,

 • Şahin, Tahir Erdoğan (1997), Erzincan’da Mevlevilik hareketleri, Selçuk Üniversitesi 9. Milli Kongresi Tebliğler 15-16 Aralık, s.123-143

 • Şahin, Tahir Erdoğan (2014), Hayaşa Bölgesi Tarihi I, Yukarı ülke Erzincan, Berikan Yayınevi: Ankara

 • Şahin, Tahir Tarihi,Erdoğan (1985), Anadolu’nun tarihi akışı içerisinde Siyasi, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel açıdan Erzincan1.cilt, Erzincan Hayra Hizmet ve Dayanışma Vakfı Yay: Erzincan

 • Turan, Osman (1993), Doğu Anadolu Türk Devletleri Tarihi, Turan Neşriyat Yurdu: İstanbul.

 • Turan, Osman (2008), Selçuklular Tarihi ve Türk-İslam Medeniyeti, Ötüken Yayınevi: İstanbul. Umar, Bilge (1993), Türkiye’deki Tarihsel Adlar, İnkılap: İstanbul.

 • Urfalı, Meteos (1987), Urfalı MeteosVekayi- Namesi (952-1136) ve Papaz Grigor’un zeyli (1136- 1162) Çev: Hrant D. Anderesyan, Türk Tarih Kurumu: Ankara.

 • Yüksel, Hasan (1998), “Erzincan Mevlevihanesi” Vakıf ve Kültür Dergisi, Yıl 1, C.1, S.:3 , s.47-49 İnternet

 • http://veliagagiller.blogspot.com/2009/10/1930-li yıllarda çekilen-erzincan http://kanalkultur blogspot.com

 • http://anahtar.sanayi.gov.tr./Files/Attachments/ımages/erzincan-bakır-imalat ve1132014141123.jpg http://gezgindiyarı.com/hangi-il-hangi-urun ile-meşhurdur

                                                                                                    
 • Article Statistics