Memlûk Merkeziyetçiliğinin Bazı Yönleri

Author:

Year-Number: 2017-Volume 9
Number of pages: 440-455
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Memlûk Devleti’nin merkeziyetçi bir yönetim anlayışını geliştirdiği kabul edilmektedir. Ancak bu merkeziyetçi yönetim tezi, çeşitli yönlerden değerlendirilmemiş ve açıklanmamıştır. Bu makale, belirlenen başlıklar üzerinde Memlûklerin merkezileşme eğilimlerine dikkat çekmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda veraset sistemi, memlûk kurumu, Moğol tesiri ve dönemin şartları, Kahire Abbasi Halifeliğinin Memlûk Devleti’ndeki durumu ve sosyo-ekonomik yansımaları gibi konular üzerine odaklanılacaktır. Her başlıkta konuya dair ulaşılan sonuçlar, yorumlar ve yaklaşımlar değerlendirilecektir.

Keywords

Abstract

It is accepted that Mamluk state advanced on a centralist administration approach. However, the centralist administration thesis has not been appraised and explained from various perspectives. This article aims at explaining Mamluks’ centralization tendency on selected topics. In this context such subjects as succession system, mamluk institution, Mongol influence and conditions of era, Cairo Abbasid Caliphate’s situation in the Mamluk state and socio-economic reflections will be focused. In each topic the reached results, comments and approachs relating to the subject will be evaluated.

Keywords