MÜŞTEREK SALTANATIN KÜÇÜK ORTAĞI: II. ALÂEDDİN KEYKUBAD

Author :  

Year-Number: 2017-Volume 9
Language : null
Konu : Selçuklu Tarihi
Number of pages: 345-356
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Gıyaseddin II. Keyhüsrev’in teamüllere aykırı olarak gönül verdiği Gürcü Hatun’dan olan oğlu Alaaddin’i doğar doğmaz veliaht olarak tayin etmesine rağmen Alaaddin, müstakil olarak hiçbir zaman tahta çıkamamış, daima kardeşleri II. Keykavus ve IV. Kılıçarslan’ın iktidarının gölgesinde kalmıştır. Celaleddin Karatay’ın girişimleri sonucu üç kardeşin birlikte tahta çıkartılması ile Alaaddin II. Keykubad müşterek saltanatın en küçük ortağı olmuş ve sultan olarak hutbe, para ve kitabelerde adı geçmişse de bir hükümdar gibi hareket edememiştir. Esasen Selçuklu Tarihine yön verecek bir sultan olmaktan çok uzakta olan Alaaddin II. Keykubad, bazı kaynaklar tarafından sultan olarak dahi zikredilmemiştir. Moğolları memnun edici bir siyaset takip ettiği anlaşılan ve devlet adamları tarafından babasının vasiyeti doğrultusunda tahrik edilen Alaaddin II. Keykubad için Moğolistan seyahati, tahtı tek başına ele geçirebilmesi adına bir fırsat yaratmışsa da amacına ulaşamadan genç yaşta öldürülmüştür.

Keywords

Abstract

Although Kaykhusraw II appointed Alaeddin, who was born by Georgian woman whom Kaykhusraw set his heart on against precedents, as a crown prince upon his birth, Alaeddin never ascended the throne autonomously and constantly stayed under the shadow of his brothers, Kaykaus II and Kilij Arslan IV's authority. As a result of Celaleddin Karatay's attempts, with three brothers ascending the throne together, Kayqubad II became the youngest associate of the collective reign and although his name was mentioned in khutbah, money and inscriptions as a sultan, he did not act as a monarch. Actually, Kayqubad II who was far from directing the history of Seljuq Dynasty as a sultan, he was not even mentioned as a sultan by some sources. For Kayqubad II, who seemed to ensue a policy pleasing Mongols and was provoked by statesmen on his father's will, Mongolia expedition created an opportunity to take the throne alone, but he was murdered at a young age without achieving his goal.

Keywords


 • ABUL FARAC, Gregory, Abul Farac Tarihi II, Ö. Rıza Doğrul, TTK Yayınları, Ankara 1987.

 • ABUL FARAC, Gregory, Abul Farac Tarihi II, Ö. Rıza Doğrul, TTK Yayınları, Ankara 1987. ABUL FARAC, Gregory, Tarihi Muhtasarü’d-Düvel, Antun Salihani, Beyrut 1890.

 • ABUL FARAC, Gregory, Tarihi Muhtasarü’d-Düvel, Şerafettin Yaltkaya, TTK Yayınları, İstanbul 2011.AHMED BİN MAHMUD, Selçukname II, Erdoğan Merçil, Bilge Kültür Sanat Yayınları, İstanbul 2011. AKSARAYİ, Kerimüddin, Müsameretü’l-Ahbar, M. Nuri Gencosman, Ankara 1943.

 • ALPTEKİN, Coşkun, “Türkiye Selçukluları”, Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, C.8, Çağ Yayınları, İstanbul 1992.

 • EL-AYNİ, Bedrüddin Mahmud, Ikdü’l-Cüman fi Tarihi Ehli’z-Zaman, Muhammed M. Emin, C.1, Kahire ANONİM, Tarih-i Ali Selçuk, H. İbrahim Gök-Fahrettin Coşguner, Atıf Yayınları, Ankara 2014.

 • CAHEN, Claude, Osmanlılardan Önce Anadolu’da Türkler, Erol Üyepazarcı, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2014.

 • EDHEM, Halil, Kayseri Şehri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1982. EDHEM, Halil, “Tokat Kitabeleri”, TOEM, XXXV, 1332.

 • EFLAKİ, Ahmet, Ariflerin Menkıbeleri I., Tahsin Yazıcı, Hürriyet Yayınları, İstanbul 1973.EFLAKİ, Ahmet, Ariflerin Menkıbeleri II., Tahsin Yazıcı, Hürriyet Yayınları, İstanbul 1973.

 • ERDEM, İlhan, Türkiye Selçukluları İlhanlı İlişkileri (1258-1308), Yayınlanmamış Doktora Tezi, AÜDTCF, Ankara 1995.

 • ERKİLETLİOGLU, Halit - GÜLER Oğuz, Türkiye Selçuklu Sultanları ve Sikkeleri, EÜ Yayınları, KayseriERTUĞRUL, Ali, Anadolu Selçukluları Devrinde Yazılan Bir Kaynak: Niğdeli Kadı Ahmed’in el-Veledü’ş- Şefik ve’l-Hâfidü’l-Halîk’i, Yayınlanmamış Doktora Tezi, DEÜ, İzmir 2009.

 • GORDLEVSKİ, Vladimir, Anadolu Selçuklu Devleti, Azer Yaran, Onur Yayınları, Ankara 1988.

 • İBN BİBİ, El-Evamirü’l-Ala’iyyefi’l-Umuri’l-Ala’iyye (Selçukname), Mürsel Öztürk, TTK, Ankara 2014. İBN ŞEDDAD, Baybars Tarihi, Şerefüddin Yaltkaya, TTK, Ankara 2000.

 • KAYMAZ, Nejat, Anadolu Selçuklu Sultanlarından II. Giyasü’d-Din Keyhüsrev ve Devri, TTK, AnkaraKAYMAZ, Nejat, Anadolu Selçuklularının İnhitatında İdare Mekanizmasının Rolü, TTK, Ankara 2011. KAYMAZ, Nejat, Pervane Mu’inü’d-din Süleyman, AÜDTCF, Ankara 1970.

 • MÜNECCİMBAŞI, Ahmed b. Lüfullah, Camiü’d-Düvel, Ali Öngül, Kabalcı Yayınları, İstanbul 2017.NİGİDİ, Ahmed. el-Veledü’ş-Şefikve’l-Hâfidü’l-Halîk, Fatih Blm, No: 4518.

 • ÖZTUNA, Yılmaz, Devletler ve Hanedanlar, C. II, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1996. ÖNGÜL, Ali, Selçuklular Tarihi-2, Çamlıca Yayınları, İstanbul 2014.

 • SEVİM, Ali-MERÇİL, Erdoğan, Selçuklu Devletleri Tarihi, Siyaset, Teşkilat ve Kültür, TTK, Ankara 1995. SEVİM, Ali – YÜCEL, Yaşar, Türkiye Tarihi, TTK, Ankara 1998.

 • SİMON, De Saint Quentin, Bir Keşişin Anılarında Tatarlar ve Anadolu 1245-1248, DAKTAV, Alanya 2006. SÜMER, Faruk, Keykubad II., İslam Ansiklopedisi, C. 25, TDV Yayınları, İstanbul 2002.

 • TOGAN, Zeki Velidi, Umumi Türk Tarihine Giriş, İÜEF, İstanbul 1981.

 • TURAN, Osman, Celaleddin Karatay, Vakıfları ve Vakfiyeleri, Belleten, C.XII (12), TTK, Ankara 1948. TURAN, Osman, Keykubad II., İslam Ansiklopedisi, C.VI (6), MEB, İstanbul 1955.

 • TURAN, Osman, Selçuklular Zamanında Türkiye, Ötüken Yayınları, İstanbul 2005.

 • TURAN, Osman, Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi Tarihi II, Boğaziçi Yayınları, İstanbul 1999. ULUÇAY, Çağatay, İlk Müslüman Türk Devletleri, MEB, İstanbul 1977.

 • VON RUBRUK, Wilhelm, Moğolların Büyük Hanı’na Seyahat 1253–1255, Ergin Ayan, Ayışığı Yayınları, YAZICIZADE ALİ, Selçukname (Tıpkıbasım), Abdullah Bakır, TTK, Ankara 2014.

                                                                                                    
 • Article Statistics