Author of the Mecelle: Abdüssettâr Kırımî

Author:

Year-Number: 2017-Volume 8
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Ottoman History
Number of pages: 102-109
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Özet Kırım Savaşını müteâkip Anadolu’ya hicret eden Abdüssettâr Kırımî, öğrenimini İstanbul’da tamamlayarak Osmanlı İlmiye Teşkilâtı bünyesinde memuriyete başlamıştır. Arşiv belgelerine göre Şeyh’ül İslamlık bünyesinde İlâmat-ı Şeriyye Muhsırlığı, İlâmat-ı Şeriyye Mümeyyiz Muavinliği ve Mümeyyizliği, Meclis-i Tetkikât-ı Şeriyye ve Temyiz Mahkemesi Azalığı görevlerinde bulunmuştur. 1887’de Mekke-i Mükerreme Mollası unvanını alan Abdüssettâr Kırımî, Taif’de vefat etmiştir. Memuriyetinin yanı sıra uzun yıllar Hukuk Mektebinde de fıkıh müderrisliği yapan Abdüssettar Kırımî, Ahmet Cevdet Paşa’nın en çok takdir ettiği âlimlerden biridir. Türk Hukuk tarihinin en önemli nirengi noktalarından biri olan Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye Cemiyeti’nde de azalık yapmıştır ve Mecelle’nin 14, 15 ve 16. kitaplarının yazarları arasında yer almıştır. Yukarıda kısaca biyografisini verdiğimiz Abdüssettâr Kırımî’nin, “Teşrîhu Kavaidi'l Külliyye fi’l Ahkâmi’l Fer'iyyeti'l Ameliyye”, “Medhâl-i Fıkıh”, “Mecelle Şerh-i Teşrih” ve Ahmet Cevdet Paşa tarafından yayımlanmış olan “Tenbîhu’r Rukûd alâ enne’l-İmzâ’e mine’l-Kazâ fi’l-Kısâs ve’l-Hudûd” isimlerinde basılmış dört eseri günümüze ulaşmıştır. Bu makalede tetkik edilen yeni arşiv belgeleri ışığında Abdüssettâr Kırımî’nin hayatı, ilmî ve meslekî faaliyetlerine dair malumat verilerek, Türk Hukuk Tarihi’nin bu mümtaz siması bilim dünyasına daha yakından tanıtılmaya çalışılacaktır.

Keywords

Abstract

Abstract Abdussettar Kırımî who migrated to Anatolia after the Crimean War, has completed his education in Istanbul and started civil servants in the Ottoman Ilmiye Organization. According to archival documents, he worked in various missions of the religious court of the Ottoman State. In 1887, Abdussettar Kırımî, whom appointed as the Mullah of Mekka, has passed away in Taif. Abdussetttar Kırımî, who has been a canon law professor in Law School for many years, is one of the specialist most admired by Ahmet Cevdet Pasha. He was a member of the Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye Community, which was one of the most important landmark of Turkish law history, and he was also among the authors of 14, 15 and 16 books of Mecelle. Abdussettar Kırımî, which we have briefly given the biography of, has four published books: “Teşrîhu Kavaidi'l Külliyye fi’l Ahkâmi’l Fer'iyyeti'l Ameliyye”, “Medhâl-i Fıkıh”, “Mecelle Şerh-i Teşrih” and one of them has been published by Ahmet Cevdet Pasha in the name of “Tenbîhu’r Rukûd alâ enne’l-İmzâ’e mine’l-Kazâ fi’l-Kısâs ve’l-Hudûd”, all of them have reached today.

Keywords