Tanzimat Sonrası Osmanlı Kadını

Author :  

Year-Number: 2017-Volume 8
Language : null
Konu : History
Number of pages: 284-295
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tanzimat dönemiyle beraber Osmanlı yeni bir dönemin içine girmeye başlamıştır. Bu dönem her alanda değişimin yaşandığı, modernleşmenin başladığı bir dönem olmuştur. Yaşanan bu değişim Osmanlı kadınını da etkilemiştir. Bu dönemde feminizm, milliyetçilik, özgürlük, hürriyet, kadın hakları gibi fikirler Osmanlı toplumunda var olmaya ve yavaş yavaş yerleşmeye başlamıştır. Müslüman kadınların toplumsal statüsü, giyimleri, sosyal yaşama katılmaları, toplum içindeki davranış biçimleri değişmeye başladı. Osmanlı kadınları çıkardıkları dergiler ve gazetelerle seslerini duyurmaya çalışmışlardır. Batılı kadınlar incelemişler ve onların sahip olduklara haklara sahip olmak istemişlerdir. Öncü ve entelektüel kadınlar gazete ve dergilerde Osmanlı kadınını eğitmeye çalışmışlardır. Kadınların çalışma hayatına girmesi, erkelerle aynı haklara sahip olmak istemesi, eğitim hayatına katılması giyimlerinin değişmesi bu dönemde olmuştur. Ayrıca bu modernleşme döneminde kadınlar çeşitli dernekler kurarak kadınların toplumsal yaşama katılmaların sağlamışlardır.

Keywords

Abstract

The Ottoman state started to enter new era with the Tanzimat period. This era is the time when modernization began and had experienced changes in every field.This change had also affected the Ottoman woman. In this period, feminism,nationalism, freedom, liberty, woman righ etc. iddeas started to exist and locate slowly in Ottoman society. Social rank, wearing, joining of social life, behaviours in society of Muslim woman started to change. Ottoman women tryed announcing their voices through the press. They examined Western women and wanted to have the same rights that Western women had. Pioneer and intellectual women tryed to train Ottoman women with press. In this era, women, Joined work life, wanted have the same rights as men, joined education, changed clothes style. Also in this modernization era women provided joining to social life with establishing a lot of associations

Keywords


 • Eden Öncü Kadınlar”, TAED, 55, Erzurum 2016, s.225-254. AVCI Yasemin, “Osmanlı Devletinde Tanzimat Döneminde Otoriter Modernleşme ve Kadının

 • Özgürleşmesi Meselesi”, http://dergiler.ankara.edu.tr/ (20.11.2016), s.1-18.

 • İnceleme”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22, 2009, s.147-156. ÇAKMAK Banu, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Uzanan Çizgide Osmanlıda Kadın Hareketleri,

 • (20.11.2016), s.44-79

 • ÇAKIR Serpil, Osmanlı Kadın Hareketi, Metis Yayınları, İstanbul 1996.

 • İİBF Dergisi, Cilt:6, Sayı:9, 2015, s.269-283.

 • yay., İstanbul 2008.

 • Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü- Basılmamış Yüksek Lisan Tezi, Eskişehir 2006.

 • KAPLAN Leyla, Cemiyetlerde ve Siyasi Teşkilatlarda Türk Kadını (1908-1960),Yükseköğretim

 • Kurulu Matbaası, Ankara 1998.

 • (10.01.2017), s.131-177.

 • KONAN Belkıs, “Türk Kadınının Siyasi Hakları Kazanma Süreci”, AUHFD, 60 (1) 2011, s.157-

 • Araştırma Kurumu Başkanlığı Yayınları, Ankara 1991.

 • Osmanlıdan Cumhuriyete Kadının Tarihi Dönüşümü, Pınar Yayınları, İstanbul 2000. MAYDAER Saadet “Klasik Dönem Osmanlı Toplumunda Boşanma (Bursa Şer’iyye Sicillerine

 • Göre)”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:16, Sayı: 1, 2007, s.299-320.

 • Kesim”,Osmanlıdan Cumhuriyete Kadının Tarihi Dönüşümü, Pınar Yayınları, İstanbul 2000.

 • (İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış YSL Tezi), İstanbul 2010.

 • SANCAR Serpil, Türk Modernleşmesinin Cinsiyeti, İletişim Yayınları, İstanbul 2012.

 • Kadınlar, Yerli Bir Feminizme Doğru, Sel Yayıncılık, İstanbul 2001.

 • Beşeri Bilimler Dergisi, Cilt:3, No:I, 2011, s.1-10.

 • Hayattaki Yeri, İstanbul Ticaret Odası Yay., İstanbul 2010.

 • Toplum, sayı 51, Mart 1988, s.34-38.

 • 2015, s.1-23.

 • YARAMAN Ayşegül, Resmi Tarihten Kadın Tarihine, Bağlam Yayınları, İstanbul 2001.

 • IX/20-21, 2010, s.191-212.

 • 10, 2012, s.61-81.

 • ZİHNİOĞLU Yaprak, Kadınsız İnkılâp, Metis Yayınları, İstanbul 2013.

                                                                                                    
 • Article Statistics