ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK DANIŞMAN ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİ

Author:

Year-Number: 2017-Volume 8
Number of pages: 140-150
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, danışman öğretmenlerin görüşlerine göre aday öğretmen yetiştirme süreci incelenmiştir. Araştırma, betimsel olarak ele alınmış nitel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 eğitim öğretim yılında Tokat il merkezi ve merkeze bağlı Zile ilçesindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara atanan öğretmenlerden, amaçlı örnekleme yöntemlerinden tipik durum örneklemesi yoluyla seçilen 20 öğretmen oluşturmuştur. Verilerin toplanması için yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmada danışman öğretmenlere, aday öğretmen yetiştirme sürecinin ilk aşamasına yönelik üç adet açık uçlu soru yöneltilmiş ve toplanan veriler betimsel analizi tekniği ile analiz edilerek temalar ve kategoriler belirlenmiştir. Araştırma bulgularına göre danışman öğretmenler, programın süresini ve içeriğini genel itibariyle yeterli bulduklarını belirtmektedirler. Bunun yanında danışman öğretmenler, aday öğretmen yetiştirme programının aday öğretmenlerin mesleki gelişimlerine olumlu katkı sağladığını ifade etmişlerdir. Ayrıca danışman öğretmenler, bu süreçte kendi hazırladıkları ve aday öğretmenlerin hazırladıkları formların bazı eksik yanları olduğunu belirtseler de formların faydalı bulduklarını söylemişlerdir.

Keywords

Abstract

In this study, candidate teacher training process was analysed according to the opinions of consultant teachers. The study is a qualitative study that was conducted on descriptive survey. The research group of the study consists of 20 teachers selected with critical case sampling method, one of the purposeful sampling methods, among the teachers assigned to the schools affiliated to the Ministry of National Education in the Zile district of the city centre of Tokat in 2016-2017 academic year. A semi-structured interview form was used to collect the data. In the study, three open-ended questions for the first stage of the candidate teacher training period were asked to the consultant teachers and the themes and categories were determined by analysing the collected data with the descriptive analysis technique. According to the findings of the study, it was determined that the consultant teachers thought that the duration and content of the program were generally sufficient. In addition, consultant teachers stated that the candidate teacher training program contributes positively to the professional development of candidate teachers. In addition, consultant teachers state that there are some negative aspects of the forms they and candidate teacher have prepared in this process, but they express that they find the forms useful despite these negativities.

Keywords