ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK ADAY ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİ

Author:

Year-Number: 2017-Volume 8
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 296-306
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, aday öğretmenlerin görüşlerine göre aday öğretmen yetiştirme süreci incelenmiştir. Araştırma, betimsel olarak ele alınmış nitel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 eğitim öğretim yılında Tokat il merkezi ve merkeze bağlı Zile ilçesindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara atanan öğretmenlerden, amaçlı örnekleme yöntemlerinden tipik durum örneklemesi yoluyla seçilen 25 öğretmen oluşturmuştur. Verilerin toplanması için yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmada aday öğretmenlere, aday öğretmen yetiştirme sürecinin ilk aşamasına yönelik üç adet açık uçlu soru yöneltilmiş ve toplanan veriler betimsel analizi tekniği ile analiz edilerek temalar ve kategoriler belirlenmiştir. Araştırma bulgularına göre aday öğretmenlerin, programın süresini ve içeriğini genel itibariyle yeterli buldukları, mesleki gelişimlerine olumlu katkılarının olduğu düşüncesinin hakim olduğu görülmüştür. Ayrıca aday öğretmenlerin çoğu, bu süreçte hazırladıkları formların bazı olumsuz yanları olduğunu belirtmekte fakat bu olumsuzluklara rağmen formları faydalı bulduklarını ifade etmektedirler.

Keywords

Abstract

In this study, candidate teacher training process was analysed according to the opinions of candidate teachers. The study is a qualitative study that was conducted on descriptive survey. The research group of the study consists of 25 teachers selected with critical case sampling method, one of the purposeful sampling methods, among the teachers assigned to the schools affiliated to the Ministry of National Education in the Zile district of the city centre of Tokat in 2016-2017 academic year. A semi-structured interview form was used to collect the data. In the study, three open-ended questions for the first stage of the candidate teacher training period were asked to the candidate teachers and the themes and categories were determined by analysing the collected data with the descriptive analysis technique. According to the findings of the study, it was determined that the candidate teachers thought that the duration and content of the program were generally sufficient and that they had a positive contribution to their professional development. In addition, most of the candidate teachers state that there are some negative aspects of the forms they have prepared in this process, but they express that they find the forms useful despite these negativities.

Keywords