Modova Sancağında Tımar Rejimi

Author :  

Year-Number: 2017-Volume 8
Language : null
Konu : tarih
Number of pages: 219-229
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Modova, 1554 yılında Tımışvar Eyaletine bağlı küçük bir nahiye iken, 1569 tarihli mufassal defterde sancak statüsüne kavuşmuştur. Modova Sancağına, Modova ve Kıraşova-Bıtılnik Nahiyeleri bağlanmıştır. Bu çalışmada sancağın 1573-1574 ile 1582-1583 tarihli tımar-icmal defterleri mukayese edilmiştir. Yapılan mukayesede 1573-1574 yılında vergi geliri 473.263 akçe olup bunun 445.581 akçesi dirliklere dağıtılmıştır. 1582-1583 yılında ise vergi geliri 517.420 akçeye yükselmiş olup bunun 486.241 akçesi sancak içerisinde dirlik olarak dağıtılmıştır. Artan vergi gelirine uygun olarak dağıtılan dirlik miktarı da yükselmiştir. Çalışmada tımar-icmal defterlerine göre gelirlerinin has, zeamet ve tımar şeklinde dağılımını karşılaştırarak, sancak içerisinde tımar sahipleri ve görevleri incelenmiştir.

Keywords

Abstract

While Modova was a small nahiye in the province of Timisoara in 1554, it had a status of a sanjak in 1569 as it was written in the registration books. Moldova was linked to Modova Sanjak and the towns of Moldova, Bitilnik- Skopje . In this study, 1573-1574 timar-tax registration books and the 1582-1583 timar-tax registration books have been compared. In comparison, it has been noticed that the tax revenue in 1573-1574 was 473.263 akce as total and 445.581 out of this total was distrubuted as dirlik (land tax).In 1582-1583, the tax revenue increased to 517,420 akce, of which 486,241 akce were distributed as dirlik ( land tax) in sanjak. In accordance with the increased tax revenue the amount of dirlik (land tax) distribution was also increased. In the study, the timar icmal registration books have been examined accordance with the tax income distribution as in the forms of has (peculiar), zeamet (vassalage) and timar, and the owners of timar and their tasks have also been studied.

Keywords


 • ACUN, Fatma, Klasik Dönem Eyalet İdare Tarzı Olarak Tımar Sistemi ve Uygulaması’’, Türkler, Cilt 9, Ankara 2002, ss.899-908.

 • AKDAĞ, Mustafa, ‘‘Türkiye’nin İktisadi ve İçtimai Tarihi’’, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2010. BARKAN, Ömer Lütfi, ‘‘Timar’’, İA, MEB Yayınları, C. 12/1, İstanbul 1979, ss.286-333.

 • BELDİCEANU, Nicoara, ‘‘XIV. Yüzyıldan XVI. Yüzyıla Osmanlı Devleti’nde Tımar’’, Teori Yayınları, Ankara 1985.

 • BİLGE, Sadık Müfit, ‘‘Osmanlı’nın Macaristanı’’, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2010.

 • ERGENÇ, Özer, ‘‘XVI. Yüzyılda Ankara ve Konya’’, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2012.

 • FEKETE, Lajos, ‘‘Macaristan’da Türklerin Mülk Sistemi’’, Çev. M.Tayyib Gökbilgin, İstanbul Üniversitesi Tarih Dergisi, Sayı 16, İstanbul 1961, ss.25-42.

 • İNALCIK, Halil, ‘‘Timar’’, DİA, Cilt 41, İstanbul 2002, ss.168-173. _________,‘‘Eyalet’’, DİA, C.11, İstanbul 1995. 548-550.

 • GÖKBİLGİN, M. Tayyib, ‘‘Kanuni Sultan Süleyman’ın Timar ve Zeamet ile İlgili Fermanları’’, İ.Ü. Tarih Dergisi, Sayı 22, İstanbul 1967, ss.35-48.

 • KUN, T. Halasi, ‘‘Krasso Conunty, and the Ottoman Nahiyes Boğca, Kıraşova-Bıtılnık, and Şemlik’II.Kıraşova-Bıtılnık Nahiyesi’’, Archivum Ottomanicum, XI 1986(1988), Otto Harrassowitz Wiesbaden, ss.71-211.

 • M.EMECEN, Feridun, ‘‘Osmanlı Klasik Çağında Siyaset’’, Timaş Yayınları, İstanbul 2009. MAXİM, Mihai, ‘‘Modava’’, DİA, C.30, 2005, ss.221-222.

 • Sofyalı Ali Çavuş Kanunnamesi, ‘‘Osmanlı İmparatorluğunda Toprak Tasarruf Sisteminin Hukuki veMali Müeyyede ve Mükellefiyetleri’’, Haz. Midhat Sertoğlu, İ.Ü. Fen-Edebiyat Yayınları, No 26, İstanbul 1992.

 • ŞAHİN, İlhan, ‘‘Tımar Sistemi Hakkında Bir Risale’’, İstanbul Üniversitesi Tarih Dergisi, Sayı 32, İstanbul 1979, ss.905-935.

                                                                                                    
 • Article Statistics