KIBRIS ADASI’NDA HAÇLI HÂKİMİYETİNİN KURULUŞU

Author :  

Year-Number: 2016-Volume 7
Language : null
Konu :
Number of pages: 265-279
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Haçlı seferleri, özellikle Doğu Akdeniz kıyılarını hedef almıştır. Haçlıların bu bölgeyi hedef olarak belirlemesindeki nedenler arasında inançlarına göre kutsal bir şehir olan Kudüs’ü Müslümanlardan almak vardı. Ancak gerçek amaçları ise o dönem için dünya ticaretinin ve ekonomisinin merkezi durumunda bulunan Suriye-Filistin kıyılarına hâkim olarak zenginleşmekti. Suriye-Filistin kıyılarının güvenliğini sağlamak, haçlı devletlerinin ihtiyaçlarını karşılamak ve ticaret ağını genişletmek için ele geçirilmesi gereken yerlerden biri de şüphesiz Kıbrıs Adası idi. Bu çalışmada haçlıların birkaç yüzyıl boyunca hâkim oldukları Kıbrıs’taki hâkimiyetlerinin kuruluşunu anlatmaya çalıştık.

Keywords

Abstract

The crusades has espacialy aimed to conquer east shores of Mediterranean sea. The one of the reasons which the Crusaders has gotten was to captur the holy city Jaruselam from the Muslims. But the real purpose of the Crusaders was being rich by capturing the shores of Syria and Palestin. The otherwise one of the necessity was to capture Cyprus Island to provide to security of the Shores Syria and Palestin, to demands of the states of Crusaders and to extend commerce of these states. İn this article we aimed to describe the establisment of administration of the crusaders in Cyrprus Islands.

Keywords


 • - ALASYA, Halit F., Kıbrıs Tarihi ve Kıbrıs’ta Türk Eserleri, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara 1977.

 • - ............................., Tarihte Kıbrıs, Ankara, 1998.

 • - ALTAN, Ebru, “Templier ve Hospitalier Şövalye Tarikatlarının Kuruluşu”, Belleten, C. LXVI, S. 245, Ankara 2002, s. 87-94.

 • - ASBRIDGE, Thomas, Haçlı Seferleri, (Çev. Ekin Duru), Say Yayınları, İstanbul 2014.

 • - BARBER, Malcolm, Tapınak Şövalyelerinin Tarihi, (Çev. Berna Ülner), Kabalcı Yayınları, İstanbul 2006.

 • - BEDEVİ, Vergi, Kıbrıs Tarihi, Kıbrıs TTK, Lefkoşa 1966.

 • - EDBURY, P. W., The Kingdom of Cyprus and the Crusades, 1191-1373, Cambridge University Press, 1994.

 • - FURBER, Elizabeth C., “The Kingdom of Cyprus, 1191-1291”, A History of the Crusades, ed. Kenneth M. Setton, Vol. VI, Madisson and Philadelphia, 1955-89, II, s. 599-629.

 • - GREGORY ABÛ’L-FARAC, Abû’l Farac Tarihi, C. II (Çev.: Ö. Rıza Doğrul), , TTK, Ankara 1987.

 • - HİLL, George, A History of Cyprus, Vol. I-II, Cambridge University Press 1940- 1948.

 • - İBNÜ’L-ESÎR, el-Kâmil fi’t-Târih, C. XII, (Çev.: Ahmet Ağırakça; Abdülkerim Özaydın), Bahar Yayınları, İstanbul 1985-7.

 • - KYRİSS, Costas, “Yedinci Yüzyılın Ortasından Onuncu Yüzyılın Ortasına Kadar Kıbrıs’ta Arap-Bizans İlişkileri”, (Çev.: Seyhun ŞAHİN), Ortaçağ Tarihi ve Medeniyetine Dair Çeviriler, C. I, Ankara 2015, s. 321-353.

 • - OSTROGORSKY, Georg, Bizans Devleti Tarihi, (Çev.: Fikret Işıltan), TTK, Ankara 2015.

 • - READ, Piers Paul, Tapınak Şövalyeleri, (Çev.: Sultan Gül Erdem), Dost Kitabevi, Ankara 2003.

 • - ŞAHİN, Seyhun, Sicilya’da Normanlar ve Müslümanlar, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul 2016.

 • - USTA, Aydın, Müslüman-Haçlı Siyasî İttifakları Çıkarların Gölgesinde Haçlı Seferleri, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2008.

 • - VASİLİEV, A. Alexander, Bizans İmparatorluğu Tarihi, (Çev.: Tevebil Alkaç), Alfa Yayıncılık, İstanbul 2016.

                                                                                                    
 • Article Statistics