KİMMER VE İSKİTLERİN ANADOLU’DAKİ TİCARİ HAYATA ETKİLERİ ÜZERİNE BİR YORUM

Author :  

Year-Number: 2016-Volume 7
Language : null
Konu : TARİH
Number of pages: 37-47
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Demir çağında ortaya çıkan askeri anlamdaki gelişmeler ile birlikte, şiddetli kuraklığın etkisiyle girişilen mücadelelerin ortaya çıkardığı kargaşa sonucu, Orta Asya bozkır kavimleri arasında bir hareketlilik yaşanmıştır. Bu hareketlilik sonucu Massagetlerin İskitleri, İskitlerin ise Kimmerleri yerlerinden oynatmaları neticesinde önce Kimmer unsurları, takip eden süreçte ise, İskit unsurları doğal yolları kullanmak suretiyle Anadolu’ya girerek önce Doğu Anadolu, daha sonra Orta Anadolu ve Batı Anadolu’ya yönelmişlerdir. M.Ö. 8. ve 7. yy’ları ifade eden bu dönemdeki Anadolu’nun siyasi yapısına baktığımızda; doğuda Urartu, İç Anadolu’da Frig ve Batı Anadolu’da ise Lidya hakimiyeti söz konusuydu. Ege kıyıları ise Yunan kolonileri tarafından iskan edilmişti. Kimmer ve İskit unsurları, Anadolu’daki bu siyasi güç dengesinin değişmesine yol açmışlardır. Buna bağlı olarak hakimiyet alanlarının değişmesi, Anadolu’daki ticari hayata da bir takım değişmelere neden olmuştur. Bir anlamda yeni oluşan siyasi güç dengesi, Anadolu’daki ticari karakterli iktisadi yapıyı besleyerek, doğu ve batı arasındaki ekonomik faaliyetlere ve dolayısıyla kültürel etkileşime yeni bir ivme kazandırmıştır.

Keywords

Abstract

Besides the developments in military in the Iron Age,there was a dynamism among the Central Asia steppe tribes,as a result of confusion that resulted from struggles breaking out because of the severe drought.After this dynamism,the Massageteans dislocated the Scythians,and the Scythians dislocated the Cimmerians.As a result of these locations,firstly Cimmerian components,secondly Scythian components drew into Anatolia by using natural sources and they went towards firstly East Anatolia ,then Central Anatolia and then West Anatolia.When we look at the Anatolian's political structure in terms of BC 8th and 7th centuries,it was a matter of dominance of Urartu in Eastern, Phrygians in Central Anatolia and Lydia in West Anatolia.Meanwhile, Aegean coasts were located by Greek colonies. The components of the Cimmerians and the Scythians caused the change of this balance of political power.Therefore,the change of the dominance areas caused several changes in commercıal life in Anatolia. Indeed,the new political power balance supported the commercial based economic structure and gave a new acceleration to economic activities between east and west and also to the acculturation.

Keywords


 • AKURGAL, Ekrem, “Anadolu (Anatolia)”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, S.4,1959, s.67-75.

 • AKURGAL, Ekrem, Anadolu Kültür Tarihi, Ankara, 2008.

 • BAUMER, Christoph, The History of Central Asia: The Age of the Steppe Warriors, volume 1, Puplished by I.B. Tauris/Co Ltd., London , 2012.

 • BAYKARA, Tuncer, “Türklüğün En Eski Zamanları”, Genel Türk Tarihi, C.1, Ankara, 2002, s. 390.

 • GRAKOV, Boris, İskitler, (A.Batur, Çev.), Selenge Yayınevi, İstanbul, 2008. 41 Herodotos, Tarih, V, 52.

 • BARNETT, R. D., “Phriygia ve Demir Devrinde Anadolu Kavimleri”, (Çev. Ö. Çapar), AnkaraÜniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, cilt 31, S.1-2, 1987, s.43-73. (Orijinal makalenin yayım tarihi, 1967)

 • ÇİLİNGİROGLU, Altan, Urartu Krallığı:Tarihi ve Sanatı, İzmir,1997.

 • DREWS, R., “Karadeniz’de En Eski Grek Yerleşimleri”, (Çev. Ö. Çapar), Ankara Üniversitesi Dilve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Araştırmaları Dergisi, C. 15, S.26, 1991, s.322- 324. (Orijinal makalenin yayım tarihi, 1976)

 • DURMUŞ, İlhami, Sarmatlar, (Birinci Baskı), Kaynak Yayınları, Ankara, 2007.

 • DURMUŞ, İlhami, “Anadolu'da Kimmerler ve İskitler”, Belleten, C. LXI, S.231, 1997, s.273-286. DURMUŞ, İlhami, İskitler, (Beşinci Baskı), Akçağ Yayınları, Ankara, 2015.

 • GROUSSET, Rene, Stepler İmparatorluğu: Attilá, Cengiz Han, Timur, TTK, Ankara, 2015.

 • HERODOTOS, Tarih, (Çev. M. Ökmen), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2007.

 • KATRINE, Anne-Gade Kristensen, Who were the Cimmerians, and Where did They Come From?,Translated from the Danish by JØrgen LӕssØe,Copenhagen,The Danish Academy of Science and Letters, 1988.

 • KINAL, Füruzan, Eski Anadolu Tarihi, TTK, Ankara,1987.

 • KINAL, Füruzan, “Yamhad Kırallığı”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, C. 5, S. 8, 1967, s.195-211.

 • KSENOPHON, Anabasis, (Çev. T. Gökçöl), Sosyal Yayınları, İstanbul, 2010.

 • KUHRT, Amelie, Eski Çağ’da Yakındoğu, (Çev. D. Şendil), C.2, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2013.

 • MEMİŞ, Ekrem-Cemil Bülbül, Eskiçağ’da Göçler, Ekin Basın Yayın Dağıtım, 2014. MEMİŞ, Ekrem, Tarihi Coğrafyaya Giriş, Ankara,2012.

 • PETRENKO, C. G., “Scythian Culture in the North Caucasus”, NESIA , 1995, s.5-27. SEVİN, Veli, Anadolu Arkeolojisi, İstanbul, 1999.

 • SEVİN, Veli, “Anadolu’da Yunanlılar”, Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi, C. I-II, İstanbul, 1982, s.210-246.

 • STRABON, Geography I, (with an English translation by H. L. Jones), book 1, Harvard Unıversıty Press, London, England, 1995.

 • TANSUĞ, Kadriye, “Kimmerlerin Anadolu’ya Girişleri ve M.Ö. 7 nci Yüzyılda Asur DevletininAnadolu ile Münasebetleri”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, C.7, S. 4, 1949, s.535-550.

 • TARHAN, Taner, “Ön Asya Dünyasında İlk Türkler: Kimmerler ve İskitler”, S. Koca vd. (Editörler), Türkler, C.1, Semih Ofset, Ankara, 2002, s.597-610.

 • TARHAN, Taner, Eski Anadolu Tarihinde Kimmerler, 1. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü, (İstanbul 23-26 Mayıs 1983), Ankara, 1984, s.109-120.

                                                                                                    
 • Article Statistics