II. Dönem TBMM'deki Sivas Milletvekilleri

Author :  

Year-Number: 2016-Volume 7
Language : null
Konu : Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Number of pages: 142-159
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sivas, Anadolu’nun en önemli geçiş noktalarından birisi olup jeopolitik konumu itibari ile tarih boyunca bu hareketliliğini ve önemini muhafaza etmiştir. Milli Mücadele’nin dönüm noktalarından olan Sivas Kongresi’nin yanı sıra Heyet-i Temsiliye’ye de bir süre ev sahipliği yapmıştır. Büyük Millet Meclisi’nin açılması ve İstiklâl Savaşı’nın sürdürülmesi gibi olağanüstü gelişmeler meydana gelirken, doğal olarak şehrin yerel siyasi hadiseleri gündeme fazla gelmemiştir. Ancak 1923’teki seçimlerin ardından oluşturulan II. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde şehri temsil eden milletvekilleri parlamentoda farklı konularda söz almışlar ve imar, iskân, idari ve ekonomik alanlarda şehrin sorunları gündeme getirilmiştir.

Keywords

Abstract

Sivas is one of Anatolia the most important crossroads throughout history, and geopolitical position has maintained this reputation and the importance of mobility. National Struggle of the turning points of the Sivas Congress, as well as Representative Committee also has been the home for a while. Grand National Assembly of the extraordinary developments such as the opening and maintaining of the War of Independence occurred while natural local political events in the city is not much on the agenda. However, I created after the elections in 1923, representing the period in question in the National Assembly deputies have taken on different issues in parliament and zoning, housing, problems in the administrative and economic areas were raised.

Keywords


 • AŞKUN Vehbi Cem, Sivas Kongresi, Sivas, 1945

 • ATATÜRK Kemal, Nutuk, Atatürk Araştırma Merkezi Yay., Ankara, 1994 ATAY Falih Rıfkı, Çankaya, İstanbul, 1998

 • ÇAKAN Işıl, Türk Parlamento Tarihinde İkinci Meclis, İstanbul, 1999

 • DEMİRASLAN Tekin, 1923 Milletvekili Seçimleri ve Basın (Hakimiyet-iMilliye, Tanin, Tevhid-i Efkâr), Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Kırşehir, 2013

 • GÜLCAN Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi 1923-1946, İstanbul, 2001

 • GÜNEŞ İhsan, Birinci TBMM’nin Düşünce Yapısı (1920-1923), İstanbul, 2008İĞDEMİR Uluğ, Sivas Kongresi Tutanakları, Ankara, 1986

 • TANSEL Selahattin, Mondros’tan Mudanya’ya Kadar, I, Ankara, 1973

 • TUNÇAY Mete, Türkiye Cumhuriyeti’nde Tek Parti Yönetimi’nin Kurulması (1923-1931), İstanbul, 2005

 • Türk Parlamento Tarihi, Milli Mücadele ve TBMM I. Dönem 1919-1923, I, Ankara, 1994

 • UYAR Hakkı, Tek Parti Dönemi ve Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul, 2012

 • YALÇIN E. Semih - KOCA Salim, Mustafa Kemal Paşa’nın Anadolu’ya Geçişi, Ankara, 2012

 • YÜCEL M. Serhan, Türkiye’nin Siyasal Partileri (1859-2006), İstanbul, 2006 Makaleler

 • ALKAN Mehmet, “Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de Seçimlerin Kısa Tarihi”, Görüş, S. 39, Ankara, 1999, s. 48-61

 • CÖHCE Salim, “Milli Hakimiyetin Tesisinde Sivas Kongresi’nin Önemi”, Sivas Kongresi I. Uluslararası Sempozyumu (2-4 Eylül 2002), Sivas, 2002, s. 259-274

 • DUMAN Selçuk, “Birinci Dönem Sivas Milletvekilleri ve Siyasi Hayattaki Yerleri”, Cumhuriyet Dönemi Sivas Sempozyumu 27-30 Ekim 2008, s. 1-18

 • KODAMAN Bayram, “Amasya Protokolü”, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, S. 16, İstanbul, Haziran 1986, s. 20-23

 • KONUKÇU Enver, “Değişik Yönleri İle Sivas’ın Tarihteki Yeri”, Cumhuriyet Döneminde Sivas Sempozyumu Bildirileri 27–30 Ekim 2008, I, Sivas, 2009, s. 1-11

 • KONUKÇU Enver, “Erzurum’dan Sivas’a (29 Ağustos-2 Eylül 1919)”, Sivas Kongresi I. Uluslar arası Sempozyumu (2-4 Eylül 2002), Sivas, 2002, s.

 • Özüçetin Yaşar, “M. Şemsettin Günaltay’ın Hayatı, İlmî, İdarî ve SiyasiFaaliyetleri”, Uluslar arası Sosyal Araştırmalar Dergisi, VIII/38, Haziran 2015, s. 413-449

 • Paçacıoğlu Burhan, “Cumhuriyete Kadar Sivas Basını ve İrade-i Milliye’nin Yeri”, Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, S. 14, Güz 2003, s. 77-102

 • SUBAŞI Muhsin İlyas, “Selçuklu ile Cumhuriyet Dönemindeki Sivas”,Cumhuriyet Döneminde Sivas Sempozyumu Bildirileri 27–30 Ekim 2008, II, Sivas,ŞAHİN Kamil, “M. Şemsettin Günaltay”, İslam Ansiklopedisi, XIV, TDV Yay., İstanbul, 1996 s. 286-288

                                                                                                    
 • Article Statistics