DEMİR ÇAĞINDA ANADOLUDAKİ ARAMİLERİN POLİTİK COĞRAFYASI

Author:

Year-Number: 2016-Volume 6
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Eskiçağ Tarihi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri
Number of pages: 122-137
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Demir Çağı (M.Ö. 1200-334) Anadolu coğrafyasını derinden etkileyen göçlerin yaşandığı bir dönemdir. Bu göçler içerisinde, Suriye üzerinden Anadolu’ya Aramiler tarafından gerçekleştirilen göçler, Anadolu kültürü üzerinde baskın bir yapı sergilemiştir. Arami göçleri, Anadolu’da kurulmuş ilk büyük imparatorluk olan Hititler’in merkezi yapısını yitirdiği ve Anadolu’daki halkın güneydoğu ve güneye doğru yönelerek, çoğunlukla Luwi’li halkın yaşadığı coğrafyalarda, irili ufaklı krallıklar kurmaya başladıkları dönemde gerçekleşmiştir. Aramiler’in sistemli bir politika güderek; başlangıçta gruplar halinde Anadolu’ya sızmaya başladıkları düşünülmektedir. Aramiler’in Anadolu topraklarında yerleşmeye başlamalarının ardından, nüfuz edinmeye çalıştıkları ve krallıklar kurdukları bilinmektedir. Aramiler tarafından kurulan bu krallıkların zaman zaman Asur’un vassali olarak varlıklarını sürdürdükleri, ancak yaklaşık olarak M.Ö. 7. yüzyıldan itibaren tamamen Asur’a bağlandıkları görülmüştür. Bu dönemi aydınlatmada yerli halka ya da Arami halkına ait yazılı kaynaklar yetersiz kalırken, Asur krallarına ait yıllıklar Anadolu’da yaşanan bu dönemi yazılı kaynaklar açısından ayrıntılı bir biçimde sunmaktadır. Bu çalışmada, öncelikle, Aramiler’in kökenlerinin ve yaşadıkları coğrafyanın aydınlatılması, ardından Asur krallarına ait yıllıklar doğrultusunda, Aramiler’in Anadolu’ya geliş süreçleri, hangi bölgelerde varlıklarını sürdürdükleri ve ele geçen verilerde, hangi krallar/valiler tarafından yönetildiklerinin incelenmesi amaçlanmaktadır.

Keywords

Abstract

Iron Age (1200-334 B.C.) is a period in which migrations deeply affecting the Anatolian geography were experienced. Among these migrations, the migration of Arameans to Anatolia over Syria had a dominant structure over the Anatolian culture. Aramean migrations occurred in a period in which the Hittites, the first great empire established in Anatolia, lost its central structure, and the people of Anatolia started to establish large and small kingdoms, especially on the geographies where the Luwians live, by heading towards the southeast and south. It is thought that the Arameans initially started to infiltrate into Anatolia in groups, by following a systematic policy. It is known that the Arameans tried to gain prestige and established kingdoms after they started to settle on the Anatolian land. It was observed that these kingdoms established by the Arameans subsisted from time to time as vassal states of Assyria, however, approximately as of 7th century B.C., they became part of Assyria. While written sources of local people or the Arameans are inadequate in clarifying this period, the annals of Assyrian kings provide detailed information with regards to this period in Anatolia in terms of written sources. In this study, it is aimed at clarifying the origins of the Arameans and the geography they lived on, and afterwards, in accordance with the annals of the Assyrian kings, at investigating the migration process of the Arameans to Anatolia, the regions they subsisted, and, in view of the obtained data, the kings/governors they were ruled by.

Keywords