A ANALYSIS "IRIMS" AND ORIGINS IN THE TURKISH BELIEF SYSTEM

Author :  

Year-Number: 2016-Volume 6
Language : null
Konu : HİSTORY
Number of pages: 50-63
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Binlerce yıldır tarihin her safhasında ve dünyanın muhtelif coğrafyalarında zengin birikimini ve varlığını sergileyen Türk kültürü bu birikimini İslamiyet’i kabul etmesiyle de devam ettirmiştir. Dolayısıyla Türk kültürü İslamiyet ile tanışmasından hemen sonra da bu zengin birikiminden kopup ayrılmamıştır. Günümüzde İslamiyet adına sergilenmekte olan pek çok dini uygulamaların, gelenek ve göreneklerin kökenlerine bakılırsa İslam öncesi Türk inançlarının izlerinin İslamiyet içerisinde ne kadar hakim olduğu da ortaya çıkacaktır. Orta Asya’nın bozkırlarından gelen zengin Türk kültürü, içerisinde pek çok dini sistemi, inanışı, mistik yapıları ve geleneksel uygulamaları da barındırmaktadır. Bu çalışmada ise daha çok Geleneksel Türk dini yani Gök Tanrı dininin, bir din olmaktan çok dinisihrimistik bir yapı olan Şamanizm’in, Atalar Kültü’nün ve Tabiat Kuvvetleri’nin İslamiyet’ten sonrada Türk halk inanışları içerisinde var olduğunu ifade etmeye çalıştık. Burada şunu belirtmek gerekir ki Türkler İslamiyet’i kabul etmekle eski inançlarından tamamen kopamadıkları gibi geçmişte var olan uygulamalarını farklı biçimlerde yeni dinlerinde de yaşamaya devam etmişlerdir.

Keywords

Abstract

The Turkish culture that the rich experience and presence exhibits at every stage of in the world's various geographic at thousands of years in history and this case has continued with the adoption of Islam. On account of; Turkish culture, immediately after the encounter with Islam is not separated off from this rich heritage. Currently if we look at the origins of traditions, customs and many religious practices which exhibition with name of Islam, they will occur traces of pre-Islamic Turks religion. The rich Turkish culture from the steppes of Central Asia, contains many religious systems and belief, mystical structures and traditional practices. In this study will be explained that the Sky God's religion - traditional Turkish Religious- which are dinisihrimis structure rather than a religion as shamanism, ancestors cult and natural forces exist in Turkish belief system even after Turks accepted Islam. It should be noted that The Turks accepted Islam but they can not break away completely from the old belief, also they have continued to live in their new religion the past pratice in different forms.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics