The Importance at the Anatolian History of Turk-Crusade Struggle in the year of 1101 A.D.

Author :  

Year-Number: 2015-Volume 5
Language : null
Konu : history/ Medieval
Number of pages: 77-108
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Papa II. Urban’ın 27 Kasım 1095 tarihinde Clermont Konsilinde yaptığı konuşmadan sonra kutsal yerleri Türklerden almak için Avrupa’da büyük Haçlı ordusu kurulmaya başlandı. Bu tarihten sonra iki yüzyıl devam eden Haçlı seferleri hem dünya tarihi hem de Anadolu tarihi bakımından önemli sonuçlar oluşturdu. Bununla beraber, Haçlı seferleri ve Anadolu tarihi açısından büyük öneme sahip olan 1101 Haçlı seferleri doğuda kurulan Haçlı devletlerinin ihtiyacı olan insan gücü ve askerî desteği sağlamak için gerçekleştirildi. 1100 yılında Papa II. Pascalis’in çağrısıyla yukarıdaki amaçlar doğrultusunda Avrupa’da büyük Haçlı ordusu kurulmaya başlandı. 1101 yılı başlarında Avrupa’dan yola çıkan üç Haçlı ordusu ard arda İstanbul’a geldiler ve Bizans İmparatorunun yardımıyla Anadolu’ya geçirildiler. Bu büyük Haçlı ordusuna karşı Anadolu’daki milletlerin de katılımıyla Türk beyleri komutasında Anadolu ordusu oluşturuldu. Anadolu’da ittifakla kurulan bu ordu, 1101 yılının Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında ard arda üç Haçlı ordusunu mağlup etti. Böylece Anadolu’dan Türkleri tamamen çıkarmak maksadıyla gelen Haçlı ordularının bu topraklarda mağlup edilmesiyle Anadolu’nun Türkleşmesinde önemli bir aşamaya geçilmiş oldu. Bu makalede 1101 Haçlı seferleri hakkında Albert Aachen ve Prof. Dr. Işın Demirkent’in yazdıkları ile diğer eserlerdeki bilgilerden de istifade edilerek bu seferlerin Anadolu Türk tarihindeki önemi ortaya çıkarılmaya çalışıldı.

Keywords

Abstract

After Papa Urban II had made speech at the Clermont Council on 27th November 1095 A.D., the Crusades army was began to establish in Europe in order to capture the sacred places from Turks. Thereafter the Crusades gained importance with regards to both the World History and Anatolian History. On the other hand the 1101 Crusades were fulfilled the because of providing with man power and military forces founded in the east in 1100 the huge Crusade army was established in Europe due to Papa Pascalis II’s speech in the beginning of 1101 three Crusade armies set on a journey from Europe and came to Contantinople one by one and then were crossed over Anatolia by the assistance of Byzantine Empire. Thus, Anatolian army, which consisted of joinning the Anatolian citizens under Turks’ commanders was established against of the huge Crusade army. The Anatolian army defeated the three Crusades armies, which came succession in the months of July, August and September of 1101. The Crusades armies which came to Anatolian land had aspired to take out the Turks from Anatolian land. But these armies were defeated by Turk army. Thus at the turkization of Anatolian was gone through an important phase. At this article we utiuzated the written on 1101 Crusades by Albert of Aachen and Işın Demirkent and other sources which involved the knowledge of 1101 Crusades. Thus we tried to emerge the importance at the Anatolian history of 1101 Crusades.

Keywords


 • ALBERT OF AACHEN, Historia Ieroso limitana, History of the Journey to Jerusalem (Edited and Translated By Susan B. Edgington), Clarendon Press, Oxford, 2009.

 • AZİMİ, Azimi Tarihi Selçuklularla ilgili Bölümler, (Düzenleyen: Ali Sevim), TTK Yay. Ankara, 1988.

 • J.L. CATE, “The Crusade of 1101”, A History of The Crusades, Editedby Marshall W. Baldwinand Kenneth M. Setton), C.I. , The University of Wisconsin Press, London, 1969

 • CAEN, Ralph,The Gesta Tancredi of Ralph of Caen, A History of the Normans on the First Crusade, (Translated and with Introduction by Bernard S. Bachrachand David S. Bachrach), Ashgate Publishing Company, USA, 2005.

 • CAHEN, Cladue,Türklerin A nadolu’ya ilk Girişi, (Çev. Yaşar Yücel-Bahaeddin Yediyıldızlı) TTK Yay. Ankara. 1988.

 • CARNOTENSİS, Fulcherius, “Kutsal Toprakları Kurtarmak” KUDÜS SEFERİ,(Çev. İlcan Bihter Barlas), IQ Kültür Sanat Yay. İstanbul, 2009.

 • DEMİRKENT, Işın,”1101 Yılı Haçlı Seferleri” Prof. Dr. Fikret Işıltan’a 80. Doğum Yılı Armağanı, İstanbul, 1995

 • DEMİR, Mustafa, Selçuklular Tarihi, Değişim Yay. İstanbul, 2015

 • FİSHER, Sydney Nettleton, The Middle East A History, Alfred A. KnopfPress, New York, 1979.

 • FULCHER OF CHARTES, The First Crusade, The Chronicle of Fulcher of Chartres and Other Sources Materials, (Editedby Edward Peters), University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1998.

 • FULCHER OF CHARTES, A History of the Expedition to Jerusalem, 1095-1127, (Translatedto English by Frances Rita Ryan), Tennessee University Press, 1969

 • HALDON, John, Bizans Tarih Atlası( Çev. Ali Özdamar), Kitap Yayınevi, İstanbul, 2007.

 • İBNU’L-ESÎR, el-Kâmil fî’t -Târih, C. 10, Dar Sader Yayınevi, Beyrut, 1979.

 • KERÎMÜDDİN MAHMUD-İ AKSARAYÎ, Müsâmeretü’l-Ahbâr, (Çev. Mürsel Öztürk), TTK Yay. Ankara, 2000

 • MALMESBURY, William,Gesta Regum Anglorum, The History of the English Kings, (Edited and Translated R.A.B. Mynors), Volume I, Oxford UniversityPress, Oxford, 1998.

 • OLDENBOURG, Zoe, The Crusades( Translated from the French by Anne Carter), Phoenix Press, London, 1966.

 • OSTROGORSKY, George, Bizans Devleti Târihi,(Çev. Fikret Işıltan), TTK. Yay., Ankara, 1981.

 • RUNCIMAN, Steven, Haçlı Seferleri Tarihi, (Çev. Fikret Işıltan), TTK. Basımevi, Ankara,1998.

 • TUDEBODE, Peter, Historia de Hierosolymitano Itinere, (Translated with Introduction and notesby John Hugh Hill and Laurita L. Hill) American Philosophical Society Press, Philadelphia, 1974.

 • URFALI MATEOS, Urfalı Mateos Vekâyinâmesi (952-1136) ve Papaz Grigor’un Zeyli (1136- 1162) ( Çev.Hrant D. Andreasyan), TTK. Yay., Ankara, 2000.

 • YINANÇ, Mükremin Halil, Türkiye Tarihi Selçuklular Devri, TTK Yay. Ankara, 2013.

 • WALTERTHE, Chancellor, The Antiochene Wars( A Translated and Commentary by Thomas S. Asbridgeand Susan B. Edgington), Ashgate Publishing Company U.S.A. 1999.

                                                                                                    
 • Article Statistics