YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ VEREN ELEMANLARIN ADIYAMAN İLİ ÇADIR KENT BÖLGESİNDE TÜRKÇE ÖĞRENEN SURİYELİ ARAPLARA TÜRK KÜLTÜRÜ AKTARIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Author :  

Year-Number: 2015-Volume 5
Language : null
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 119-138
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dil ile kültür arasında karşılıklı ve birbirine besleyen ilişkiler bulunmaktadır. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kültür aktarımının önemi her geçen gün artmakta ve konuyla ilgili bilimsel çalışmaların sayısında da artış gözlenmektedir. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kültür aktarımı konusuna yönelik bu çalışmada; Adıyaman ili çadır kent bölgesinde yaşayan Suriyeli mültecilere Türkçe öğretimi veren elemanların Türk kültürünün aktarımına/öğretimine ilişkin görüşleri alınmış, elde edilen verilerden hareketle değerlendirmeler yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Adıyaman ili çadır kent bölgesinde yaşayan ve Suriyeli mültecilere Türkçe eğitimi veren 10 katılımcı oluşturmaktadır. Veriler araştırmacı tarafından hazırlanmış yarı yapılandırılmış görüşme formuyla elde edilmiştir. Görüşme formu hazırlanırken uzman bilgisine sunulmuş, alan uzmanlarından gelen görüş ve öneriler doğrultusunda görüşme formuna son şekli verilmiştir. Görüşme formunda altı soru yer almaktadır. Katılımcıların görüşme formundaki sorulara yönelik görüşleri ses kaydı cihazıyla alınmış, bilgisayar ortamına aktarılmış, elde edilen verilerin yorumlanmasında ise içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya gönüllü olarak katılan ve Suriyeli Araplara Türkçe öğreten her elemana bir kod verilmiş, katılımcılar K harfi ve numara verilerek kodlanmış ve öğretim elemanlarının görüşleri değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, öğretim elemanları Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kültür aktarımının önemli bir işleve sahip olduğu, kullanılan metinlerin Türk kültürünü aktarmada kısmen yeterli olduğu, sınıf ortamında kültürel ögelerin kullanılmasının güdülenmeyi artırdığı yönünde görüş belirtmiştir. Çalışma sonunda ulaşılan veriler benzer araştırma sonuçlarıyla tartışılmış, konuyla ilgili öneriler geliştirilmiştir.

Keywords

Abstract

There are aliment and reciprocal relations between language and culture. The importance of culture transfer in teaching Turkish as a foreign language is on the increase day by day and it is observed that the number of studies about this subject is increasing. In this study about culture transfer in teaching Turkish as a foreign language, the views of teachers teaching Turkish to Syrian Refugees regarding Turkish culture transfer/ teaching were taken and evaluations were made with the obtained data. 10 participants who are teaching Turkish to Syrian refugees and living in tent city region in Adıyaman. The data were obtained by semi-structured interview form prepared by the researcher. While preparing the interview form, it was submitted for experts’ information, the interview form was put into the final form in accordance with the views and suggestions of domain experts. There are six questions in the interview form. The views of participants regarding the questions in the form were recorded, computerized and content analysis method was used to interpret the obtained data. Every teacher who are teaching Turkish to Syrian Arabs and participating the study voluntarily was given a code and participants were coded with the letter “K” and a number and the views of teachers were evaluated. According to the outcomes of the research, teachers opined that culture transfer has an important function at teaching Turkish as a foreign language, the texted used are partially enough at Turkish culture transfer, the use of visual elements increase the motivation. The data obtained at the end of the study were negotiated similar research outcomes and suggestions related to the subject have been developed.

Keywords


 • AKSAN, D. (2000). Her Yönüyle Dil. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. AKTAŞ, T. (2005) Yabancı Dil Öğretiminde İletişimsel Yeti. Journal of Language and Linguistic Studies Vol.1, No.1, April, 89-100

 • BARIN, E. (2011). Yabancılara Türkçe Öğretiminde İlkeler, Türk Yurdu 286, 44-47 BÖLÜKBAŞ, F. ve KESKİN, F. (2010). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Metinlerin Kültür Aktarımındaki İşlevi. Turkish Studies, International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 5/4, Fall, 221-235

 • BULUT, M. (2013). Türkçe Eğitimi ve Öğretiminde Dil ve Kültür Aktarım Aracı Olarak Atasözleri ve Deyimlerin Önemi. Turkish Studies-İnternational Periodicial For The Languages, Litarature and History of Turkish or Turkic, 8(13), 559-575.

 • BÜYÜKÖZTÜRK, Ş.; ÇAKMAK, E.; AKGÜN, Ö. E.; KARADENİZ, S. ve DEMİREL, F: (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

 • DEMİR, A. ve AÇIK, F. (2011). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kültürlerarası Yaklaşım ve Seçilecek Metinlerde Bulunması Gereken Özellikler. TÜBAR- xxx, Güz, 51-72.

 • ERDEM, M. D., GÜN, M. ve KARATEKE B. (2015). İleri Seviye İçin Hazırlanan İstanbul Yabancılara Türkçe Öğretim Setinin Kültür Aktarımı Açısından İncelenmesi, International Journal of Language Academy ISSN: 2342-0251, Volume 3/1 Spring, p. 8/17

 • ERGİN, M. (2013). Türk Dil Bilgisi. İstanbul: Bayrak Yayınevi.

 • GÖKBERK, M. (2004). Değişen Dünya Değişen Dil. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

 • KALFA, M. (2013). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Sözlü Kültür Unsurlarının Kullanımı. Milli Folklor, Yıl: 25, Sayı:97, 167-177.

 • KARAKUŞ TAYŞİ, E. ve ÖZBAY, M. (2011). Dede Korkut Hikâyeleri’nin Türkçe Öğretimi Ve Değer Aktarımı Açısından Önemi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, cilt.1, sayı.1, Sayfa: 23

 • GÜN, M.; AKKAYA, A. ve KARA ve Ö.T. (2014). Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarının Türkçe Öğretim Merkezlerinde Görev Yapan Öğretim Elemanları Açısından Değerlendirilmesi. Turkish Studies-İnternational Periodicial For The Languages, Litarature and History of Turkish or Turkic, 9(6), 1-16.

 • OKUR, A. KESKİN, F. (2013). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültürel Ögelerin Aktarımı: İstanbul Yabancılara Türkçe Öğretim Seti Örneği. The Journal of Academic Social Science Studies, International Journal of Social Science, Volume 6, Issue 2, p. 1619-1640, February

 • ÖKTEN, C. E. ve KAVANOZ. S. (2014). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimini Hedefleyen Ders Kitaplarında Kültür Aktarımı. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 9/3, Winter, p. 845-862, ANKARA-TURKEY

 • PEHLİVAN, F. (2007). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kültürlerarası Etkileşim Odaklı Yaklaşım Uyarınca Metin Çalışmaları. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).

 • TİMURTAŞ, F. K. (1980). Türkçemiz ve Uydurmacılık. İstanbul: Boğaziçi Yayınları.

 • YILMAZ, F. (2012). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Ders Kitaplarında Kültür Aktarımı. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/3, Summer, p. 2751-2759, ANKARATURKEY

                                                                                                    
 • Article Statistics