KAPADOKYA’DA KİMMERLER

Author:

Year-Number: 2015-Volume 4
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 121-131
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

“Atlı kavimler zümresinden Türklerin ilk çağlardan itibaren yaşadıkları coğrafyadan göçlerle dünyanın çeşitli bölgelerine yayıldıkları anlaşılmaktadır. Anadolu coğrafyası da Türklerin göçlerle gelip yerleştiği önemli yerlerden biri olmuştur.Eski Çağ ve Orta Çağ’da yapılan ve dünya tarihi içinde önemli bir yeri olan göç hareketleri Türk toplulukları için karakteristik olaylardır. Türk kavimlerinin göç ederek yeni yurtlar edinmelerinin M.Ö. ve M. S. olmak üzere çeşitli zaman aralıklarında yapıldığı anlaşılmaktadır.M.Ö. birinci binyılda göç hareketlerinde bulunan atlı göçebe kavimler zümresi içinde Kimmerler ve İskitler önemli bir yere sahiptir. Atlı göçebelik sayesinde hareketli hayat süren bu kavimlerin yaşantılarındaki ve kültürel kalıntılarındaki benzerlikler sayesinde birbirinden ayrılmaları çok zor olmaktadır. Karadeniz’in kuzeyinden hareketle birbirlerini takip ederek her iki kavimde Anadolu’ya göç etmiştir.Bu kavimler; Doğudan Batıya doğru Anadolu’da yaşayan birçok kavimle mücadeleler yapmışlar, mücadele ettikleri kavimlerin yazılı belgelerinde çeşitli izler ve deliller bırakmışlardır.Urartulular, Asurlular, Geç Hitit Şehir devletlerinden en başta Tabal Krallığı olmak üzere Melitene ve Que Krallıkları, Frigler ve Lidyalıların bıraktığı yazılı ve arkeolojik veriler bu deliller içerisinde yer almaktadır.Kendilerine ait yazılı belgeler bırakmamış olmalarına rağmen Arkeolojik kalıntılar yanında ilişkilerde bulundukları kavimlerin yazılı tarihlerinde verdikleri çivi yazılı belgelerden çıkarılan sonuçlara göre Kimmerler adı ile bilinen atlı göçebe bozkır kavminin Kapadokya bölgesini de içine alan Orta Anadolu’da teşkilatlı bir yapı oluşturarak hâkimiyet kurduklarını gösteren deliller de tespit edilmiştir.Bu çalışmamızdaKimmerler hakkında komşu kavimlerin verdiği bilgilerden ve bölgede ele geçen arkeolojik kalıntılardan hareketle Kapadokya bölgesindeki Kimmer varlığı hakkında bilgiler verilecektir.

Keywords

Abstract

It is undertoodthattheTurks as nomadictribeshavespreadedtovariousparts of theworld since theearlyeages (ancientperiods). Anatolia is one of theseimportantplacestowhichtheTurkishtribesimmigrated. ThemigratorymovementswhichtookplaceduringtheancienttimesandmiddleagesandhavegreatimportancefortheworldhistoryarecharacteristiceventsfortheTurkishsocieties. It has beenunderstoodthattheTrukishnomadictribesgotnewhomelandsbymigrating at different time periodsboth BC and AD. TheKimmeriansandSchtians as nomadictribalsocietieswhomigratedduringthefirstmillenieum BC have a significantplace in thehistoryof tribalsocieties. It is difficulttodistinguishthem since theyhavesimilarities in terms of their life stylesandculturesduetobeingtribalsocieties. Both of thesetribalsocietiesmigratedoneafteranotherfromthenorthernpart of Black Seato Anatolia. Startingfromtheeasttothewestthesetribesdidstrugglewithseveraltribes in Anatolia andtheyleftvarioustracesandevidence on thewrittendocuments of thetribesthey had struggledwith. Thewrittenandarchaeological data thatwasleftbytheUrartians, theAssyrians, particularlytheKindom of Tabal, theKingdomsof Melitene, Que, PhrygiansLydiansamongtheLateHittite Site Statestakeplaceamongtheseevidence. Despitethefactthattheydid not leavetheirownwritendocuments, it wasfoundthattheKimmeriansknown as nomadicsteppetribesestablishedtheirhegemonywith an orginizedstructure in CapadociaRegiontakingplace in the Central Anatolia owingtotheresultsderivenfromthecuneiformdocumentsobtainedfromthewrittenhistory of thetribesthey had relationswith as well as thearchaeologicalremains. Inthisstudy, informationabouttheKimmerians in theCapadociaRegionwill be givenbymakinguse of informationgivenbyitsneighborsandthearchaeologicalremainsgatheredfromtheregion.

Keywords