SEMAVİ DİNLERİN GÖRÜNMEYEN MUHASEBE PANORAMASI: İSLAMİYETTE MUHASEBE BULGULARI

Author:

Year-Number: 2014-Volume 2
Number of pages: 101-118
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Geçmişten günümüze kadar insanı ilgilendiren pek çok olay ve olgu üzerinde etkisi olan din, pek tabii ekonomik olay ve olgular üzerinde de etkili olmuştur. Din olgusunun ve onun etkilediği unsurların genişliği göz önünde bulundurulursa, din konusunun sadece semavi dinler olarak sınırlandırılması, ekonomik olay ve olguların da çok çeşitliliği düşünüldüğünde “muhasebe” konusunun ele alınması ve bu iki başlığın farklı bir bakış açısıyla birleştirilmesi çalışmamızın konusunu oluşturmaktadır. Muhasebe bilim dalı adına İslamiyet’te ticaret, vergi ve faiz konuları oldukça önemli bir yere sahiptir. Ticaret sonucunda yapılan işlemlerin kayıt altına alınması, birebir muhasebeyi işaret etmektedir. Hz. Muhammed’in mesleği de olan ticaret İslamiyet’te oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Muhasebe işlemlerinde de önemli bir unsur olan ticari işlemlere ilişkin sünnet ve farzlar çalışmada tespit edilerek göz önüne serilmiştir. Ticari işlemlerle bağlantılı olan gabn, selem gibi İslami terimler de incelenmiştir. Dinler, hayatın her anını şekillendirdiği gibi, muhasebe üzerinde de etkili olmuştur. Bu anlamda İslamiyet ve kutsal kitabın üzerinde sıklıkla durduğu başka bir konu da faiz konusudur. Bu anlamı ile Kuran-ı Kerim ve hadislerin faiz ile ilgili vurguları tespit edilerek çalışmaya dâhil edilmiştir. Devletlerin temel gelir kaynaklarından biri vergilerdir. Vergiler sadece ekonomiyi ilgilendiren genel bir konu olmayıp, muhasebe işlemlerinde de önemli bir uygulama konusudur. Bu yüzden İslamiyet’teki verginin durumu ele alınarak çalışmaya dâhil edilmiştir. Muhasebe, hesap olarak tanımlanabilmektedir. Başka bir anlatımla hesabın yapıldığı her alanda muhasebe bulunmaktadır. İnsan yaşamının birebir içine nüfuz etmiş hesap kavramının, islamiyete inanan toplumların dini inanışları ile etkileşmemesi düşünülemez. Bu durumdan yola çıkılarak bu çalışmada, islamiyette ve onun kutsalları olan Kuran-ı Kerim ve hadislerde muhasebeyi ilgilendiren izler, somut olarak tespit edilmiş, kanıtlarına yer verilmiştir.

Keywords

Abstract

Throughout the history, the effects of religion on human being has been observed in various ways and of course it deeply affected economy as well. Regarding the depth of the ‘religion’ as limited to Abrahamic ones, and the versatility of the economic issues and actions, the current study targets to unify the point of views related to ‘religion’ and ‘accounting’ and come up with a novel perspective toward these two concepts. As significant accounting terms, business, taxing, and interest notions were highly underlined in Islamic belief. Registering every business actions after the trade conducted directly refers to accounting. It should be noted that business has a leading role in Islam as the Prophet Muhammed’s job for living. The current study tried to report on his actions and advices during business activities which are also important for the accounting actions. The Islamic terms such as ‘gabn’ and ‘selem’ which are related to business actions were also elaborated in this study. Religions have not only formed various aspects of life but also affected accounting. In this sense, Islam and its holly book Kur-an underscored the term ‘interest’. Hence, ‘interest’ related referrences in Kur-an and Prophet’s words were focused and analyzed in this study. Tax, known as one of the basic revenue of the state, is a very important concept both in economy and accounting domains. Thus, the notion of interest in Islam were included in this study. Accounting, which is generally described as calculation, can be seen in any contexts where calculation is being made. There is no reason to think that the terms calculation has no apparent relation with the religious beliefs of people in Islamic communities. To sun up, the current study aimed to reveal and report on the concrete evidences related to accounting generally in Islam and specifically in Kur-an and Prophet’s sayings

Keywords