ROMA VE BİZANS DÖNEMLERİNDE GERMANİCİA (MARAŞ)

Author :  

Year-Number: 2014-Volume 2
Language : null
Konu : Tarih
Number of pages: 76-87
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu bildiride, Ortaçağ’ın Latince, Grekçe ve Arapça kaynaklarından faydalanarak, Germanicia’nın Roma ve Bizans İmparatorluğu Dönemindeki siyasi tarihi ele alınacaktır. Günümüzde Antik Germanicia şehrinde çıkarılan mozaikler söz konusu devletler dönemine aittir. Maraş M.Ö. (B.C.) 58’de Büyük Roma İmparatorluğu’nun eline geçti. Hititler zamanındaki “Markasi” olarak geçen şehre Romalılar devrinde Germanicia adı verildi. Roma İmparatorluğu zamanında Maraş, Kommegene Krallığına bağlıydı. Roma döneminde Germanicia Anadolu ile Suriye arasındaki geçitler üzerinde bulunmasından dolayı stratejik bakımdan önemli bir yerdi. İmparatorluğunun ikiye ayrılmasından sonra Germanicia şehri Doğu Roma tarafından idare edilmeye başlanmıştır. Germanicia 635’de Arap akınlarına uğramış ve bundan sonra sık sık Müslümanlar ile Hıristiyanlar arasında el değiştirmiştir.

Keywords

Abstract

In this paper, political history of Germanicia during Roman and Byzantium will be studied with the help of Latin. Greek and Arabic sources. Mozaics dug in the present belong to period of these states. Marash was taken in 58 B.C. by Roman Empire. City’s name “Markasi” Hittite time, become Germanicia in Roman time. The city was an important place of passes between Eastern Roma and Syria. After division of Roma, the city came under Eastern Rome. Germanicia started to be raided by Arabic in 635 (A.D.) and become a conflict center between these two sides.

Keywords


 • ABU’L-FARAC, Gregory,1999, Abu’l-Farac Tarihi, C.I-II, (Süryancadan çev. R.A.W.Budge, Türkçe çev.

 • ABU’L-FARAC, Gregory,1999, Abu’l-Farac Tarihi, C.I-II, (Süryancadan çev. R.A.W.Budge, Türkçe çev. Ö.R.Doğrul), TTK Yay., Ankara.

 • ANNA KOMMENA, 1996,Alaexiad, İnkılap Yay.,(çev. B. Umar), İstanbul.

 • ATALAY, Besim, 1339, Maraş Tarihi ve Coğrafyası, Matbai-i Âmire, İstanbul. AVCI, Casim, 2003, İslâm Bizans İlişkileri, Klasik Yay., İstanbul.

 • BALCI, Mekselina, 2001, Çivi Yazılı Belgeler Işığında Maraş Bölgesi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Master Tezi, Ankara.

 • EL-BELÂZURÎ, 1987, Fütühu’l-Buldân,(çev. Mustafa Fayda), Kültür Bakanlığı Yay., Ankara. CANBOLAT Selman, 1945, Etiler Zamanında Maraş, İş Matbaası Yay., Maraş.

 • DARKOT, Besim, 1997, Maraş, İA, MEB Yay, Eskişehir, 310-312.

 • ---------------------, 1997, Tarsus, İA, MEB Yay., Eskişehir, s.19-24.

 • DEMİRCİ, Mustafa, 2005, “İslam-Bizans Mücadelesinde Bir Serhat Şehri”, C.I, Maraşder I.Kahramanmaraş Sempozyumu, K. Maraş Belediyesi Yay., İstanbul.

 • EBÛ'L-FEREC Yahyâ b. Saîd b. Yahyâ el-Antakî, 1990, Tarihü'l-Antakî, (Tahk.: Ömer Abdüsselam Tedmurî) Jarrous Pres, Trablus.

 • EBÛ’L-FİDÂ, 1997, el-Muhtasar fi Ahbari’l-Beşer, C.I, (neşr. Mahmud Deyyub), Darü’l-Kütübü’l-İlmiye, Beyrut.

 • EVLİYA ÇELEBİ, 1985, Seyahatname, C.IX, X, ( Sadeleştiren: Mümin Çevik), Üçdal Neşriyat, İstanbul.

 • GESTA FRANCORUM, 1962, The Deeds Of The Franks and The Other Pilgrims to Jerusalem,(Edited by: Rosalind Hill), Reader in History in The University of London, Thomas Nelson And Sons Ltd.GROUSSET, René, 2005, Başlangıçtan 1071’e Kadar Ermenilerin Tarihi, (çev. Sosi Dolanoğlu), Aras Yay., İstanbul.

 • GÜNALTAY, Şemdettin, 1987, Yakın Şark IV I. Bölüm Perslerden Romalılara Kadar Selevkoslar, Nabatiler, Galatlar, Bitinya ve Bergama Krallıkları, TTK Yay., Ankara.

 • Hades, 1997, İA, C.V/I, MEB Yay.,Eskişehir, s.42.

 • HALİFET B. HAYYÂT, 2001, Tarihu Halifet b. Hayyât, (Çev.: A. Bakır), Bizim Büro Basımevi, Ankara. HİTTİ, Philip K, 1957, History of Syria, Macmillan-Co Ltd, New York . St. Martin’s press, London.

 • HONİGMANN, Ernest, 1970, Bizans Devletinin Doğu Sınırı, (terc. F. Işıltan), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay, İstanbul.

 • ---------------------------, 1997, Maraş,İA, C.VII, MEB Yay., Eskişehir, s.312-315. ……………………….., 1997, Misis, İA, MEB Yay., Eskişehir.

 • IŞILTAN, Fikret, 1997, Seyf-üd-devle, İA, C. X, MEB Yay., Eskişehir.

 • İBNÜ’L-ADİM, 1988, Bugyetü’t-Taleb Fi Tarih-i Haleb, C.I, X, (neşr. Seyyal Zekkar) Darü’l-Fikr, Dımaşk.

 • İBNÜ’L-ESİR, 1991, İslam Tarihi , (el-Kâmil fi’t-Tarih), C. VIII, (çev. Ahmet Ağırakça),Bahar Yay., İstanbul.

 • İBN-İ KESİR, 1995, Büyük İslam Tarihi(el-Bidaye ve’n-Nihaye), (çev. M. Keskin), Çağrı Yay., İstanbul. İBNÜ’L-VERDÎ, 1996, Tarihu İbni’l-Verdî, C. I ,Darü’l-Kütübi’l-İlmiye, Beyrut.

 • KARAARSLAN, Nasuhî Ünal, 1997, Hamdâniler”, DİA, C. XV, İstanbul.

 • KOPRAMAN Kâzım Yaşar, 2005 “Abbâsiler Zamanında Bizans Sugûrunda Türklük Faaliyetleri”, Makaleler, (Yay. Hazr. S. Yalçın, A. Çetin), Berikan Yay., Ankara, s.331-346.

 • OSTROGORSKY, Georg, 1999, Bizans Devleti Tarihi, (çev. F. Işıltan), TTK Yay., Ankara.

 • ÖZDEMİR, Abdurrahman, 2006, el-Mütenebbî’nin Şiirinde Maraş, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı, 14, Sakarya, s.159–185.

 • ÖZIŞIK, Sakin, 2007, Ortaçağ Hıristiyan Heresi Gruplarından Pavlikanlar, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek- Lisans Tezi, Sivas.

 • RAMSAY, W. M., 1961, Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası, (çev. M. Pektaş), MEB Yay, İstanbul.

 • STRABON, 1991, Coğrafya Anadolu (Kitap:XII,XIII, XIV), (çev.A. Pekman), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul.

 • SÜMER, Faruk, 1993, el-Hades (Göynük) Şehri, Türk Dünyası Tarih Dergisi, İstanbul Eylül, s. 4-8.------------------, 1989, Eshabü’l-Kehf (Yedi Uyurlar), Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul.

 • TEKİN, Oğuz, 2010, “Pers İmparatorluğundan Türk-İslam Egemenliğine Kahramanmaraş Tarihi”, Kültür ve Para, Dağların Gazeli Maraş, YKY, İstanbul.

 • TEXİER, Charles, 2002, Küçük Asya, (çev. A. Suat), C.III, Ankara.

 • URFALI MATEOS, 1987, Vekâyinâmesi ve Papaz Grigor’un Zeyli, (Türkçeye Çev. H.D. Andreasyan, Notlar: E.Dulaurer, M. H. Yinanç, TTK Yay., Ankara.

 • YİNANÇ, M. H., 1997, Elbistan, İA, C.VI, MEB Yay, Eskişehir, s.243-230. -------------------, 1340, Maraş Emirleri, TOEM, V, (82), s. 283-299.

 • -------------------, 1944, Türkiye Tarihi Selçuklular Devri, Anadolu’nun Fethi I, İstanbul ÜniversitesiZOROĞLU, Kamil Levent, 2005, “Kahramanmaraş’ın İlkçağdaki Yeri”, Maraşder I. Kahramanmaraş Sempozyumu Bildirileri C. I, K. Maraş Belediyesi Yay., İstanbul.

                                                                                                    
 • Article Statistics