BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ’NÜN ZONGULDAK KÖMÜR HAVZASI ZİYARETİNİN TÜRK BASININA YANSIMALARI

Author :  

Year-Number: 2014-Volume 2
Language : null
Konu : Tarih
Number of pages: 1-13
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Osmanlı Devleti döneminde ihmal edilen Zonguldak kömür havzası, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonra millileştirilerek Türk sanayisinin enerji kaynağı olarak ekonomideki önemi gittikçe artmıştır. Bu yönüyle Zonguldak diğer iller arasında önemli bir konuma sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti devlet adamları kömür havzasının ıslahıyla yakından ilgilenerek ekonomik alandaki etkisini daha da arttırabilmek amacıyla “Karaelmas” diyarı olarak bilinen Zonguldak’a birçok defa ziyarette bulunmuşlardır. Bu bağlamda İsmet İnönü de birçok defa Zonguldak kömür havzasına ziyarette bulunmuştur. Bu çalışmamızda Başbakan İsmet İnönü’nün 17-19 Kasım 1933 tarihleri arasındaki Zonguldak, Kdz. Ereğli, Gelik ve Kozlu maden ocaklarını ziyareti incelenmiştir. Bu ziyaretle kömür ihracatının arttırılması ve Türk sanayisinde kullanılabilmesi için ne gibi tedbirler alınması gerektiği ortaya konulmuştur. Ayrıca Türk kömürünün İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlerde ısınmada odunun yerini alması için ne gibi çalışmalar yapılması gerektiği üzerinde de durulmuştur. Böylece bu ziyaret, Zonguldak kömürünün Türk ekonomisindeki yerinin çok önemli olduğunu göstermiştir.

Keywords

Abstract

Zonguldak coal field, disregarded during the Ottoman Empire period, was nationalized and its significance in the economy grew as an energy source of Turkish industry after the establishment of Republic of Turkey. In this sense, Zonguldak has an important position among the other cities. Statesmen of Turkish Republic have been closely involved with the reclamation of Zonguldak coalfields and visited Zonguldak, also known as ‘Realm of Black Diamond’, several times on the purpose of increasing its power within economy. In this concept Ismet Inönü visited Zonguldak coalfields many times. In this study, the visits by Ismet Inönü to the coalfields of Zonguldak, Eregli of Black Sea, Gelik and Karadon dated between 17 and 19th November 1993 is analysed. The visit manifested the required precautions as to using coal in Turkish industry and increasing coal export. In addition what sort of actions is ought to be taken in order for Turkish coal to replace wood in terms of heating in big cities like Istanbul, Izmir and Ankara is also elaborated. Thus, this visit showed that Zonguldak coal held a very important place in Turkish economy.

Keywords


 • AYTEKİN, E. Atilla, Zonguldak- Ereğli Kömür Havzası İşçileri 1848-1922, 1.Basım, Yordam Kitap, İstanbul 2007.

 • Bahri Savaşkan, Zonguldak Maden Kömürü Havzası Tarihçesi(1829-1989), Türkiye Taşkömürü Eğitim Daire Başkanlığı Yayını:59, İlk Adım Matbaası, Zonguldak 1933.

 • İsmet İnönü Konuşma, Demeç, Makale, Mesaj ve Söyleşiler 1933-1938, Haz; İlhan Turan, TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları, No:98, Ankara 2003.

 • KALYONCU, Hamit, Kömürde Açan Çiçek, Pervaz Yayınları, Ankara 2005.

 • KARAUĞUZ, Doğu, Kuva-yı Milliye Ruhuyla Bir Ömür, Truva Yayınları, İstanbul 2011.

 • NAMAL, Yücel, Atatürk’ün Zonguldak Gezisi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları, Ankara 2010.

 • _____________, "Atatürk'ün Zonguldak Kömür Havzası Gezisi (26 Ağustos 1931)" , Türkiye 18. Kömür Kongresi Bildiriler Kitabı, 06-08 Haziran 2012, Zonguldak, s.395-408.

 • ÖZEKEN, Ahmet Ali, Ereğli Kömür Havzası Tarihçesi 1848-1940, Kenan Matbaası, İstanbulZAMAN, Ekrem Murat, Zonguldak İnsan, Mekân, Zaman, TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yayınları, Zonguldak 2012.

                                                                                                    
 • Article Statistics