Bozkır Kültüründe Bakırın Ortaya Çıkışı ve İşlenmesi

Author :  

Year-Number: 2013-Volume 1
Language : null
Konu : Tarih
Number of pages: 36-41
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanoğlu yaşam tarzını ve geçim yollarını bulunduğu coğrafya şartlarına göre belirlemiştir. Verimli arazilerin üzerinde yaşayan toplumların çoğu tarım toplumlarını oluşturmuşlar ve tarımdan geçimlerini sağlamışlardır. Buna karşılık, bozkırın verimsiz arazileri üzerinde, sert iklim koşullarında yaşam süren Türk kavim ve toplumları konargöçer (Atlı göçer) toplum oluşturmuşlardır. Bu zor coğrafya önemli bir avantaj sağlamıştır. Buralarda bol miktarda bakır bulunmuştur. Üstelik buralarda bulunan bakır yüzeye yakın olduğu için, o günün ilkel şartlarında bile kolaylıkla çıkarılabilmiştir. Dağlarda ve vadilerde suyun aşındırdığı yerlerden topladıkları bakır cevherini taş balyozlarda döven Bozkır kültürünün insanı, bu cevheri eritme kazanında eritip sıvı hale getirdikten sonra hazırladıkları döküm kalıplarında alet edevat haline dönüştürmüştür. Bakır madeninin doğal olarak bulunduğu bölgelerde eritme ve döküm atölyeleri arkeolojik keşifler sonucu ortaya çıkarılmıştır. Bu dökümhanelerde dünyanın ilk metal ustaları zanaatlarını icra etmeye başlamışlar ve insanoğlunun teknoloji serüvenin temellerini buralarda atmışlardır. Bu merkezlerde yapılan bakır malzeme konar göçer bozkırlı kavimler tarafından eski dünyaya yayılmış ve aynı zamanda değerli bir ticari mal haline gelmiştir. Bu durum, eski dünyada kullanılan taş ve kemik malzemenin yerini bakır malzemenin almasını sağlamış bunun sonuncunda taş devri sona ermiş bakır çağı başlamıştır.

Keywords

Abstract

Humanbeing designates life style and means of liveli hood according to geographic conditions. People who live on fertile lands form the sedantry agrarian and get by farming. Howewer Turkısh tribes who live o the stepe unproductive lands and hard weather contiditions form nomadic societes. Moreover, this hard geographic land has an important advantage. İt is full of copper. Also, because the copper is close to the face of the earth, it is not so hard to get it under primitive conditions. The people, who get copper from valleys and mountains and then found it with sledgehammer make tools after melt it.Thans to archeological discoveries, melting and castimg workshops the firsts of metal workmen make their crafts. Moreover, this is the start of human being technological adventure these copper equipments are spread by nomadic societies. Besides, it becomes valuable property. This situation leads to go copper in Stone and bone. Fyrthermore, Stone age come to an end and copper erea began.

Keywords


 • Bakır, A.(2002) Madencilik ve Maden Sanayi. Ankara.

 • Childe, V. G.(1957) The Bronze Age. Past & Present, No. 12 pp. 2-15 Oxford University Press on behalf of The Past and Present Society. http:// http://www.jstor.org sitesinden alınmıştır.

 • Çoruhlu, Y.(2007) Erken Devir Türk Sanatı. Kabalcı Yayınları: İstanbul

 • Dougherty, R. C. and Caldwell J. R. (Aug. 26, 1966) Evidence of Early Pyrometallurgy in the Kerman Range in Iran. Science, New Series. Vol. 153, No. 3739 pp. 984-985 Published by: American Association for the Advancement of Science, http://www.jstor.org sitesinden alınmıştır.

 • Gülensoy, T.(2007) Köken Bilgisi Sözlüğü, TDK Yayınları: Ankara.

 • Han Hanedanlığı Tarihi (Hsiung- Nu (Hun) Monografisi). (2004) Terc. ONAT, A., ORSOY, S.,ERCİLASUN, K., TTK Basımevi: Ankara.

 • Herodotos Tarih (2006) Terc. Mümtekin ÖKMEN, İş Bankası Yayınları: İstanbul.

 • Jettmar, K. (1971) Metallurgy in the Early Steppes. Artibus Asiae, Vol 33, No: ½ pp 5-16

 • Kâşgarlı Mahmûd (1996) Divanü’l Lugati’t- Türk I, II, III. (Terc. Besim ATALAY) TDK yayınları: Ankara

 • Koca, S. (2010) Türk Kültürünün Temelleri II, Ankara.

 • Litvinskij, B. A. (December 2002) Copper Cauldrons from Gilgit and Central Asia. More about Saka and Dards and Related Problems, East and West, Vol. 52, No. ¼, pp. 127-149. Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente (IsIAO) http://www.jstor.org sitesinden alınmıştır.

 • Masioli, E., Vidale, M., Artioli, D., Bianchetti, P., Guida, G., Sidoti, G., Pilato, S. D. and Salvatori, S.(2006) Copper-melting crucibles from the surface of Altyn-Depe, Turkmenistan (ca 2500-2000 BC). Paléorient, Vol. 32, No. 2, pp. 157-174. http://www.jstor.org sitesinden alınmıştır.

 • Okladnikov, A.P.(2000) Erken İç Asya Tarihi. İletişim Yayıncılık: İstanbul.

 • Ögel, B.(1991) Türk Kültür Tarihi (İslamiyet öncesi). TTK Basımevi: Ankara.

 • Sulimirski T., (1954) Scythian Antiquities in Western Asia. Artibus Asiae, Vol. 17, No. 3/4, pp. 282-318. Published by: Artibus Asiae http://www.jstor.org sitesinden alınmıştır.

                                                                                                    
 • Article Statistics