İTTİHAT VE TERAKKİ CEMİYETİ VE II. ABDÜLHAMİT

Author :  

Year-Number: 2013-Volume 1
Language : null
Konu : Tarih
Number of pages: 20-27
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

19. yüzyıl Türk demokrasi tarihi açısından önemli olaylara tanıklık etmiştir. Önemli ilkler yaşanmış ve bunlar tarihe kazınmıştır. Yaşanan bu gelişmelerin ana gayesi, ülkenin parçalanmaktan kurtarılmasıdır. Aslında ülkedeki Avrupa devletlerinin oyunlarına kanmayan herkes bunun için çaba harcamaktaydı. Amaca ulaşmak için devlet pek çok çareye başvurmuştur. Avrupa tarzı eğitim bunlardan biridir. İşte bu çalışmalar sonunda yeni bir gençlik ortaya çıkmıştır. Avrupa tarzında eğitim alan veya bir şekilde Avrupa’yı gören bu gençlerin amacı tıpkı padişah gibi ülkenin kurtarılmasıdır. Ama bu gençlerin amaca ulaşmak için belirledikleri rota, özgürlüğü getireceğine inandıkları meşrutiyet yönetiminden geçmekteydi. İşte bu noktada yüzyıllardır devletteki tek kudret olan padişahla çeliştiler. İlk başta ‘Yeni Osmanlılar’ sonraları ‘Jön Türkler’ ve en son ‘İttihat ve Terakki Cemiyeti’ adını alan bu grup, fikirlerini yaymak ve halka ulaşmak için dönemin en etkili gücü olan gazeteyi kullanmıştır. Osmanlı Gazetesi bunlardan biridir. Osmanlı Gazetesi, 1897-1904 yılları arasında çıkarılan İttihat Terakki Cemiyeti’nin yayın organıdır. Gazete, yayın hayatı boyunca yönetime muhalif çeşitli kişilerin eline geçmiştir. Osmanlı Gazetesi sayesinde, gazeteyi çıkaran İttihat ve Terakki Cemiyeti üyelerinin fikirleri, II. Abdülhamit’e hangi noktalarda eleştirdikleri, eleştirilerinin dozu, II. Abdülhamit’e önerileri hakkında fikir edinilebilir. Ayrıca Osmanlı Gazetesi sayesinde, cemiyet üyelerinin fikri karmaşalarını da izlemek mümkündür.

Keywords

Abstract

19 century in the history of Turkish democracy has witnessed important events. Important first experienced, and they are etched in history. The main purpose of these developments, the country is rescued from degradation. In fact, anyone who is buying into the game in the country of the European states were striving for it. In order to achieve the state has applied to many resorts. European style training is one of them. At the end of these studies has emerged a new youth. European-style training studying or in a manner that serves Europe purpose of these young people is the liberation of the country, just like the sultan. But these young people are determined to achieve the goal trail, which they believe will bring freedom to pass constitutional monarchy was managing. At this point the only power in the state, which for centuries have contradicted sultan. At first, the 'New Ottomans' then the 'Young Turks' and the latest 'Committee of Union and Progress' took the name. This group spread its ideas and reach the public with the era's most influential newspaper has used the power. Ottoman Newspaper is one of them. Ottoman newspaper, issued between the years 1897-1904 is the official publication of the Committee of Union and Progress. Newspaper, for life is in the hands of various people in opposition to management. Thanks to the Ottoman newspapers, newspaper of the members of the Committee of Union and Progress which ideas can be learned. These II. Abdul Hamid at which point they criticize, criticism and recommendations about the idea of the dose available. Also thanks to the Ottoman newspapers, community members also possible to monitor the intellectual confusion.

Keywords


 • ADIYEKE, Ayşe Nükhet, Osmanlı İmparatorluğu ve Girit Bunalımı (1896 – 1908), TTK, Ankara, 2000.

 • AYDEMİR, Şevket Süreyya Makedonya’dan Ortaasya’ya Enver Paşa (1860–1908), C. I, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1970.

 • BAYKAL, Hülya, Türk Basın Tarihi 1831–1923, İstanbul, 1990.

 • BAYUR, Yusuf Hikmet, Türk İnkılâbı Tarihi, C.I, Kısım: I, TTK, Ankara, 1991.

 • ÇAKIR, Hamza, Osmanlı’da Basın İktidar İlişkileri, Azınlık Basını, Türkçe Basın, Dış Basın, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2002.

 • HALAÇOĞLU, Yusuf, “Yunanistan’ın Osmanlı Devleti’ne Karşı Takip Ettiği Siyaset (1885-1918)”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, C. I, S. 6, İstanbul, 1980, s. 14-25.

 • HANİOĞLU, Şükrü, Bir Siyasal Örgüt Olarak Osmanlı İttihat ve Terakki ve Jön Türklük (1889–1902), C. I, İletişim Yayınları, İstanbul, 1989.

 • HAMZA, Yusuf , “II. Abdülhamid ve Makedonya Meselesi (1876-1908)”, Osmanlı Devleti’nin 700. Kuruluş Yıldönümünde Sultan II. Abdülhamid Dönemi Paneli (II), İstanbul, 2000, s.

 • İSKİT, Server, Amme Efkârı ve İlk Gazetelerimiz, Nebioğlu Yayınevi, İstanbul, 1959. KARAL, Enver Ziya, Osmanlı Tarihi, C.VIII, Ankara, 1988.

 • KURAN, Ahmet, İnkılâp Tarihimiz ve Jön Türkler, Tan Matbaası, İstanbul, 1945.

 • KURAN, Ercüment, Osmanlı İmparatorluğu’nda ve Türkiye Cumhuriyetinde İnkılâp Hareketleri, Çeltüt Matbaası, İstanbul, 1959.

 • OĞUZ, Gülser, Osmanlı Gazetesi (1897-1904), Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2006.

 • ORHONLU, Cengiz, “Türkçe Yayınlanan İlk Gazete Takvim-i Vekayi”, Belgelerle Türk Tarih Dergisi, C. I, S 6, İstanbul, 1968.

 • SHAW, Stanford J. - SHAW, Ezel Kural Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, Çev. Mehmet Harmancı, C. 2, E Yayınları, İstanbul, 1983.

 • STRAUSS, Johann Unutulmuş Bir Cemaat: Girit Müslümanlarının Abdülhamid Devrindeki, İkinciMeşrutiyet Devrindeki ve İlhaktan Sonraki Faaliyetleri, (XI. Türk Tarih Kongresinden Ayrı Basım), TTK, Ankara, 1994, s.

 • TUKİN, Cemal, “Girit”, İslam Ansiklopedisi, M.E.B., İstanbul, 1964, C. 4, s. 85-95.

 • YAZICI, Nesimi, “Tanzimat Dönemi Basını Konusunda Bir Değerlendirme”, Tanzimat’ın 150. Yıl Dönümü Uluslar Arası Sempozyumu, Ankara, 1989.

                                                                                                    
 • Article Statistics