EMÎR TİMUR’UN HAREZM SEFERLERİ
EMÎR TİMUR’s KHWAREZM EXPEDITIONS

Author : Erhan YOSKA
Number of pages : 98-109

Abstract

Mâverâünnehr’de Türk-İslam ve Moğol hâkimiyet anlayışlarına göre devletini kuran bozkırın son göçebe fatihi Emîr Timur, Çağatay neslinden Saray Mülk Hatun ile evlenerek Han-ı Kürekan yani Han damadı unvanını almıştır. Bu evlilikten dolayı Timur, kendisini Çağatay Hanlığı’nın varisi olarak görmüştür. O, Çağatay topraklarına egemen olmak, Moğol İmparatorluğu üzerinde sonradan türeyen hanedanları cezalandırmak, İpek yolu güzergâhındaki ülkeleri ele geçirmek ve cihan hâkimiyetini gerçekleştirmek amacıyla seferler düzenlemiştir. Timur’un sefer düzenlemiş olduğu bölgelerden biri de bozkır ve yerleşik kültürlerin kavşağında, kıtaları birbirine bağlayan ana yolların güzergâhında bulunan Hârezm coğrafyasıdır. Emîr Timur, Hârezm’in doğu ve güney kısımlarını hâkimiyeti altına alan Kongrat kabilesinden Sufî ailesine karşı beş sefer düzenlemiştir. Bu seferler 1372, 1373, 1376, 1379 ve 1388 yıllarında gerçekleşmiştir. Timur, düzenlemiş olduğu seferlerle Hârezm bölgesini fiilen hâkimiyeti altına almış olmasına rağmen, Sufî ailesi ve Kongratları tam anlamıyla kendisine bağlayamamıştır. Nihayet O, son seferinde Ürgenç şehrini yıktırıp, ahalisini de Semerkant’a göçürmüştür. Bu çalışmada, Emîr Timur’un Mâverâünehre egemen olduktan sonra, Hârezm bölgesine seferler düzenlemesinin sebepleri, Hârezm’in siyasi, ticari ve medeni önemi, Sufî ailesi ile yapılan mücadele ve sonuçları dönemin kaynaklarına dayanılarak ele alınmıştır.

Keywords

Anahtar Kelimeler: Emîr Timur, Çağatay Hanlığı, Hârezm, Sufî Ailesi

Read:1514

Download: 523