MİLLİ MÜCADELE’DEN CUMHURİYET’E SALİHA TOMRİS GÜNBAY (1902-1971)
FROM NATİONAL STRUGGLE TO REPUBLİC SALİHA TOMRİS GÜNBAY (1902-1971)

Author : Cemile TEKİN
Number of pages : 55-68

Abstract

Osmanlı Devleti’nin zayıflamasının en önemli sebeplerinden birinin eğitim olduğu görülmüş; bu sahada XIX. yüzyıldan sonra XX. yüzyıl başlarına kadar bir dizi yenilikler gerçekleştirilmiştir. Ancak devletin I. Dünya Savaşı sonunda fiilen sona ermesi ve Milli Mücadele’nin başlamasıyla birlikte eğitim işleri savaş koşulları altında devam etmiş; yurttan düşmanın atılması ve 23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılmasıyla Türk toplumunun siyasi, sosyal, hukuki ve ekonomik yapısını değiştirecek inkılap hareketlerine eğitim ve kültür alanları da dâhil olunmuş; böylece Türkiye Cumhuriyeti’ni çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkaracak, yeni nesillerin daha millî ve laik bir eğitim almalarını sağlayacak bir sistem ortaya konmuştur. İşte bu çalışmada, 1915-1916 eğitim-öğretim yılında Konya’da açılan Dârü’l-Muallimât/Kız Öğretmen Okulunun ilk mezunlardan Konyalı kadın öğretmenlerinden Saliha Tomris Hanım’ın Milli Mücadele yıllarında Isparta’da başlayan görevinin Cumhuriyet kurulduktan sonra Konya’da devam etmesi incelenecek; Atatürkçü ve inkılapçılığı öne çıkan bir kadın öğretmen olarak onun eğitime katkıları vurgulanacaktır.

Keywords

Saliha Tomris Günbay, eğitim, Atatürk, Milli Mücadele.

Read:1748

Download: 562