ESKİÇAĞDA SAĞLIK KURUMLARI, TABİPLER VE ESERLERİ
HEALTHCARE INSTİTUTİONS, PHYSİCİANS AND THEİR WORKS İN ANCİENT TİMES

Author : ABDULHALİK BAKIR
Number of pages : 1-35

Abstract

Tarih öncesi devirlerden beri insan sağlığı ve onu devam ettirme çabaları fert ve toplum hayatında önemli bir yer işgal etmiştir. Ancak bu alanı temsil eden tababet bilimi ve çalışmalarının ortaya çıkması ve gelişimi uzun soluklu çabaların ve meşakkatli çalışmaların sonucunda semeresini vermiş ve olgunlaşmıştır. Eskiçağın başlarında sağlık kurumları, bugünkü anlamda teşekküllü hastaneler veya sağlık ocakları gibi düzenlenmemiş, aksine daha basit ve birçok yönden yetersiz mekânlardı. Dolayısıyla da buralarda hastalara verilen sağlık hizmetleri hem yetersizdi hem de teşhis ve tedavi sonuçları açısından bilimsellikten uzak bir seviyede idi. Ancak Antikçağlara gelindiğinde diğer bilimler gibi tababet biliminin de büyük bir ilme kazanması sonucunda anılan alanlarda büyük bir gelişme görülmeye başladı. Hele bu gelişmeler, nüfus potansyeli ve uygarlık düzeyi yönünden gelişkin ve müreffeh başkent ve büyük şehirlerde belirgin bir duruma gelmiştir. Buna paralel olarak büyük şehirlerde alanında iyi yetişmiş tabiplerin ve sağlık çalışanlarının sayısında da artış meydana gelmiştir. Tababet alanındaki bu olumlu tabloyu Mezopotamya, Eski Anadolu, Eski Mısır, Eski Yunan, Eski Hint, Eski İran ve Eski Çin medeniyet ve kültürlerinde görmek mümkündür.

Keywords

Eskiçağ, Antikçağ, Tababet, İnsan Sağlığı, Sağlık kurumları

Read:1749

Download: 991