DEMİR ÇAĞI KENT DEVLETLERİ DÖNEMİNDE SAM’AL VE YAKIN ÇEVRESİNDE KULLANILAN LUVİCE VE SAM’ALCA KAYITLAR ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME
A GENERAL EVALUATION ON SAM’ALIAN AND LUWIAN RECORDS USED IN SAM’AL IN THE PERIOD OF THE IRON AGE CITY STATES

Author : Nurgül Yıldırım
Number of pages : 163-178

Abstract

Sami dil ailesi içindeki Aramice’nin bir kolu olarak değerlendirilen Sam’alca, günümüz Gaziantep il sınırları içerisindeki Zincirli ilçesinde, M.Ö.9. yüzyılda kurulan Arami Gabbar beyliğinin kullandığı bir dil olarak tanımlanmıştır. Sam’alca M.Ö. 11. ve 9. yüzyıllar arasında Anadolu’ya göçle gelen ve Anadolu’da beylikler kuran Arami kabileler tarafından, özellikle Zincirli bölgesinde yaygın bir biçimde kullanılmış ve Sam’al Aramicesi ya da Kuzeybatı Aramicesi adlarını almıştır. Kadim Aramice ve Fenikece ile önemli ölçüde benzerlikler gösteren Sam’alca, Aramiler’in, yerli halkın çoğunluğunu Luviler’in oluşturduğu bir coğrafyada kendi dillerinin bir Hint-Avrupa dili olan Luvice’ye evrildiği ve coğrafyanın dil üzerindeki etkinliğini göstermesi açısından önemli bir örnek olarak değerlendirilmiştir. Bu çalışmada Sam’al özelinde Luvice ve Sam’alcanın dil özelliklerinin ve bu dillerde yazılmış bazı stellerin ve kayıtların genel hatlarıyla analizi amaçlanmıştır.

Keywords

Aramice Yazıtlar, Bet-Gabbar, Hadad, Panamuwa, Luvice

Read:1150

Download: 406