The Economic Richness of Turkey in the Seljuk Period, The Causes and Consequences of the Stretching of this Richness
SELÇUKLULAR DEVRİNDE TÜRKİYE’NİN İKTİSADÎ ZENGİNLİĞİ, BU ZENGİNLİĞİN GERİLEMESİNİN SEBEP VE SONUÇLARI

Author : Yaşar BEDİRAHN
Number of pages : 252-260

Abstract

Türkiye Selçuklu Devleti, uzun savaşlar ve kargaşanın ardından XII. ve XIII. yüzyılda, önce siyasî istikrara, hemen ardından da iktisadî refaha kavuşmuştur. Ülkenin ulaştığı gönenç ve zenginlik hakkında devrin müellifleri çeşitli bilgiler vermişlerdir. Selçuklu Türkiyesi'nde ticaretin sekteye uğramasında devletin içine düştüğü siyasî buhranın rolü büyüktür. Türkiye Selçuklu Devleti, en müreffeh devrini I. Alaaddin Keykubâd'ın (1220-1237), saltanatı sırasında yaşamıştı. O'nun ölümüyle de gerileme ardından da yıkılış devresine girildi. Bu durumu devrin tarihçisi İbn Bibi, "Ülkenin düzeni alt üst oldu" diyerek özetlemektedir. Şemseddîn Ahmed el-Eflâkî el- Ârifî'nin (Ö.1360) bir rivayeti de I. Alaaddin Keykubâd (1220-1237), dönemi ile ondan sonraki devirler arasındaki farkı güzel bir biçimde tasvir etmektedir. Bu rivayete göre; Baha Veled (Ö.1231), I. Alaaddin Keykubâd'ın (1220-1237) gördüğü bir rüyayı tabir ederken; "Senin zamanında insanlar rahat yaşayacak... senin zamanında altın gibi kıymetli olacaklar. Senin oğulların gümüş derecesinde, torunlarının zamanında tunç mertebesine düşecekler, alçak ve haris insanlar başbuğ olacaklar" demiştir. İlhanlılar'ın (1256-1353) müstemlekesi durumuna düşen Türkiye, çok ağır vergilerin toplandığı, İlhanlılar tarafından atanan valilerin veya müstevlilerin ağır vergilerle halkı soyup zengin oldukları bir ülke olmuştur.

Keywords

Türkiye Selçukluları, Ticaret, Moğollar, Anadolu, Babailer

Read:1068

Download: 356